Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Miroslavy Gajdošovej.

                Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.

               Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom doručenia oznámenia mandát poslankyne OZ Michal nad Žitavou zanikol.

                                                          OZNÁMENIE

                V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 1 citujem: Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

             V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2 oznamujem, nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou a to:

                                               p. Marián Kmeťo

        V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 25 ods. 1, písmeno a.)  citujem: Poslanec je povinný najmä zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva na ktorom sa zúčastní.

V Michale nad Žitavou 30.03.2020

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce