Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou č.276 / 2 kolo

 Dátum zverejnenia: 23.3.2020

Obec Michal nad Žitavou v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552 / 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou č. 276

Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady :

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z .z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018    Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších  predpisov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie I. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
 • znalosť základných legislatívnych noriem
 • najmenej  5 rokov pedagogickej   praxe ,
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka ,
 • práca s PC
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Doklady požadované k prihláške :

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania  ,
 • osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe ,
 • stručný osobný a profesijný životopis ,
 • odpis z registra trestov
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy  s  materskou školou ,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie (nie staršie ako 3 mesiace)

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového  konania  a  požadované doklady zašlite na adresu :

Obecný úrad Michal nad Žitavou č. 160, 941 61 Michal nad Žitavou  do  14. 4. 2020 s označením 

„ Výberové konanie  ZŠ s MŠ„ osobne do 15,00 hod.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo deň osobného doručenia na úrad.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Michale nad Žitavou, dňa 20. 3. 2020

                                                                                                                             Ing. Peter Porubský

                                                                                                                                 starosta obce