VZN č.1/2015 O čiastočnej úhrade výdavkov m.š. za pobyt dieťaťa v m.š.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 1/2015 z 12.03.2015

O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa

v materskej škole.

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, ods. 6 zákona č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje :

§ 1

Základné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania čiastočnej úhrady výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, zriadenou obcou na jedno dieťa mesačne.

§ 2

Výška príspevku

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 8,- Eur.

§ 3

Príspevok materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

§ 4

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
  2. Ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými záväznými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 5

Záverečné uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa na tomto „ Všeobecne záväznom nariadení č.1 z 12.03.2015 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole „ uznieslo dňa 12.03.2015.

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1/2008 z 15.8.2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole. Zároveň sa ruší zmena VZN č.1/2008, ktorá bola schválená na 1.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou dňa 15.03.2011.

§ 6

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.04. 2015

Ing. Peter Porubský v. r.

starosta obce

Vyvesené dňa : 24.02.2015

Lehota na podávanie pripomienok: 7.3.2015

Zvesené dňa : 11.03.2015

Vyhlásené : 13.3.2015