Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti

Oznámenie vyhodnotenia súťaže.

Dňa 28.12.2021 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli obchodná verejná súťaž, na prenájom nasledovných obecných priestorov v budove starej pošty s.č. 22:

Miestnosť- t.z. prípravovňa pri sobášnej miestnosti: 4,3 x 5,3 = 23,32 m2

spoločná čakáreň (5,50 x 2,40 = 13,20 m2)

Spolu celkom:            27,72 m2

Vlastníkom priestorov je Obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, SR, IČO: 00309095.          

Budova sa nachádza v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou

Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené na úradnej tabuli a na obecnej stránke www.michalnadzitavou.sk

Termín otvárania obálok bol určený na 21. I .2022, kedy aj prebehlo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na to určenou komisiou.

Oznamujem Vám, že ponúknutá ročná nájomná cena 284, 13 Eur v nájomnej zmluve s Dávidom Návojským Michal nad Žitavou č. 189, bola najvyššia a zaslaná ponuka bola vyhodnotená ako pre Obec Michal nad Žitavou najvýhodnejšia.

Nájomná zmluva, medzi obcou a najúspešnejším uchádzačom obchodnej verejnej súťaže , čiže Dávidom Návojským, Michal nad Žitavou č. 189 podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a to sa uskutoční 24.3.2022.

V Michale nad Žitavou, 25.01.2022