Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159

Oznámenie vyhodnotenia súťaže.

Dňa 28.12.2021 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli obchodná verejná súťaž, na prenájom nasledovných obecných priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159:

Prvá miestnosť- t.z. prípravka: 5×5= 25,0 m2

Druhá miestnosť — t.z. ambulancia: 4 x 5= 20,0 m2

1/3 spoločná čakáreň: 17,5 m2

1/3 spoločné WC:      3,0 m2

 Spolu celkom:                                                   65,5 m2

Vlastníkom priestorov je Obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, SR, IČO: 00309095.          

Budova sa nachádza v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené na úradnej tabuli a na obecnej stránke www.michalnadzitavou.sk

Termín otvárania obálok bol určený na 21. I .2022, kedy aj prebehlo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na to určenou komisiou.

Oznamujem Vám, že ponúknutá ročná nájomná cena 373,05 Eur v nájomnej zmluve, s Katarínou Bužíkovou Michal nad Žitavou č. 24, bola najvyššia a zaslaná ponuka bola vyhodnotená ako pre Obec Michal nad Žitavou najvýhodnejšia.

Nájomná zmluva, medzi obcou a najúspešnejším uchádzačom obchodnej verejnej súťaže , čiže Katarína Bužíková, Michal nad Žitavou č. 24 podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a to sa uskutoční 24.3.2022.

S pozdravom V Michale nad Žitavou, 25.01.2022