VZN 7-2016 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 7/ 2016

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

§ 1

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v  Michal nad Žitavou na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 36 ods. 9 písm. c) zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 2

Základné povinnosti

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť na území obce Michal nad Žitavou a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na území obce Michal nad Žitavou; sú napojení na verejný vodovod (alebo majú vlastnú studňu s merným zariadením), z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do verejnej kanalizácie, alebo  žumpy.

2. Predmetom VZN je úprava povinnosti spôsobu náhradného zásobovania vodou v čase jej nedostatku a odvádzania odpadových vôd.

3. Predmetom VZN je úprava povinnosti prevádzkovateľa kanalizácie a prevádzkovateľov žúmp na území obce Michal nad Žitavou pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľnosti do kanalizácie a žúmp a ich zneškodňovanie.

§ 3

Vymedzenie základných pojmov

1. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie pod pojmom:

a. tlaková kanalizácia- vodotesná zberná nádoba s tlakovým čerpadlom, napojená na výtlačné potrubie kanalizácie, cez ktoré sú odpadové vody od producenta odpadových vôd, odvádzané do čističky odpadových vôd.

b. žumpa – vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto odvážané fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd;

c. zneškodňovanie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd;

d. producent odpadových vôd – fyzická alebo právnická osoba, ktorej činnosťou odpadové vody vznikajú;

e. producent odpadových vôd napojený na kanalizáciu – fyzická alebo právnická osoba, vlastník stavby, pri ktorej sa nachádza vodotesná zberná nádoba, s tlakovým čerpadlom, napojená na výtlačné potrubie tlakovej kanalizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom kanalizácie na likvidáciu odpadových vôd.

f. vlastník žumpy – vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu.

§ 4

Stavebné podmienky na vybudovanie tlakovej kanalizácie a žumpy

a.     stavba tlakovej kanalizácie

1. Stavba prípojky a technického vybavenia k tlakovej kanalizácii, musí zodpovedať osobitným predpisom.¹

2.  Na stavbu prípojky sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva stavebné povolenie.

3. Povolenie na rozkopávku verejného priestranstva vydáva  Obec Michal nad Žitavou.


4. Súhlas na pripojenie sa k tlakovej kanalizácie, dáva prevádzkovateľ kanalizácie a to Západoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

b.     stavba žumpy

1.  Stavba žumpy musí zodpovedať osobitným predpisom.¹

2. Na žumpu sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva stavebné povolenie spolu  s povolením stavby, z ktorej bude zachytávať odpadové vody. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, ide podľa    § 139b ods. 6 písm. b) stavebného zákona o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a pri dodržaní zastavanej plochy nepresahujúcej 25 m² a hĺbky 3 m na ňu postačí podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu.

3. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie a musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.

4. Žumpa sa musí umiestniť tak, aby bola prístupná pre vyprázdňovanie obsahu s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.

5. Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztlaku podzemnej vody.

6. Materiál konštrukcie žumpy musí odolávať vnútorným vplyvom odpadových vôd a ich agresívnym účinkom.

7. Strop žumpy musí byť nepriepustný a musí byť najmenej 300 mm nad maximálnou hladinou v žumpe.

8. Manipulačný otvor žumpy musí mať svetlosť minimálne 600 x 600 mm a má byť zakrytý liatinovým poklopom podľa STN EN 124/01 (13 6301).

9. Prítokové potrubie do žumpy sa umiestňuje v blízkosti manipulačného otvoru tak, aby os potrubia bola mimo manipulačného otvoru, ale aby bol výtok vizuálne kontrolovateľný cez manipulačný otvor. Dĺžka zaústenia prítokového potrubia v objekte žumpy má byť najmenej 50 mm od líca vnútornej strany žumpy.

10. Pre úplné vyčerpanie obsahu má byť v dne žumpy v blízkosti manipulačného otvoru priehlbeň a sklon dna žumpy k priehlbni má byť najmenej 2 %.

11. Vzdialenosť žumpy od vodného zdroja sa stanovuje na základe výsledkov hydrogeologického posudku.

12. Dno a steny žumpy, vrátane pracovných škár a prípadných spojov prefabrikátov, musia byť vodotesné počas celej doby užívania žumpy.

13. Vodotesnosť žumpy musí byť preukázaná vykonaním skúšky vodotesnosti podľa ustanovení STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Výsledky skúšky vodotesnosti žumpy potvrdí v protokole o skúške vodotesnosti stavebný dozor odborne spôsobilý na výkon činnosti stavebný dozor –pozemné stavby alebo vodohospodárske stavby. Vlastník žumpy je povinný uchovávať protokol o skúške vodotesnosti žumpy počas celej doby trvania stavby.

14. Skúšobná hladina pre vykonanie skúšky vodotesnosti je vo výške dna prítokového potrubia. Z hľadiska nárokov na vodotesnosť podľa čl. 2.1 STN 75 0905 sa žumpa zaraďuje do skupiny „c“ – ostatné nádrže.

__________________________

¹Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu; STN 75 6081 Žumpy na splaškové odpadové vody a následných predpisoch a zákonoch.

§ 5

a. Prevádzka tlakovej kanalizácie

1.Užívateľ tlakovej kanalizácie je povinný sa starať o čistotu zbernej nádoby počas roka, zabrániť hromadeniu nánosov v zbernej nádobe a na príslušenstve  prečerpávacej stanici tlakovej kanalizácie.


2. Užívateľ tlakovej kanalizácie, nesmie do odpadových vôd dávať nevhodné predmety, ktoré by mohli poškodiť čerpadlo prečerpávacej stanici.


3. V prípade poruchy, informovať prevádzkovateľa kanalizácie a Obecný úrad Michal nad Žitavou. 

b. Prevádzka žumpy

1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

2. Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy.

3. Aby sa zabránilo pretekaniu žumpy musí sa kontrolovať hladina obsahu žumpy.

4. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny v žumpe sa nesmú ďalej používať spotrebiče vody, z ktorých odpadová voda je odvádzaná do žumpy.

5. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.

6. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je vlastník žumpy povinný preukázať vodotesnosť žumpy opakovanou skúškou o vodotesnosti žumpy v aktuálnom stave.

7. Vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu, v prípade vybudovania verejnej kanalizácie v mieste, v ktorom je technicky a kapacitne možné pripojiť stavbu na verejnú kanalizáciu, je povinný do jedného roka zriadiť pripojenie stavby na túto verejnú kanalizáciu v súlade s § 23 ods. 2

zákona č. 422/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach v

znení neskorších prepisov.

§ 6

Zneškodňovanie odpadových vôd

1. V obci Michal nad Žitavou je na zneškodňovanie odpadových vôd vybudovaná tlaková kanalizácia, cez ktorú sú odpadové vody z obce odvádzané.

2. Občania, ktorí nie sú napojení na tlakovú kanalizáciu, musia obsah žumpy  vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy:

a) do povrchových vôd a do podzemných vôd,

b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,

c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,

d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

3. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.

4. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

§ 7

Suché WC

1. Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zariadenia staveniska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické hygienické zariadenia, alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v súlade s platnými predpismi.

§ 8

Zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie a obmedzenie používania pitnej vody v čase jej nedostatku

1. Obyvateľstvo obce Michal nad Žitavou je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nové Zámky. Celková kapacita verejného vodovodu je Qh:12,0 l / sek, celkový počet zásobovaných je cca 670 obyvateľov.

2. Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti:

a)  pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

b)  pri obmedzení zásobovania vodou

c)  pri poruche na verejnom vodovode

d) pri deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

e) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej

následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

f) mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody)

3. Obec Michal nad Žitavou môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu pri vyhlásení regulačných stupňov. Obmedzenie dodávky vody z dôvodov:

a) poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,

b) v dôsledku vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,

c) v dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu, sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.

4. Obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu sa vyhlasuje v nasledovných stupňoch:

a) Regulačný stupeň č.1 – pokles výdatnosti o 15%

b) Regulačný stupeň č.2 – pokles výdatnosti o 30%

c) Regulačný stupeň č.3 – pokles výdatnosti o 70%

Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických a právnických odberateľov.

§ 9

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

a) mimoriadnej udalosti,

b) pri poruche na verejnom vodovode,

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

d) pri obmedzení zásobovania vodou.

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

3. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určené obcou.

4. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje dodávka vody len na úrovni

minimálnej potreby. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na

osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce. Pre organizácie zdravotníckeho zabezpečenia je minimálna potreba pitnej vody 30 litrov na lôžko denne.

Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.

5. Odberným miestom pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je na území obce stanovené:

a) stanovište –priestor pred budovou Domu kultúry v Michale nad Žitavou.

b) iné stanovištia podľa aktuálnej situácie a potreby, budú v čase krízového stavu vyhlásené miestnym rozhlasom.

6. Odber pitnej vody si fyzické a právnické osoby zabezpečia vlastnými silami vo výdajniach určených obcou. Dodanie pitnej vody do školských jedálni zabezpečí obec .

§ 10

Spoločné ustanovenia

1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu obce, ktorým je starosta obce.

2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky.

3. Určenie zodpovedných zástupcov obce:

a)  pre koordináciu a spoluprácu s OÚ v Nových Zámkoch: starosta obce

b)  pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: zástupca starostu

c) osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené menovacím dekrétom starostu obce.

§ 11

Práva a povinnosti

1. Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve.

2. Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody na jeden deň na osobu.

3. Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.

4. Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou,  ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

5. Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou trvalého odberného miesta verejného vodovodu podľa vlastného rozhodnutia.

§ 12

Požiadavky na kvalitu vody

1. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternou, nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

2. Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

§ 13

Sankcie

1. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov .

2. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov.

3. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.

4. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom do rozpočtu obce.

5. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a) starosta obce,

b) hlavný kontrolór obce,

c) poslanci obecného zastupiteľstva obce,

d) členovia komisie výstavby, rozvoja obce a životného prostredia obecného zastupiteľstva obce.

6. Právo vykonávať kontrolu majú aj iné kontrolné orgány.

§ 14

Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie  bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou na jeho XII. zasadnutí, dňa 14.07.2016 uznesením č. 12/14.7.2016 a nadobúda účinnosť 1.8.2016.

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa : 28.06.2016 na úradnej tabuli a obecnej internetovej stránke www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 07.07.2016

Zvesené dňa : 14.07.2016

Schválené:14.07.2016

Vyhlásené :  15.07.2016

Zvesené po vyhlásení: 30.7.2016