VZN 8-2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 8/2016

pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Michal nad Žitavou

                Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou  podľa § 6 ods. 1 a
 § 11 ods.4  písmeno g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné  ustanovenie

1.     Toto všeobecne záväzne nariadenie Obce Michal nad Žitavou (ďalej VZN) určuje pravidla času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarniach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN.

2.     Toto VZN sa vťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,  ktoré prevádzkujú na území obce Michal nad Žitavou prevádzkarne obchodu a služieb.

3.     Toto všeobecne záväzne nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku obce Michal nad Žitavou, ktorú upravuje  Trhový poriadku obce.

4.     Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Michal nad Žitavou  vychádza z maximálne pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky podnikateľov.

§ 2
Základne pojmy

1.     Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, na ktorú bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatne rozhodnutie o udelení užívania na obchod a služby.

2.     Podnikateľom je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského zákona, zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

3.     Podnikateľom  je  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

4.     Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.

5. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.

6.  Nočný  pokoj  je čas od 22,00 h do 06,00 h . Ide o časový úsek vyhradený pre   
    zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov
    obce.

7. Rušenie nočného pokoja je šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom
    čase.

8.  Za nočný čas sa pre účely tohto VZN považuje čas medzi 22,00 hod. a 06,00
     hod.

9.  Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie
     povinnosti a limitov stanovených osobitným predpisom¹.

10. Hudobná produkcia je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu,
    diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými
    prístrojmi, živa hudba alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.

11. Spoločenské podujatieuzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa  oprávnene zdržuje v prevádzke na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnene] osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr. svadba, promócia, ples, školská zábava, zábava, kar, posedenia pri iných rôznych príležitostiach).

_______________________________________________

1/ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.549/2007 Z.z.

§ 3

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1.       V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce Michal nad Žitavou sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nasledovne:

a)    Prevádzkarniam a maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.

b)    Prevádzkarniam  poskytujúcim služby v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.

c)     Prevádzkarniam poskytujúcim pohostinné služby na území obce v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.

d)    Cez víkend – v piatok  a v sobotu v prípade, že prevádzka má zabezpečenú hlukotesnú izoláciu a zabezpečí nočný pokoj v okolí prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby na území obce v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod.

e)     V deň konania akcie s uzavretou spoločnosťou v prípade , že prevádzka ma zabezpečenú hlukotesnú izoláciu a zabezpečí nočný pokoj v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod.

f)       Prevádzkarniam poskytujúcim pohostinské služby formou sezónneho exteriérového posedenia na verejnom priestranstve, alebo na súkromnom pozemku (terasy) za podmienok, že prevádzkovateľ neprekročí najvyššie hodnoty hluku pre deň, večer a noc v časovom rozmedzí od 07,00 hod. do 22,00 hod.

g)    Cez víkend, v piatok a sobotu v časovom rozmedzí od 07,00 hod. do 24,00 hod. a od 22,00 hod bez hudobnej produkcie.

2.       Prevádzkový čas všetkých prevádzkarni, obchodu a služieb na území obce Michal nad Žitavou zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka a počas miestnych hodových slávností v obci je neobmedzený.

3.       V prípade konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia je prevádzkovateľ povinný písomne najneskôr 7 dní pred konaním podujatia oznámiť prostredníctvom podateľni Obecného úradu v Michale nad Žitavou miesto, dátum, čas a formu konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia resp. kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za organizáciu podujatia  jej adresu a telefónne číslo.

4.       Výnimky  sa stanovujú individuálne na základe písomnej žiadosti, stanovujú sa zásadne vždy samostatne na jednotlivé akcie. Starosta obce je oprávnený udeliť výnimky.                                                       

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľa obchodu a služieb

1.     Fyzické osoby oprávnene na podnikanie a právnické osoby (ďalej aj ako „podnikateľ“) si sami určia čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou a takto určený čas sú povinné dodržiavať.

2.     V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľov na území obce, čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci prostredníctvom Obecného úradu v Michale nad Žitavou najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne, ktorý musí byť rozvrhnutý v súlade s § 3 tohto VZN. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

a)      Obchodné meno, presne označenie podnikateľa,

b)      IČO

c)       Sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie)

d)      Názov a adresu prevádzkarne,

e)       Čas predaja alebo prevádzkový čas, s  vyznačením prestávok,

f)         Predmet podnikateľskej činnosti a sortimentne zameranie v prevádzkarni

g)      Fotok6piu osvedčenia o podnikaní, fotokópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy.

3.     Ak je oznámenie prevádzkového času prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN, obec Michal nad Žitavou túto skutočnosť písomne oznámi prevádzkovateľovi.

4.     Ak oznámenie prevádzkového času prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, obec Michal nad Žitavou písomne upozorní prevádzkovateľa, že pre jeho prevádzku je určený čas VZN, iný.  Pričom nesúlad ním určeného prevádzkového času je obec oprávnená riešiť v správnom konaní . Zároveň ho obec oboznámi s podmienkami, ktoré musí nevyhnutne splniť pre určenie prevádzkového času podľa tohto VZN.

5.     Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste údajmi a to :

a)    obchodné meno a sídlo         

b)    meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne

c)     prevádzková dobu určená pre spotrebiteľa

d)    kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide a ubytovacie zariadenie

6.     Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný, na mieste kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne  a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

7.     Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ, predajca povinný písomne informovať najneskôr sedem dní pre zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a  dátum zrušenia prevádzkarne. Predajca o tom zároveň písomne informuje obec Michal nad Žitavou prostredníctvom obecného úradu. Obec Michal nad Žitavou je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

§ 5
 Kontrola a sankcie

1.       Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obec Michal nad Žitavou prostredníctvom hlavného kontrolóra.

2.       Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je oprávnená Obec Michal nad Žitavou ukladať a vyberať pokuty v blokom konaní.

3.       Pri zistení porušenia ustanovení tohto VZN, okrem § 4 ods. 5,6 a 7 môže starosta obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa §13 ods. 9 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6.638,- eur.

4.       Pri ukladaní pokút sa prihliada najme na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

5.       Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

6.       Pokuty sú príjmom obce Michal nad Žitavou.

§ 6
Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou na jeho XII. zasadnutí, dňa 14. 07. 2016 uznesením č. 12/14.7.2016 a nadobúda účinnosť 1.8.2016.

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa : 28.06.2016 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 07.07.2016

Zvesené dňa : 14.07.2016

Schválené:14.07.2016

Vyhlásené :  15.07.2016

Zvesené: 30.7.2016