VZN č. 1/2018 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci

Obec Michal nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Michal nad Žitavou

č.  1 /2018

O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci

Michal nad Žitavou

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Michal nad Žitavou dňa: 10. 1.2018

Obecné zastupiteľstvo v obci Michal nad Žitavou v zmysle 6 a I I ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto záväzné nariadenie o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách obce Michal nad Žitavou.

I.

Úvodné ustanovenia

1/ Toto VZN upravuje parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách v obci Michal
     nad Žitavou.
 2/ Na účely tohto VZN sa rozumie:

 1. verejným priestranstvom cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti voľne prístupné pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak,
 2. pozemnou komunikáciou komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov, a chodcov,
 3. miestnou komunikáciou všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo vlastníctve obce a verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,
 4. vozidlom motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo,
 5. parkovaním státie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu). Parkovanie v závislosti na dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania) alebo dlhodobé (nad dve hodiny). Osobitným prípadom dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla,
 6. odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle prevádzkovateľa),
 7. zastavením – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,
 8. státím – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
 9. držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom,
 10. zvláštnym motorovým vozidlom najmä poľnohospodársky traktor a lesný traktor, jednonápravový kultivačný traktor a jeho príves, samohybný poľnohospodársky stroj a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj alebo motorový ručný vozík,
 11. starým vozidlom je vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie vozidiel, alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce.

                                                                          II.

Parkovanie na verejných priestranstvách

1/ Na pozemných komunikáciách v obci je zastavenie a státie vozidiel povolené, ak to nevylučujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iné ustanovenia tohto nariadenia

2/ Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené a chodníkoch je zakázané zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel.

3/ Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:

 1. komunikácie, ktoré nie sú označené dopravnou značkou B 28 a B 29 /zákaz zastavenia a zákaz státia/, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku v cestnej premávke v zmysle predpisov o pravidlách cestnej premávky,
 2. verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s týmto VZN,
 3. c) parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie osobitného predpisu.

4/ Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má parkoviská v správe, prenájme alebo v užívaní.


III. 

Parkovanie nákladných motorových vozidiel

1/ Na území obce Michal nad Žitavou je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3500 kg.

2/ Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavovanie svojich vozidiel vo vlastných alebo na tento účel prenajatých priestoroch. Nákladným motorovým vozidlám, špeciálnym vozidlám, mechanizmom a autobusom  zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú dopravu osôb môže byť odstavenie a dlhodobé parkovanie povolené na osobitne vyhradených priestoroch.

3/ Obec Michal nad Žitavou môže vymedziť osobitne vyhradený priestor pre odstavenie nákladným motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusu zabezpečujúceho pravidelnú hromadnú dopravu osôb na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa.
4./ Obec Michal nad Žitavou môže vymedziť osobitne vyhradený priestor pre odstavenie nákladných motorových vozidiel a kamiónov  na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa, na presne vymedzený čas a obdobie.

                                                                   IV.

Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve

1/ Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.

2/ Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste, vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je

 1. ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané
 2. ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a nemá príslušné označenie.
 3. bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky

3/ Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním naloží postupom podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4/ Obec Michal nad Žitavou je správcom miestnych komunikácií v zmysle 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

                                                                                     V.

Umiestňovanie prenosných garáží, a prístreškov pre vozidlá na verejných priestranstvách

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest je zakázané.

Výnimky a povolenia

Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec v zastúpení starostom obce.

Sankcie

1/ Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

3/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Michal nad Žitavou prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obce, komisia pre výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku a poslancov obecného zastupiteľstva.

                                                                               VII.

Záverečné ustanovenia

Vyvesené dňa : 10.1.2018 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 18.1.2018

Zvesené dňa : 26.1.2018

Schválené:    

Vyhlásené:  
Zvesené:    

Účinné dňom: 4.3.2018                                         

Ing. Peter Porubský

                                                                                                                          starosta obce