Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 31 z 18.11.2021

Ročník  31                          Uverejnená 18. novembra 2021

258     VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y), z) a aa) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

(1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. osoba kompletne očkovaná,
 2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-

19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 • osoba do 2 rokov veku, alebo
 • osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, 
 • Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.
 • Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: a) osoba kompletne očkovaná,
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo 
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • Za osobu v režime základ, sa považuje osoba bez ohľadu na imunitný status podľa odseku 1 alebo 4 (ďalej len „režim základ“).
 • Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

§ 2 Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam

 • Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v územných obvodov okresov 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len „COVID AUTOMAT“).
 • Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje  pri usporadúvaní hromadných podujatí dodržiavať nasledovné kapacity:
 • maximálne 6 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 1. až 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 25% kapacity priestoru na sedenie v interiéri, alebo 50% kapacity priestoru na sedenie v exteriéri, maximálne však do počtu 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia  osobám v režime základ,
 • maximálne 100 stojacich osôb v exteriéri alebo 50 stojacich osôb v interiéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia  osobám v režime základ,
 • maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia v interiéri alebo 50% v exteriéri, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do

500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia  osobám v režime základ,

 • maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP.   

(3) Zákaz podľa  odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

 1. hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP, a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je:
  1. maximálne 200 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, 
  1. maximálne 100 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u,
  1. maximálne 50 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u,
 2. bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa § 4, 
 3. zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 4. zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, e) voľby,

f) výkon hromadných podujatí nevyhnutných  pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

 1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
 2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
 3. hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
 4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
 5. basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal),  Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),
 6. medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach podľa bodov 1. až 5. 

(4) Na účely tejto vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (napr.

vianočné trhy).

§ 3 Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi hromadného podujatia nasledovné opatrenia:

 1. v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 2. zvoliť režim a zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:
  1. osobám v režime základ,
  1. osobám v režime OTP, alebo 3. osobám v režime OP.  
 3. vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v režime zvolenom podľa písm. b); kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie sa zakazuje,
 4. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 5. organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je  organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov:
  1. v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
  1. v stupni Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP a osobám v režime OP,  
 6. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a  predmetov,
 7. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 8. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 9. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 10. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  1. zákaz podávania rúk,
 11. pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
  1. partnerov, 
  1. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
  1. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 
  1. osoby usadené v hľadisku podujatia, 
  1. osoby školiace voči osobám školeným,
  1. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  1. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP.
 12. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 13. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

§ 4 Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 2. v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, 
 3. zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 4. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
 5. pre maximálne kapacity hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu sa použijú ustanovenia § 2 ods. 2, s výnimkou limitu maximálne do 6 osôb v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia  osobám  v režime základ,  
 6. organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:
 7. individuálnu pastoračnú službu v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia  osobám  v režime základ, 
 8. maximálne 6 osôb, v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám ako osobám v režime OTP,
 9. v územných obvodoch okresov zaradených v stupňoch Monitoring a Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 použijú rovnako.

§ 5

Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb

Pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 3 písm. d), f) až m).

§ 6 Opatrenia pre výkon profesionálnych súťaží športového charakteru

Hromadné podujatia podľa § 2 odseku 3 písm. f)  musia dodržiavať nasledovné podmienky:

 1. obmedzenia na počet divákov hromadného podujatia sa použijú obdobne podľa § 2 ods. 2, 
 2. testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží podľa § 2 ods. 3 písm. f) pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní,
 3. pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 4. zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení
 5. priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 6. v prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50 %, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
 7. opatrenia podľa § 3 písm. a) až l) sa použijú rovnako.

§ 7 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru

Pre výkon hromadných kultúrnych podujatí sa ustanovujú nasledovné opatrenia: 

 1. zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 2. pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach: 
  1. potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  1. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  1. zákaz podávania rúk,
  1. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  1. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 3. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí;
 4. organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je  organizátor údaje povinný zničiť,
 5. zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 6. vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 7. organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 8. priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 9. v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.

§ 8 Hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania

 • Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania.
 • Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania za podmienky:
 • ak na hromadné podujatie organizované v stupni Monitoring alebo Ostražitosť COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie výlučne osobám v režime OTP,
 • ak na hromadné podujatie organizované v stupni Monitoring, Ostražitosť alebo 1. alebo 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie výlučne osobám v režime OP.

(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje  pri usporadúvaní hromadných podujatí svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania dodržiavať nasledovné kapacity:

 1. maximálne 20 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 1. alebo 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne  osobám v režime OP,
 2. maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 3. maximálne 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OP,
 4. maximálne 200 osôb v interiéri alebo 400 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 5. maximálne 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OP.         

§ 9 Nariaďovanie prísnejších opatrení regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

§ 10 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

§ 11 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. novembra 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky