Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                                    Uverejnená 23. apríla 2021

195 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 26. apríla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie podľa bodu 1,
 2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
 3. u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 26. apríla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu inú ako krajiny uvedené v odseku 1, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie podľa bodu 1,
 2. u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
 • Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 a 2 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.
 • Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c),  § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné
 • najneskôr       bezprostredne       pri           vstupe    do           Slovenskej            republiky              sa            registrovať            na          webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru,
 • podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

§ 2

Všetky osoby podľa § 1 ods. 1 a 2 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky

 1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 3. osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

§ 3

Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa § 1 ods. 1 až 3 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú.

§ 4

Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na

 1. členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom
  1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy  na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
  1. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a  vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom  na pravidelné čistenie rúk,
  1. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,
 2. vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 3. vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní
  1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
  1. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a  dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
 4. zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
  1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3, 
  1. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
  1. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
 5. po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

https://cestujem.standardnepostupy.sk,

 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ,
 • po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup, tranzit alebo pobyt príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva EÚ a NATO alebo osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom údržby, revízie a opravy techniky a materiálu ako majetku v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • vykonanie tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie dôvodného tranzitu osôb, ktoré nespĺňajú podmienky podľa písmena h) alebo i), pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • delegácie zastupujúce Slovenskú republiku na úrovni Kancelárie prezidenta, Národnej rady, vlády a ústredných orgánov štátnej správy, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v zahraničí,
 • držitelia diplomatických a služobných pasov vstupujúci na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov, o) poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, alebo vyslané na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné 
  • pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,
  • informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,
 • po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ako aj na zamestnancov ich subdodávateľov na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky, 
 • po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pre expertov/špecialistov/technikov pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel, 
 • po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,
 • osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb z a na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup členov zahraničných záchranných tímov alebo expertov podieľajúcich sa na základe žiadosti štátnych orgánov Slovenskej republiky, alebo iného štátu na humanitárnej pomoci počas krízovej situácie alebo na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach na území Slovenskej republiky alebo iného štátu,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré krátkodobo vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom nevyhnutný úkonov potrebných k získaniu dokladov vydávaných Slovenskou republikou,ab) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce prevoz špeciálnej výjazdovej hasičskej a záchranárskej techniky nevyhnutne potrebnej pre zabezpečenie zásahovej činnosti hasičských jednotiek na vykonanie servisných úkonov a odborných prehliadok,

ac) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce hasebné práce a záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v prihraničnej oblasti na základe žiadosti operačného strediska susednej krajiny,

ad) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu návštevy zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre Slovenskú republiku, ktorý sa nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, na dobu kratšiu než 12 hodín,

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa

prvého bodu.

§ 5

(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ďalej na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky a počas  predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov, a zároveň 

 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
  1. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1,
  1. vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1,
 2. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky: 1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 100 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a
  1. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1,
 3. sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.
 • Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby žijúce s osobami podľa odseku 1 písm. b) a c) v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v jej sprievode a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov.
 • Osoby podľa odsekov 1 a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie

Slovenskej republiky 

 1. certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo 
 2. potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2, nie starším ako 7 dní, alebo
 3. potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

§ 6

(1)  Ustanovenia § 1 ods. 1 a 4  sa nevzťahujú ďalej na:

 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky: 1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, a to na území v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a
  1. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1,
  1. vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1,
 2. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, a to v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a
  1. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1.
  1. vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1,
 3. osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ak disponujú dokladom o jednej zo skutočností:
  1. osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  1. osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 
  1. osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  1. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, pričom, o uvedenom

svedčí doklad podľa prílohy č. 3.

 • Osoby podľa odseku 1 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c) a f), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné:
 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a vyznačiť pri jeho vypĺňaní skutočnosti rozhodujúce pre ich kategóriu osôb,
 • najneskôr pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie byť schopné preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 2 písm. a) príslušníkom Policajného zboru,
 • byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • podrobiť sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom tento test je možné podstúpiť už v prvý deň izolácie. U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.  

(3) Ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby uvedené v § 4, 5, 7 a 8 tejto vyhlášky.  

§ 7

(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré

 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
  1. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 2. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej  škole alebo vysokej škole a
  1. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 3. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
  1. zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
  1. nedovŕšili 26 rokov veku a
  1. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou

(potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou), 

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí  nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára  blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo

Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a

 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu, 
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  prvého bodu, 
 • vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a 
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie  alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1 o skutočnosti podľa prvého bodu,
 • sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a
  • prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu alebo účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  prvého bodu a druhého bodu,
 • sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej – muži), FORTUNA Liga (futbal-muži), SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži), Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), Slovenská basketbalová liga (muži), Extraliga ženy (basketbal) alebo MOL Liga

(hádzaná – ženy) a

 • prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  prvého bodu a druhého bodu,
 • vstupujú na územie Slovenskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 1. sú reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020, Hier XXIV zimných olympijských hier Peking 2022, alebo

XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo

 • sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo
  • sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo
  • sú športovcami a členmi realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, alebo
  • osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí,
  • a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej zo skutočností podľa  prvého bodu až piateho bodu,
 • krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti  na pohrebe blízkej osoby alebo uzavretia manželstva a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať  potvrdením o tejto skutočnosti,
 • vstupujú na územie Slovenskej republiky a sú oficiálne pozvané na podujatia usporadúvané Kanceláriou prezidenta SR, Národnou radou SR, vládou SR, alebo ústrednými orgánmi štátnej správy a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej skutočnosti.
 • Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú pri osobách podľa odseku 1 písm. a) až g) a l) ani na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tomto statuse.
 • Osoby podľa odsekov 1 písm. a) až i) a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky:
 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo 
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • Osoby podľa odseku 1 písm. j), k), l) a m) nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • Osobám podľa odsekov 1 a 2 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri akýchkoľvek príznakoch respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:
 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

§ 8 Prechodné ustanovenie

Výnimky udelené pred účinnosťou tejto vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky zanikajú uplynutím dňa 16. mája 2021.

§ 9 Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 176/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

§ 10 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. apríla 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha č. 1

vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č. 195/2021 V. v. SR

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania  alebo iného obdobného pracovného vzťahu

(Bestätigung über Arbeitsausübung, oder ein anderes ähnliches Arbeitsverhältnis)  (Munkáltatói igazolás határon ingázók részére, vagy más hosonló munkaviszony) 

(Certificate for the performance of employment for cross – border workers, or  other similar employment relationship)

(Zaświadczenie o wykonywaniu pracy przez pracowników zagranicznych, lub inny podobny stosunek pracy)

Potvrdzuje sa, že osoba

(Es wird bestätigt, dass)

(Igazolom, hogy a lent említett személy)

(Hereby confirms, that) (Zaświadcza się, że)

Meno a Priezvisko: ……………………………………………………………………………………………

(Vor –und Nachname)

(Utó- és vezetéknév)

(Name and Surname)

(Imię i nazwisko)

Rok narodenia: ………………………………………………………………………………………………….

(Geburtsjahr) (Születési dátum) (Year of Birth)

(Rok urodzenia)

Názov spoločnosti/úradu/organizácie: ………………………………….  ………………………………

(Name der Firma/des Amtes/der Organisation) (Foglalkoztatói társaság/hivatal/szervezet)

(Name of Company/Authority/Organization)

(Nazwa firmy/urzędu/jednostki)

Adresa  miesta výkonu práce: ………………………………………………………………………………

(Adresse der  Arbeitsausübung) (Munkavégzés helye, címe)

(Address of workplace)

(Adres miejsca wykonywania pracy)

Čestne vyhlasujem:

Všetky údaje som  uviedol pravdivo a nič som úmyselne nezamlčal.

Miesto výkonu práce sa nachádza na území susedného štátu, alebo na území krajiny uvedenej v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a môj pracovnoprávny vzťah trvá aj v súčasnosti.

Hiermit erkläre ich:

Ich habe alle Daten wahrheitsgemäß angegeben und nichts absichtlich verborgen.

Der Arbeitsort befindet sich im Gebiet eines Nachbarstaates oder im Gebiet des in der geltenden Maßnahme angegebenen

Landes und mein Arbeitsverhältnis dauert zur Zeit.  Nyilatkozom:

Az összes megadott adat megfelel a valóságnak és szándékoson nem hallgattam el semmit. 

A munkavégzésem helye a szomszédos állam területén található, vagy azon országok területén, amelyek a Közegészségügyi Hivatal által kiadott érvényes rendelkezésében vannak feltüntetve, és az én munkáltatói jogviszonyom jelen időben is fennáll.

I declare:

All given data are correct and I did not intentionally concealed anything. 

The place of work is located in the territory of a neighboring state, or in the territory of the country specified in the current measure of the Public Health Authority my employment relationship continues to this day.  

Oświadczam, co następuje:

Wszystkie dane powyżej są prawdziwe, niczego świadomie nie przemilczałem/am.

Miejsce wykonywania pracy znajduje się na terenie sąsiedniego państwa lub na terenie kraju wskazanego w obowiązującym zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego trwa obecnie nawiązany przeze mnie stosunek pracy.

Podpis: …………………………………………….

Unterschrift: Aláírás: Signature: Podpis pracownika:

V (in) – (kelt) (W) …………………..dňa (am) (dnia) – (dátum) (data)……………

pečiatka a podpis  

 (Stempel und Unterschrift des Arbeitsgeberes)

(Munkáltatói bélyegző és aláírás)

 (Stamp and Signature)

       Príloha č. 2

vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 195/2021 V. v. SR

Potvrdenie o vykonaní testu

Meno, priezvisko, titul                          ………………………………………………………………

Bydlisko                                                    ………………………………………………………………

Dátum narodenia                                   ………………………………………………………………

Výsledok                                                 pozitív / positive …………. negatívny / negative *

                                                                                                                      (*) Nehodiace sa prečiarknite

V ……………………….., dňa …………………

                                                                                                      ………………………………………………

                                                                                 podpis a pečiatka                                                                                   oprávnenej osoby

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:  

Počas obdobia 14 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-I9 osoba dodržiava: 

 1. izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na izoláciu, 
 2. zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania, 
 3. v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
 4. o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod., 
 5. denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), 
 6. denné meranie a zaznamenávanie teploty, 
 7. prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok, 
 8. všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť, ak som COVID-19 pozit“ a „Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID-19 pozit osobou“.

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka) je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi.

Príloha č. 3

vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č. 195/2021 V. v. SR

Vzor

Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

     Menovaná/ý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 potvrdené(1): a) pozitívnym RT-PCR 

 • antigénovým testom
 • protilátkami  proti COVID-19 za posledných 180 dní a vzťahuje sa na neho výnimka z povinnosti ďalšieho testovania a dodržiavania karanténnych opatrení na toto ochorenie 

od………………………………. do………………………………..,

pokiaľ sa nevyskytnú nové príznaky ochorenia COVID-19.

(1)  označte spôsob potvrdenia ochorenia

V ………………………………………..

Dňa: …………………………………..                                                ……………………………………………………                                                                                                    pečiatka a podpis príslušného lekára 

Poznámka:

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie alebo v prípade vykonania dôkazu protilátok triedy IgG protilátkovým testom, dátum odberu krvi na účel stanovenia protilátok.