VZN č. 1/2017 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č .1/ 2017

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci

Michal nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou, Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov /ďalej len zákon o držaní psov/ sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou.

§ 1

Úvodné ustanovenia

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ nariadenie“) podrobnejšie upravuje
podmienky držania psov v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou, najmä práva a
povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov na území obce, evidencie psov a
určenie zásad vodenia psov, odchytu psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev
a riešenie priestupkov.

2.Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.

§ 2

Vymedzenie pojmov

1.Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) Držiteľom psa je osoba, ktorá má psa vo svojom vlastníctve, prípadne ho trvalo alebo
prechodne chová,

b) Psom je spoločenské zviera, ktoré je chované najmä v domácnosti držiteľa na naplnenie
jeho záľuby alebo na ochranu majetku a osôb žijúcich v domácnosti,

c) Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

d) Vodiacim psom je pes zabezpečujúci fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorá má zrakové postihnutie, alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri
každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a
bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore,

e) Asistenčným psom je pes zabezpečujúci fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri
každodenných činnostiach, najmä pri prenesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia,
polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade
nebezpečenstva,

f) Signálnym psom je pes, ktorý pomáha fyzickej osobe s ŤZP, ktorá má sluchové
postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú
najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie
v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého,

g) Zvláštnym psom je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa
osobitného zákona, používaný horskou službou, používaný pri záchranných prácach, pri
plnení úloh civilnej ochrany, poľovný, ovčiarsky, vodiaci, používaný počas výcviku alebo
súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

h) Za strateného psa sa považuje pes na území obce Michal nad Žitavou, opatrený známkou,
ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, alebo zariadenia bez dohľadu, alebo vedenia
zodpovednej osoby, ktorého strata alebo útek bola nahlásená na obec Michal nad Žitavou.

i) Túlavým psom je pes, ktorý sa nachádza mimo chovného priestoru držiteľa. Za túlavého
psa na území obce sa považuje každý pes na území obce Michal nad Žitavou, ktorý sa
pohybuje bez dohľadu a vedenia zodpovednej osoby.

j) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie,

k) Verejným priestranstvom sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, priestory a
plochy, ktoré slúžia všetkým pri všeobecnom užívaní a sú verejne prístupné, ako sú napr.
námestia, cesty a miestne komunikácie, ulice, chodníky, mosty, parkoviská, parky,
trhoviská, detské ihriská a miesta všeobecne prístupné a používateľné,

l) Známkou sa na účely tohto nariadenie rozumie kovový, alebo umelý štítok, spravidla
kruhového tvaru, na ktorom je vyznačené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný a údaj o tom,či je pes nebezpečným psom.

§ 3

Evidencia psov

Evidenciu psov upravuje § 3 zákona o držaní psov.

1.Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona o
držaní psov.

2.Evidencii podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Michal nad
Žitavou.

3.Evidenciu vedie obec Michal nad Žitavou, Obecný úrad v Michale nad Žitavou, oddelenie
daní a poplatkov.

4.Suma úhrady za náhradnú známku sa určuje vo výške 3,50 eura.

5.Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu. Evidenčný list tvorí
prílohu tohto nariadenia.

§ 4

Podrobnosti o vodení psa

1.Vodenie psa je definované v § 4 zákona o držaní psov.

2.Každý pes podliehajúci evidencii musí byť pri pohybe na verejnom priestranstve označený
známkou.

3.Každý pes musí byť vedený na vôdzke, každý nebezpečný pes musí mať nasadený aj
náhubok. Tento zákaz neplatí pre služobných psov pri plnení služobných povinností.

4.Pri vedení psa je držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa na území obce vedie alebo nad ním
vykonáva dohľad, dodržiavať tieto pravidlá:

a) je povinná na požiadanie starostu obce, pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra preukázať totožnosť psa známkou,

b) nevyzývať psa k útoku na iné zviera alebo osobu,

c) v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi psami alebo inej osoby, je držiteľ psa povinný
zranenej osobe alebo držiteľovi zraneného psa predložiť doklad o povinnej vakcinácii a
zaistiť veterinárne vyšetrenie svojho psa a túto skutočnosť nahlásiť na OcÚ v Michale nad
Žitavou.

d) pri vedení psa je ten, kto psa vedie, povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť
svojmu psovi v útoku,

e) po celú dobu vedenia psa ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom,

f) ten, kto vedie psa na vôdzke je povinný mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v
prípade potreby odvrátil hrozbu vzniku úrazu tretích osôb. Vôdzka musí byť bezpečne
pripevnená na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

5. Zakazuje sa:

a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania: pred obchodom, pohostinstvom,
obecným úradom, školou, kultúrnym domom, pri areáli ihriska,

b) opustenie nebezpečného psa, alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve,

c) opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom.

6. Ukladá sa:

Pri opustení psa uviazaním podľa bodu 5/ písm. a) uviazať psa tak, aby nemal prístup na
vstupné cesty, chodníky a schodištia.

§ 5

Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov

1.Voľný pohyb psov je zakázaný:

a) v celom intraviláne obce Michal nad Žitavou s výnimkou pozemkov vlastníka psa,

b) v spoločných priestoroch bytových domov.

2. Zakazuje sa vstup so psom:

a) na detské ihriská a pieskoviská,

b) do areálu školských a predškolských zariadení,

c) do areálu pohrebiska,

d) do budov zdravotníckych zariadení,

e) do budovy kultúrneho domu,

f) do obchodov s potravinami,

g) na futbalové ihrisko a iné verejne prístupné športoviská.

Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na psov, ktorých priviedli na športovisko za účelom
športového výkonu v rámci verejného športového podujatia.

3. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok
vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje.

4. Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.
Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah, a to na vlastné
náklady.

5. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov, asistenčných psov a signálnych psov v sprievode
držiteľa psa a služobných psov počas služobného zákroku.

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

1.Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný psie výkaly
bezodkladne odstrániť s použitím vhodných obalových prostriedkov, napr. plastovým,
prípadne papierovým vreckom a následne odhodením do zberných nádob určených pre
zmesový komunálny odpad, alebo nádob určených na psie výkaly.

2.Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku
(papierové vrecko alebo iné bežne používané vrecko) na odstraňovanie psích výkalov.

§ 7

Odchyt psov

1.Odchyt túlavých psov na území obce Michal nad Žitavou a ich následné umiestnenie do
útulku sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi (veterinárna správa,
hygiena) v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

2.Obec vedie o odchyte psov evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu,
záznam o rase psa, jeho správaní a identifikačnej známke, alebo iných okolnostiach, ktoré
vyvolali potrebu odchytu.

3.Majiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo a uhradí
náklady spojené s jeho odchytom a starostlivosťou.

4.Po odchytení bude pes bezodkladne umiestnený v útulku. V prípade, že bude zistený majiteľ
psa, náklady spojené s umiestnením psa do útulku znáša majiteľ psa.

§ 8

Priestupky

1.Priestupky upravuje § 7 zákona o držaní psov.

2.Porušenie ustanovení tohto nariadenia je v zmysle zákona o držaní psov priestupkom, ktoré
prejednáva obec.

3.Obec môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia udeliť v blokovom konaní pokutu až
do výšky 165 €.

4.Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Michal nad Žitavou.

§ 9

Záverečné ustanovenia

1.Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2017, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci
Michal nad Žitavou na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 a schválilo ho uznesením č.

2.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 6/2004, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v obci Michal nad Žitavou zo dňa 30.7.2004, uznesenie číslo 9/040730/7.

Ing. Peter Porubský v. r.

Starosta obce

Vyvesené dňa : 5.4.2017 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 12.4.2017

Zvesené dňa : 20..4.2017

Schválené: 20.4.2017

Vyhlásené : 21.4.2017
Zvesené: 6.5.2017

Účinné dňom: 7.5.2017

OBEC Michal nad Žitavou:

E V I D E N Č N Ý L I S T P S A

I. Údaje o držiteľovi psa:

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………….

*fyzickej osoby držiteľa psa

Dátum narodenia: ………………………………………………………………………………….

Názov firmy: ……………………………………………………………………………………….. *právnickej osoby držiteľa psa (IČO)

Adresa: ………………………………………………………………………………………………..

*trvalého pobytu fyzickej osoby – sídla právnickej osoby

Číslo telefónu držiteľa psa: ……………………………………………………………………..

Adresa, kde je pes chovaný: ……………………………………………………………………..

*charakter chovného priestoru ( rodinný dom, bytový dom, prevádzka a pod.)

II. Údaje o psovi:

Evidenčnéčíslo psaPlemenoVekPohlavieVýškav cmFarbaTetovacie,čipové číslo
       

Účel držania psa: služobný zvláštny domáci

III. Úradné záznamy:

Prihlásenie psa do evidencie: …………………………………………………………………..

Výška dane za psa**:……………………………………………………………………………….

Evidenčná známka – vydaná dňa: ……………………………………………………………….

Náhradná známka číslo – vydaná dňa: ………………………………………………………….

Záznam pri pohryzení človeka: ………………………………………………………………….

Odhlásenie psa: ……………………………………………………………………………………..

* strata psa / úhyn psa

V Michali nad Žitavou, dňa …………………………… ……………………………………

podpis vlastníka /držiteľa/ psa

* nehodiace sa preškrtnúť

** podľa platného VZN obce Michal nad Žitavou o miestnych daniach