VZN 3-2016 o určení výšky príspevku v ŠJ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  3/2016

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

 v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle  § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Školská jedáleň

1.      Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín,  ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

2.      Stravníkom  v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školského zariadenia. So súhlasom zriaďovateľa (obce Michal nad Žitavou) a príslušného úradu verejného zdravotníctva  sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

§ 2

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výšku  príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Michal nad Žitavou č. 276, ktorej zriaďovateľom je obec Michal nad Žitavou.

DRUHÁ ČASŤ

URČENIE NÁLEŽITOSTI PRÍSPEVKU

§ 3

Výška príspevku

1.      Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem a mesačne  prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri základnej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 3,0 €.

2.      Iný stravník (zamestnanec školy a školského zariadenia, iná fyzická osoba) uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem vrátane úhrady režijných nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov.

3.      Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v piatich pásmach.

4.      Výška príspevku v školskej jedálni na jedného stravníka podľa vekových kategórií je nasledovná:

Materská škola (denné) – stravníci od 2 – 6 rokov                              (2. finančné pásmo)
náklady na nákup potravín (€)
DesiataObedOlovrant            spolu
0,260,640,221,12
Základná škola (1.-4. ročník) – stravníci od 6 – 11 rokov                              (2. finančné pásmo)
náklady na nákup potravín (€)
DesiataObedOlovrant            spolu
0,950,95
Základná škola (5.-9. ročník) – stravníci od 11 – 15 rokov                            (2. finančné pásmo)
náklady na nákup potravín (€)
DesiataObedOlovrant            spolu
1,011,01
Iní stravníci (zamestnanci školy a školského zariadenia,  iné fyzické osoby) – dospelí stravníci                                                                                                                   (2. finančné pásmo)
náklady na nákup potravín (€)
 ObedRežijné náklady            spolu
1,121,582,70

5.      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§ 4

Záverečné ustanovenia

1.      Týmto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2011 zo dňa 7.6.2011  o výške príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni vrátane dodatku zo dňa 28.9.2011, prijaté na 4. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, uznesenie o výške príspevku na režijné náklady.

2.      Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 14.7.2016 uznesením č. 12

3.       Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.09.2016.

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa : 28.06.2016

Lehota na podávanie pripomienok: 07.07.2016

Zvesené dňa : 14.07.2016

Schválené:14.07.2016

Vyhlásené :  15.07.2016

Zvesené: 30.7.2016