VZN 4-2016 Zrušenie VZN č. 6-2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 4/ 2016

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 6/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp  v obci Michal nad Žitavou

§ 1

Úvodné ustanovenie

         Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 2

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 6/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp  v obci Michal nad Žitavou

Zrušením VZN 6/2013 sa vyhovuje protestu prokurátora.

§ 3

Účinnosť

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou na jeho XII. zasadnutí, dňa 14. 07. 2016 uznesením č. 12/14.7.2016 a nadobúda účinnosť 1.8.2016.

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce   

Vyvesené dňa : 28.06.2016 na úradnej tabuli a obecnej internetovej  stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 07.07.2016

Zvesené dňa : 14.07.2016

Schválené:14.07.2016

Vyhlásené :  15.07.2016
Zvesené: 30.7.2016