VZN č. 1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1 / 2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

 v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1

Školská jedáleň

 1. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré sa uhrádzajú z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), alebo ktorú čiastočne alebo celú, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
 1. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školského zariadenia.
 • 2

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výšku  príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Michal nad Žitavou 276, ktorej zriaďovateľom je obec Michal nad Žitavou.

DRUHÁ ČASŤ

URČENIE NÁLEŽITOSTI PRÍSPEVKU

 • 3

Výška príspevku

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza celý, alebo časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem, ak dané náklady nepokrýva dotácia z MPSVaR   a mesačne  prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri základnej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 3,0 €.
 1. Iný stravník (zamestnanec školy a školského zariadenia ) uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem vrátane úhrady režijných nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov.
 1. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v piatich pásmach.
 1. Výška príspevku v školskej jedálni na jedného stravníka podľa vekových kategórií je nasledovná:
  1. Pre stravníkov MŠ vo veku 2 – 6 rokov vo výške:
Materská škola (denné) – stravníci od 2 – 6 rokov                              (2. finančné pásmo)
 
 Náklady na nákup potravín v EurÚhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiakav Eur    Poskytnutá dotácia z MPSVaRV Eur              
desiata0,360,360,00
obed0,850,850,00
olovrant0,240,240,00
    
Spolu1,451,450,00
 1. Pre stravníkov MŠ, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom vo veku 2 – 6 rokov vo výške:
Materská škola (denné) – stravníci od 2 – 6 rokov                              (2. finančné pásmo)
 
 Náklady na nákup potravín v EurÚhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiakav Eur      Poskytnutá dotácia z MPSVaRV Eur     
desiata0,360,000,36
obed0,850,010,84
olovrant0,240,240,00
    
Spolu1,450,251,20
    
 1. Pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom :
Základná škola (denné) – stravníci od 6 – 11 rokov                              (2. finančné pásmo)
 
 Náklady na nákup potravín v EurÚhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiakav Eur                Poskytnutá dotácia z MPSVaRV Eur       
    
obed1,150,001,20
    
Spolu1,150,001,20
 1. Pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom:
Základná škola (denné) – stravníci od 6 – 11 rokov                              (2. finančné pásmo)
 
 Náklady na nákup potravín v EurÚhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiakav Eur                Poskytnutá dotácia z MPSVaRV Eur       
    
obed1,230,031,20
    
Spolu1,230,031,20
 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza poštovou poukážkou, alebo na účet školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
 • 4

Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania

 1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancov v školskej jedálni pri MŠ
 2. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka zamestnanca sa určujú:
Náklady na nákup potravín
Obed1,33
 1. Úhrada príspevku dospelého stravníka:
 Náklady na nákup potravín ( 45 % z hodnoty stravného lístka)Réžie( 55% z hodnoty stravného lístka)Úhrada spolu
Obed1,331,642,97
 • 5

Podnikateľská činnosť školskej kuchyne a jedálne, v čase mimo školského vyučovania.

 1. Zriaďovateľ súhlasí, aby priestory školskej kuchyne a školskej jedálne boli v čase mimo vyučovania využívané na podnikateľskú činnosť, v zmysle platnej legislatívy SR a zákonných ustanovení pre podnikanie vo verejných priestoroch.
 1. Dokumenty potrebné k tejto činnosti, ako sú prevádzkový poriadok, cenník, návrh zmluvy o prenájme budú pri schvaľovaní a pri každej zmene, predkladané obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 6

Záverečné ustanovenia

 1. Týmto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2016 zo dňa 14.7.2016 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni.
 1. Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 08.08.2019 uznesením č. ……………
 • 7
  Účinnosť

          Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou na jeho 5.    
          zasadnutí, dňa 08. 08. 2019 uznesením č. ………8.2019 a nadobúda účinnosť 1.9.2019.

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce   

Vyvesené dňa : 23.07.2019 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 31.07.2019

Zvesené dňa : 08.08.2019

Schválené:08.08.2019

Vyhlásené :  09.08.2019

Platné: 01.09.2019