VZN č.1/2009 o DANI z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 1 /2009 zo dňa 16.12.2009

o DANI z NEHNUTEĽNOSTI

na kalendárny rok 2010

a

ďalšie zdaňovacie obdobia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou číslo : 21/16 12 09 / B 1

VZN vyvesené dňa : 16.12.2009

VZN zvesené dňa : 31.12.2009

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE MICHAL NAD ŽITAVOU

Č. 1/2009

o DANI z NEHNUTEĽNOSTI

na kalendárny rok 2010

a

 na ďalšie zdaňovacie obdobia

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 , § 103 zákona č. 582/2004 Z z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Michal nad Žitavou v zdaňovacom období roku 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobia.

D A Ň Z P O Z E M K O V

§ 2

Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy vo výške 0,7389 €/m2uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(2) základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy vo výške 0,1659 € / m2

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov vo výške 1,32 € /m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Základom dane z pozemkov pre trvalé trávne porasty je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku vo výške 0,2748 € /m2uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3

Sadzba dane

 1. Správca dane na území celej obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:
 1. orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,35% zo základu dane,
 2. trvalé trávne porasty vo výške 0,20% zo základu dane,
 3. záhrady vo výške 0,25% zo základu dane,
 4. pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,25% zo základu dane,
 5. zastavané plochy a nádvoria 0,25% zo základu dane,
 6. stavebné pozemky 0,25% zo základu dane,
 7. ostatné plochy 0,25% zo základu dane,

DAŇ ZO STAVIEB

§ 4

Sadzba dane

(1) Správca dane na území obce Michal nad Žitavou, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

 1. 0,039 € za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b) 0,099 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,132 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,165 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené, alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

 1. 0,232 €za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f)0,464 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

g) 0,132 € za ostatné stavby,

 1. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

§ 5

Sadzba dane

(1) Správca dane na území celej obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

 1. 0,066 € za byty,
 1. 0,066 € za nebytové priestory,

Oslobodenie od dane a zníženie dane

§ 6

 1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemky na ktorých je cintorín ,

 1. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

(2) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:

– stavby, alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,

,

 1. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
 1. 50% na pozemky nachádzajúce sa v rímskokatolíckej fare,
 2. 6,65 Eur z daňovej povinnosti na pozemky ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

(4) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:

 1. 50% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 2. 50% na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne , alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

c) 50% stavba – Rímskokatolícka fara

§ 7

Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 8

Platenie dane

(1) Správca dane na rok 2010 a na ďalšie zdaňovacie obdobia určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.mája , 31. júla, 30. septembra a 30.novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

 1. Ak vyrubená daň daňovníka fyzickej osobe nepresahuje 16,59 € a právnickej osobe 165,96 € je splatná do 31. mája bežného roka.

§ 9

Záverečné ustanovenia

(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia č.3 , zo dňa 16.12.2008

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti na rok 2010 a na ďalšie zdaňovacie obdobia uznieslo dňa 16.12.2009 uznesením číslo 21/16 12 09 /B / 1

§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2010

Peter Zrubec

starosta obce