VZN č.2/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2004 Trhový poriadok, trhových miest

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

Č. 2 /2007

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004

Trhový poriadok, trhových miest v Michale nad Žitavou.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 a § 11 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v zmysle § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa takto:

  1. Článok V. sa vypúšťa
  2. Doterajší článok VI. sa označuje ako článok V
  3. Doterajší článok VII. sa označuje ako článok VI.

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Trhového poriadku, trhových miest v Michale nad Žitavou zostávajú nezmenené.

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 2 /2007 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou, dňa 15.12.2007

Číslo uznesenia 7/14 12 07 /B /6 a  nadobudlo účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Peter Zrubec

Starosta obce

Vyvesené dňa 15.12.2007 :

Zvesené dňa : 30.12.2007