Výzva vlastníkom na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu – Michal nad Žitavou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, verejná kanalizácia vybudovanej vo Vašej obci je skolaudovaná, čím sú vytvorené podmienky pre hygienicky neškodnú likvidáciu komunálnych odpadových vôd.

Podľa § 42b zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je vlastník stavby alebo vlastník pozemku  povinný splniť si povinnosť – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021.

Z vyššie uvedených dôvodov a s ohľadom na to, aby sa procesne, administratívne a fyzicky zvládli pripojiť všetky predmetné nehnuteľnosti Vás vyzývame na splnenie zákonnej povinnosti, a to pripojenia Vašej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd v lehote najneskôr do 31. augusta 2021. 

 Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na ustanovenie § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „ Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadenáa vlastník nehnuteľnostinemá povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Orgán štátnej vodnej správy môže za priestupok na základe ohlásenia uložiť pokutu až do výšky 331 Eur.

Povinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu sa nevzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré majú povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, pričom za iný spôsob sa považuje individuálny systém (vodotesná žumpa) alebo primeraný systém (domová ČOV) s platným povolením vydaným orgánom štátnej vodnej správy v súlade s platným znením zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Keďže povolenie sa vydáva na dobu určitú, naša spoločnosť odporúča vlastníkom stavby alebo vlastníkom pozemku, kde vznikajú odpadové vody, skontrolovať lehotu platnosti povolenia. Po skončení platnosti povolenia vzniká povinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Touto cestou Vás zároveň upozorňujeme na povinnosť uchovávania dokladov o odvoze odpadových vôd na ČOV vykonaných po 15. septembri 2018. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. urobí vo Vašej obci pre zvýšenie pripojenosti na verejnú kanalizáciu nasledovné opatrenia a kroky:

  • Starostovi obce bol zaslaný zoznam vlastníkov nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody s možnosťou ich pripojenia na verejnú kanalizáciu ( tých, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s našou spoločnosťou) spolu so spotrebou vody podľa vodomerov resp. smerných čísel za posledný rok.
  • V spolupráci so starostom bude po uplynutí lehoty vykonaná kontrola tých  nehnuteľností, ku ktorým nebude zaevidovaná uzatvorená zmluva s našou spoločnosťou, resp. žiadosť o pripojenie na kanalizáciu. Kontrola bude zameraná na predloženie dokladov o spôsobe, akým sa v súlade so zákonom a platnou legislatívou likvidujú odpadové vody na predmetných nehnuteľnostiach (predloženie faktúr, zmluvy, povolenia na domovú ČOV a pod.).
  • Všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí nebudú mať svoju nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu a nepreukážu zákonnú likvidáciu odpadových vôd, budeme nahlasovať príslušnému okresnému úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie a následne budú riešení v priestupkovom konaní, s možnosťou uloženia pokút, v zmysle §40 ods.1 písm. e) a odst. 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
  • Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ZsVS, a.s. disponuje technikou na zistenie nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie a v prípade zistenia nelegálneho vypúšťania budeme postupovať v súlade s internými predpismi a právnymi predpismi SR.

Pripojením stavieb, pozemkov a iných objektov na verejnú kanalizáciu sa vytvára možnosť prestať obťažovať seba i susedov nepríjemným zápachom spojeným s nelegálnym vylievaním splaškov do záhrad a zároveň tak ukončiť doterajšiu kontamináciu pôdy škodlivými látkami, a to aj v prípade netesných žúmp a septikov.

Veríme, že patríte medzi občanov, ktorým záleží na zdraví a na zveľaďovaní a ochrane životného prostredia aj pre budúce generácie, a preto pripojíte svoje nehnuteľnosti na novovybudovanú verejnú kanalizáciu.

Ak ste medzičasom uzatvorili zmluvu alebo doručili žiadosť o pripojenie Vašej nehnuteľnosti, považujte tento list za bezpredmetný.

Technické podmienky pripojenia a odpojenia sú zverejnené na webovej stránke našej spoločnosti www. zsvs.sk v sekcii zákazníci /stiahnuť tlačivá/. 

V prípade otázok Vám radi pomôžu pracovníci ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA v Nových Zámkoch, na telefónnych číslach:  Mgr. Kucmanová Ildikó – 035 792 2333, Bc. Kristián

Csutkay -035 792 2305, a pracovníčka VPS Šurany: Molnárová Mária – 035 792 2401

S pozdravom