VZN č.1/2003 o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe § 4 ods. 3 písm. o/ a § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , na základe č. 68 Ústavy SR, v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 195/1998 Z.z. o socialnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

pre územie obce Michal nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Michal nad Žitavou

o výške úhrad za služby poskytované

v rámci opatrovateľskej služby.

č. 1 /2003

Článok 1

Základné ustanovenia

/1/ Opatrovateľská služba je špecializovaná činnosť na riešenie socialnej núdze. Je možné ju poskytovať plnoletému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní

a/ nevyhnutných životných úkonov,

b/ nevyhnutných prác v domácnosti,

c/ kontaktu so spločenským prostredím,

/2/ Nevyhnutné životné úkony sú:

a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a

vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,

b/ kúpanie vrátane umytia vlasov,

c/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní

jedla a pri pití,

d/ starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné prostredie,

e/ dohľad,

/3/ Nevyhnutné práce v domácnosti sú:

a/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo

vykurovacích telesách a ich čistenie,

b/ nákup a ďaľšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,

c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti,

d/ príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu, alebo večere,

e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne,

/4/ Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje:

a/ sprievodom

 1. na lekárske vyšetrenie,
 2. na vybavenie úradných záležitostí,
 3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
 4. na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné

podujatia,

b/ tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby

 1. pri lekárskom vyšetrení,
 2. pri vybavovaní úradných záležitostí,

c/ predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

/5/ Opatrovateľskú službu možno poskytnúť aj dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky za podmienok uvedených v § 15 ods. 1 písm. b/ a ods. 6 zák. č. 195/1998 Z.z. o socialnej pomoci , alebo vtedy, ak sa jednej matke súčasne narodili tri a viac detí , alebo v priebehu dvoch rokov sa jej opakovane narodili dvojčatá, a to do troch rokov veku detí.

Článok 2

Zavedenie opatrovateľskej služby

/1/ Obec Michal nad Žitavou poskytuje opatrovateľskú službu prednostne v byte

občana.

/2/ Konanie o zavedení opatrovateľskej služby sa začína na základe písomnej

žiadosti občana , alebo na základe podnetu príbuzných, alebo ošetrujúceho

lekára.

/3/ K žiadosti je občan povinný doložiť potvrdenie o príjme v kalendárnom

mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná , odporúčanie ošetrujúceho lekára a

iné doklady podľa zák. č. 195/1998 Z.z. o socialnej pomoci, ktoré sú pod-

kladom na rozhodnutie o veci, napr. čestné vyhlásenie o majetkových pome-

roch.

/4/ Rozsah opatrovateľskej služby podľa článku 1 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia určí obec Michal nad Žitavou rozhodnutím na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia a socialneho šetrenia sestier opatrovateľskej služby v byte občana.

/5/ Obec Michal nad Žitavou neposkytne opatrovateľskú službu občanovi, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo sa mu poskytuje celodenné , osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zák. č.195/1998 Z.z. o socialnej pomoci , alebo je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Článok 3

Úhrada za opatrovateľskú službu

/1/ Občan je povinný platiť obci Michal nad Žitavou úhradu za poskytnutú službu, a to podľa príjmu a majetku. Do príjmu občana sa započítavá aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba.

/2/ Občan je povinný platiť obci Michal nad Žitavou úhradu za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

/3/ V rozhodnutí podľa článku 2 ods. 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia obec Michal nad Žitavou určí aj počet úkonov v rámci stanoveného rozsahu opatrovateľskej služby a výšku mesačnej úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

/4/ Mesačná úhrada sa vypočíta ako násobok dennej sadzby úhrady a počtu úkonov v mesiaci.

/5/ Obec Michal nad Žitavou určuje denné sadzby úhrad nasledovne:

a/ za nevyhnutné životné úkony

 1. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC

…………………………………….5.-Sk / deň

 1. kúpanie vrátane umytia vlasov

……………………………………..0.-Sk/deň

 1. donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití

……………………………………..7.-Sk/deň

 1. starostlivosť a výchova nahradzjúca prirodzené rodinné prostredie

………………………………………25.-Sk/deň

 1. dohľad …………………………..10.-Sk/hod.

b/ za nevyhnutné práce v domácnosti

1. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie

vo vykurovacích telesách a ich čistenie

…………………………………………………….7.-Sk/deň

2. nákup a ďaľšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti

…………………………………………………….12.-Sk/deň

3. práce spojené s udržiavaním domácnosti

…………………………………………………….40.-Sk/deň

4. prírava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu, alebo večere

……………………………………………………..15.-Sk/deň

5. pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne

……………………………………………………..5.-Sk/kg

c/ za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

I. sprievodom

1. na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo

školy, do zamestnania a zo zamestnania

……………………………………………………..0.-Sk/deň

2. na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné

podujatia

………………………………………………………5.-Sk/deň

II. tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby

1. pri lekárskom vyšetrení…………………0.-Sk/deň

2. pri vybavovaní úradných záležitostí

…………………………………………………….0.-Sk/deň

III. predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

……………………………………………………0.-Sk/deň

/6/ Občan nie je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší ako 1,2 –násobok životného minima ustanoveného osobitným predpisom, alebo sa rovná 1,2-násobku tejto sumy / zákon o životnom minime/.

/7/ Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima , občan platí za opatrovateľskú službu úhradu, alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi a spoločne posudzovaným osobám zostala z ich príjmu suma 1,2-násobku sumy životného minima.

/8/ Obec Michal nad Žitavou bude požadovať úhradu postupne od manžela, manželky, detí, alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, nie je povinný platiť úhradu za jej poskytovanie podľa ods. 5 tohto článku, alebo platí len časť tejto úhrady.

/9/ Osoba , ktorá má voči občanovi ktorému obec Michal nad Žitavou poskytuje opatrovateľskú službu vyživovaciu povinnosť, je povinná platiť úhradu, alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku. Ustanovenie ods. 6 tohto článku je týmto nedotknuté.

/10/ Nezaplatená úhrada, alebo jej časť je pohľadávkou obce Michal nad Žitavou, ktorá nezaniká smrťou občana, ktorému obec Michal nad Žitavou poskytovala opatrovateľskú službu za úhradu a táto sa uplatňuje v konaní o dedičstve po tomto občanovi.

Článok 4

Záverečné ustanovenie

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby č. 1/2003 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou,dňa 4.4.2003 Uznesením číslo 3/03 04 04 / B / 3

Nadobúda účinnosť 15- tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli a platí na celom území obce Michal nad Žitavou.

Peter Zrubec

starosta obce

Toto VZNO o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v dobe:

od: 5.4.2003

do: 21.4.2003