VZN č. 1/2016 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

                                            č.1/ 2016

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 1/2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci Michal nad Žitavou

§ 1

Úvodné ustanovenie

         Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 2

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 1/2011 o udržiavaní čistota a poriadku v obci Michal nad Žitavou. Zrušením VZN 1/2011 sa vyhovuje protestu prokurátora.

§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30.04. 2016 

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce   

Vyvesené dňa : 30.03.2016

Lehota na podávanie pripomienok: 6.04.2016

Zvesené dňa : 14.04.2016

Schválené:14.04.2016

Vyhlásené :  15.04.2016