VZN č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou (ďalej len “prevádzkový poriadok”)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 2/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa podľa § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve uznieslo na tomto:

Všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len nariadenie ) č.2/ 2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou (ďalej len “prevádzkový poriadok”)

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Michal nad ŽitavouNa území obce Michal nad Žitavou ide o nasledovné pohrebisko :

Cintorín: p.č. 2, pri kostole.

(2) Pohrebisko uvedené v odseku 1 prevádzkuje obec (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“).

(3) Špecifické pojmy používané v tomto prevádzkovom poriadku pohrebísk sú definované v § 2 zákona o pohrebníctve. Ak je použitý v tomto prevádzkovom poriadku pohrebísk pojem, ktorý nie je definovaný v citovanom § zákona o pohrebníctve, takýto pojem je vysvetlený v rámci textu, kde sa nachádza.

§ 2

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

(1) Prevádzkovateľ pohrebiska Obec Michal nad Žitavou, poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti :

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu

b) vykonávanie exhumácie, zabezpečuje odborne spôsobilú osobu

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) správu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä :

1. uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcom
hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, alebo spopolnených
ľudských pozostatkov, alebo ostatkov,

2. zber a odvoz odpadu z pohrebiska,

3. dodávka úžitkovej vody, prevádzka WC a podobne,

4. zabezpečenie osvetlenia,

5. sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín,

e) správu márnice a domu smútku,

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

(2) Poskytovanie služieb a vykonávanie činností podľa odseku 1 písm. a) a b) môže prevádzkovateľ pohrebiska na základe písomného súhlasu zveriť v konkrétnom prípade pohrebnej službe, ktorá realizuje danú službu pre konkrétneho objednávateľa.

§ 3

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 1. Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu. Uzatvorením nájomnej zmluvy má nájomca právo užívať hrobové miesto. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. Zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebiskách prevádzkovaných na pozemkoch, ktoré má prevádzkovateľ pohrebiska v dispozícii na základe nájomného vzťahu sú považované za zmluvy o podnájme hrobového miesta.
 1. Nájomca nesmie dať prenajaté hrobové miesto do podnájmu tretej osobe, alebo k nemu zriadiť akýkoľvej iný právny vzťah v prospech/neprospech tretej osoby, okrem prípadu odkázania hrobového miesta v závete/testamente konkrétnej osobe.

(3) Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uhrádzajú v prípade uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky minimálne na 10 rokov vopred, inak v súlade s tlecou dobou. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade uloženia urny s popolom na pohrebisku môže byť nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta uhradené aj na kratšiu dobu.

(4) Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky alebo uloženiu urny s popolom na pohrebisku. Takýto nájom budeme označovať ako rezerváciu hrobového miesta. V prípade neskoršieho pochovania v zmysle ods. 3 musí byť nájomné a poplaky za služby spojené s nájmom hrobového miesta pri rezervovanom hrobovom mieste doplatené na celú dĺžku tlecej doby v zmysle §8 tohto prevádzkového poriadku.

(5) Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom hrobového miesta vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky, ľudské ostatky, spopolnené ľudské pozostatky, alebo ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, ustanovení tohto prevádzkového poriadku a pokynov prevádzkovateľa pohrebiska, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy pohrebníctva.

(6) Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy o nájme hrobového miesta, týmto prevázkovým poriadkom pohrebísk a pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky, ľudské ostatky, alebo spopolnené ľudské pozostatky, či ostatky.

(7) V prípade, že ide o vybudovanie hrobky, musí byť jej vybudovanie, najmä jej rozsah a forma vopred osobitne písomne schválená prevádzkovateľom pohrebiska. Súhlas na vybudovanie hrobky môže byť podmienený zaplatením príslušného poplatku v zmysle platného cenníka služieb na pohrebisku.

(8) Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby (v tomto prevádzkovom poriadku pohrebísk označujeme stavbu aj ako príslušenstvo hrobového miesta) na prenajatom hrobovom mieste (napríklad základy, obruba, hrobka, pomník, záhlaný pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie atď.) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pre účely tohto prevádzkového poriadku pohrebísk budeme tento písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska skrátene nazývať stavebné povolenie. Bez stavebného povolenia nie je ani nájomca, ani ním poverená tretia osoba oprávnená realizovať novú stavbu, alebo akokoľvek zasahovať už do existujúcej stavby na hrobovom mieste. Zásahom sa pre účely toho odseku nerozumie rozobratie a opätovné zloženie príslušenstva hrobového miesta na účely pochovania za predpokladu, že nedôjde k žiadnej zmene pôvodného riešenia.

(9) Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca, alebo ním poverená tretia osoba povinný sa riadiť podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

(10) Prevádkovateľ pohrebiska môže pozastaviť, alebo úplne zakázať taký výkon stavebných, alebo akýchkoľvek iných prác na hrobovom mieste a jeho príslušenstve, ktoré by rušili práve prebiehajúci pohrebný obrad, alebo by akýmkoľvek spôsobom poškodzovali, alebo nadmerne znečisťovali zeleň, príslušenstvá iných hrobových miest, alebo inú vybevenosť pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie montáž, demontáž, oprava a akákoľvek úprava príslušenstva hrobového miesta a jeho bezprostredného okolia.

(11) Prevádkovateľ pohrebiska môže kedykoľvek pozastaviť, alebo úplne zakázať taký výkon stavebných prác na hrobovom mieste, ktoré sú v zjavnom rozpore s vydaným stavebným povolením podľa odsekov 8,9 a 10 tohto článku. V takýchto prípadoch bude možné pokračovať v stavebných prácach až po odstránaní príčin, pre ktoré boli stavebné prce v zmysle predchádzajúcej vety pozastavené.

(12) Nájomca je povinný predložiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred vydaním stavebného povolenia zjednodušený náčrtok zamýšľaného príslušenstva hrobového miesta – stavby s uvedením jej základných tvarov a presných rozmerov v metroch. Rozmery stavby nesmú byť v rozpore s požiadavkami na stavbu uvedenými v § 3 tohto prevádzkového poriadku pohrebísk. Tvar a rozmery uvedené v náčrtku sú po vydaní stavebného povolenia pre nájomcu, resp. tretiu osobu realizujúcu stavbu záväzné. Zmena stavby pred dokončením sa bude posudzovať ako žiadosť o vydanie nového stavebného povolenia. Na vydanie stavebného povolenia sa nevzťahuje stavebný zákon, okrem prípadov, pri ktorých si najmä technické riešenie stavby, celkové proporcie, alebo jej hmotnosť z oprávnených dôvodov vyžadujú riadne konanie podľa stavebného zákona. O prípadnej aplikácii stavebného zákona rozhoduje v konkrétnej veci s konečnou platnosťou prevádzkovateľ pohrebiska.

(13) Po ukončení stavby požiada nájomca prevádzkovateľa pohrebiska o vykonanie kontroly, či je zrealizovaná stavba v súlede so stavebným povolením. Pri kontrole sa posudzuje najmä dodržanie rozmerov stavby v zmysle ods. 19-23 tohto článku ako i súlad s odsekmi 7, 8 a 9 tohto článku. Vykonaním kontroly prevádzkovateľ pohrebiska nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu zhotovenej stavby ako voči nájomcovi hrobového miesta, tak ani tretím osobám, ako i zodpovednosť za akúkoľvek škodu v zmysle odseku 28 tohto článku. V prípade zistenia nesúladu medzi zrealizovanou stavbou a stavebným povolením, najmä ak sa jedná o prekročenie rozmerov stavby v zmysle ods. 19-23 tohto článku, je nájomca povinný zabezpečiť zosúladenie rozmerov stavby so stavebným povolením a týmto prevádzkovým poriadkom. V prípade že nájomca vady stavby v zmysle predchádzajúcej vety ani v primeranej lehote neodstráni, urobí tak prevádzkovateľ pohrebiska na náklady a riziko nájomcu.

(14) Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz vzniknutého odpadu, a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska – stavebného povolenia. Nájomca je povinný predložiť prevádzkovateľovi pohrebiska doklad preukazujúci nakladanie s odpadmi z akejkoľvek úpravy prenajatého hrobového miesta.

(15) Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta, možno vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.

(16) Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú akékoľvek práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

(17) Nájomca môže stavbu na hrobovom mieste realizovať sám, alebo prostredníctvom tretej osoby. Nájomca, alebo ním poverená tretia osoba bezprostredne realizujúca stavebné práce na hrobovom mieste je povinná sa na požiadanie prevádzkovateľa pohrebiska preukázať stavebným povolením, alebo jeho kópiou. Ak sa stavebným povolením, alebo jeho kópiou nepreukáže, je na výzvu prevádzkovateľa pohrebiska povinná okamžie zastaviť stavebné práce a strpieť zisťovanie, či je, alebo nie je vôbec oprávnená zasahovať do predmetnej stavby na hrobovom mieste.

(18) Ak ide o úpravu a opravu už existujúceho príslušenstva hrobového miesta, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, vlastník:

a) je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky,1)

b) má právo požiadať krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci v záujme ochrany kultúrnej pamiatky,2)

c) si vyžiada záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu ku všetkým stavebným úpravám, ku ktorým sú potrebné rozhodnutia iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy.3)

(19) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) jedno hrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu – stavby sú šírka 1,30 m a dĺžka 2,50 m,

b) dvojhrob, ktorý vzniká ako nové hrobové miesto, respektíve vzniká na mieste, kde nie sú vopred vybudované stavebno-architektonické prvky (najmä základ hrobu, jeho obruba, pomník) pre hroby – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu – stavby sú šírka 2 m a dĺžka 2,50 m s tým, že so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ak to miestne podmienky na pohrebisku dovoľujú, môže byť šírka 2,3 m,

c) dvojhrob, ktorý vzniká zlúčením dvoch už existujúcich hrobových miest, respektíve vzniká na mieste, kde sú vopred vybudované stavebno-architektonické prvky pre hroby – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu – stavby sú šírka 2,30 m a dĺžka 2 m,

d) trojhrob, ktorý vzniká ako nové hrobové miesto, respektíve vzniká na mieste, kde nie sú vopred vybudované stavebno-architektonické prvky pre hroby – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu – stavby sú šírka 3 m a dĺžka 2,5 m s tým, že so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ak to miestne podmienky na pohrebisku dovoľujú, môže byť šírka 3,6 m,

e) trojhrob, ktorý vzniká zlúčením troch už existujúcich hrobových miest, respektíve vzniká na mieste, kde sú vopred vybudované stavebno-architektonické prvky pre hroby – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu – stavby sú šírka 3,6 m a dĺžka 2,5 m,

f) viac ako trojhrob – platia obdobné zásady, ako pri realizácii stavieb na hroboch, dvojhroboch, respektíve trojhroboch, kde základným údajom sú maximálne vonkajšie obrysové rozmery hrobu – stavby a rozmery uličiek medzi hrobmi, ktoré musia byť najmenej 0,3 m široké,

g) hrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky – stavby sú šírka 1,3 m a dĺžka 2,5 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú šírka 1 m a dĺžka 2,2 m,

h) dvojhrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky – stavby sú šírka 2,5 m a dĺžka 2,5 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú šírka 2,2 m a dĺžka 2,2 m,

i) trojhrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky – stavby sú šírka 3,5 m a dĺžka 2,5 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú šírka 3,2 m a dĺžka 2,2 m,

j) urnové miesto – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva urnového miesta – stavby sú šírka 0,6 m a dĺžka 0,6 m.

k) maximálna výška príslušenstva hrobu – stavby meraná od priemernej výšky okolitej úrovne terénu je 2 metre.

(20) Pri zmene hrobu na urnové miesto musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery, vrátane akéhokoľvek príslušenstva urnového miesta – stavby (0,6 m x 0,6 m) pri zachovaní minimálnych rozmerov uličiek medzi hrobovými miestami.

(21) Pri zmene detského hrobu na hrob musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery, vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu – stavby (1,30 m x 2,5 m) pri zachovaní minimálnych rozmerov uličiek medzi hrobovými miestami.

(22) Pri zmene hrobu na hrobku musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery, vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky – stavby a minimálne vnútorné rozmery hrobky pri zachovaní minimálnych rozmerov uličiek medzi hrobovými miestami.

(23) Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia tieto zásady:

a) pri akejkoľvek zmene hrobového miesta, jeho oprave, úprave, alebo budovaní úplne nového príslušenstva hrobového miesta musí byť zachovaný architektonický ráz daného oddelenia príslušného pohrebiska,

b) základy pre príslušenstvo hrobového miesta musia byť dimenzované tak, aby toto príslušenstvo neohrozovalo okolité hroby, respektíve návštevníkov pohrebiska,

c) príslušenstvo hrobu musí byť dimenzované, osadené a zmontované tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta a ich príslušenstvo po celú dobu trvania nájmu hrobového miesta, vrátane času do jeho fyzického odstránenia v prípade zániku nájmu. Odporúča sa najmä klásť dôraz na pevné spojenie (do navŕtaných dier sa zalepí kovový trn) vertikálnych a horizontálnych častí pomníka, kde by mohlo hroziť riziko ich oddelenia a následného pádu.

d) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 0,3 m široké a nájomca nesmie v týchto uličkách budovať spevnené chodníky,

e) text nápisov, symboly a znaky na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musia zodpovedať dôstojnosti a piete miesta.

f) na konci každého dňa, počas ktorého sa realizujú stavebné práce na hrobovom mieste musí byť hrobové miesto a jeho okolie, vrátane susedných hrobových miest s príslušenstvami vyčistené od akéhokoľvek stavebného materiálu, odpadu, pomocného materiálu, vrátane usadeného prachu, blata a podobne.

g) je prísne zakázané zanechávať na pohrebisku bez dozoru nájomcu, alebo tretej osoby realizujúcej stavbu pre nájomcu akýkoľvek stavebný material, ktorý ešte má byť použitý, alebo je odpadom vzniknutým pri budovaní stavby na hrobovom mieste. Stavebný materiál a odpad v zmysle predchádzajúcej vety sa nesmie ukladať ani vysýpať na trávnaté plochy, alebo ho opierať o vzrastlú zeleň, iné hrobové miesta a ich príslušenstvá a inú vybavenosť pohrebiska.

(24) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu – stavbou je nájomca povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska. V opačnom prípade nie je prevádzkovateľ pohrebiska povinný hrobovú jamu vykopať.

(25) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie, ktoré je predmetom nájmu v riadnom stave, hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov

(26) Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len po prechádzajúcom písomnom oznámení prevádzkovateľovi pohrebiska.

(27) Nájomca nesmie uskutočňovať akékoľvek zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku, ani umiestňovať lavičky, či iné boxy na náradie a spotrebný materiál bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

(28) V prípade, že príslušenstvo hrobu – stavba ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený po vyhotovení obrazovej dokumentácie dotknutého príslušenstva hrobového miesta – stavby upraviť príslušenstvo hrobu – stavbu tak, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.

(29) Nájomca, alebo ním poverená tretia osoba nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu – stavby na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo hrobového miesta – stavby iného hrobu.

(30) Nájomca je povinný odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska. V prípade, že sa po pochovaní nachádzajú na hrobovom mieste znehodnotené kvetinové dary väčšieho rozsahu, prevádzkovateľ pohrebiska ich môže odstrániť z hrobového miesta na základe objednávky nájomcu hrobového miesta na vykonanie služby spojenej s údržbou hrobového miesta.

(31) Postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy k hrobovému miestu (prevod nájmu na inú osobu), za ktoré je zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

(32) Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí prenajímateľ úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej zomrelému nájomcovi hrobového miesta. Ak žiadna z týchto osôb nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas plynutia tlecej doby bez nájomcu.

(33) V prípade ukončenia nájmu z iných dôvodov ako ustanovuje § 22 ods. 3 písm. a) a b) zákona o pohrebníctve, je nájomca povinný odstrániť z prenajatého hrobového miesta všetko príslušenstvo tohto hrobového miesta – stavbu a odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska hrobové miesto v takom stave, v akom ho prevzal pri vzniku nájmu s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

(34) Vojnový hrob možno zriadiť, premiestniť, prestavať alebo zrušiť len na základe písomnej žiadosti a po písomnom súhlase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 4).

(35) Nájomca hrobového miesta je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie v zmysle § 17 ods.4 písm .a) zákona o pohrebníctve.

(36) Pri výpovedi nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa sa postupuje podľa §22 zákona o pohrebníctve. Nájomca môže nájom ukončiť z akéhokoľvek dôvodu, nie však skôr než uplynie tlecia doba všetkých ľudských ostatkov uloženým v konkrétnom hrobovom mieste. Nájom je možné ukončiť aj dohodou nájomcu a prevádzkovateľa pohrebiska, nie však skôr, ako uplynú tlecie doby všetkých ľudských ostatkov uložených v konmkrétnom hrobovom mieste.

§ 4

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ustanovenia osobitného predpisu 5) a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.

(2) Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest a poskytovateľov služieb na pohrebisku.

(3) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, akokoľvek poškodzovať, alebo nevhodným spôsobom používať príslušenstvá hrobových miest, zariadenia a objekty prevádzkovateľa pohrebiska, alebo obce/mesta a zeleň na pohrebisku.

(4) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku takým nevhodným spôsobom, že obťažujú svojim správaním iných návštevníkov pohrebiska.

(5) Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad. Návštevníkom pohrebiska je zakázané používať chemické a iné druhy prostriedkov na likvidáciu buriny a inej zelene na akomkoľvek mieste na pohrebisku.

(6) Návštevníci pohrebiska nesmú uskutočňovať akékoľvek zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku, ani umiestňovať lavičky, či iné boxy na náradie a spotrebný materiál bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu hrobového miesta, na ktorom/v okolí ktorého má byť táto aktivita zrealizovaná.

(6) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Na vsypových a rozptylových lúkach je dovolené rozsvecovať kahance a sviečky, ako i klásť kvetinové dary, či iné spomienkové predmety len na vyhradených plochách, alebo, vybavenosti pohrebiska. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.

(7) Zanechávanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnatých porastoch, vzrástlej zeleni a iných miestach okolo hrobových miest je zakázané.

(8) Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných výpustí a studní. Táto voda je výlučne určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska. Je rovnako zakázané používať odberné miesta na vodu iným spôsobom a k účelu, než na ktorý sú na pohrebisku výlučne určené.

(9) Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu, je nutné toto opatrenie rešpektovať. Každá osoba, vykonávajúca stavebné práce alebo akékoľvek iné práce na prenajatom hrobovom mieste, je povinná vyčistiť okolie hrobového miesta. Nepotrebné zvyšky kameňa a iných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo inej údržbe hrobového miesta je povinná vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady a na miesto na to určené. Je prísne zakázané zbavovať sa zvyškov nepotrebného materiálu pri stavbe, alebo údržbe hrobových miest jeho odhadzovaním pod stromy, kríky, k oploteniu pohrebiska, alebo ho iným obdobným spôsobom zanechávať na pohrebisku.

(10) Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora akcie vopred oznámiť konanie zhromaždenia podľa osobitného predpisu.6)

(11) Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk, informácií a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.

(12) Vstup s akýmkoľvek zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.

(13) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, osobám na bicykli, výnimkou je ak je bycikel tlačený, kolobežke, kolieskových korčuliach a podobne. Je rovnako zakázané hrať v ktoromkoľvek priestore, alebo objekte pohrebiska akékoľvek spoločenské hry, alebo uskutočňovať akúkoľvek športovú aktivitu. Vínimkou môže byť jedine akcia organizovaná prevádzkovateľom pohrebiska, alebo obcou s cieľom priblížiť správu pohrebiska náučnou formou verejnosti.

(14) Vstup detí do 7 rokov veku je povolený len v sprievode plnoletej osoby

(15) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko môže byť spoplatnený v zmysle platného cenníka služieb na pohrebisku, je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to na prepravu :

a) rakvy s ľudskými pozostatkami, alebo ľudskými ostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami, alebo ľudskými ostatkami do chladiacich zariadení, na miesto pochovania a na dovoz kvetinových darov na pohreb,

b) materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,

c) nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.

(15) V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom hrobových miest a návštevníkom pohrebiska sa odporúča vodičom motorových vozidiel pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(16) Prevádzkovateľ pohrebiska môže vykázať z priestoru pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú poriadok alebo pokyny prevádzkovateľa pohrebiska. Chodci na pohrebisku majú vždy prednosť pred motorovými vozidlami.

(17) Vstup s motorovým vozidlom alebo prípojným vozidlom (prívesom, návesom) na trávnaté plochy a na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je prísne zakázaný. Počas vykonávania pohrebného obradu je zakázaný vjazd do priestoru pohrebiska, výjazd z priestoru pohrebiska a pohyb všetkých motorových vozidiel v priestoroch pohrebiska, ak by to mohlo narušiť pokojný priebeh pohrebného obradu. V prípade pochybností o možnom narušení pokojného priebehu pohrebného obradu rozhoduje s konečnou platnosťou prevádzkovateľ pohrebiska, alebo ktorýkoľvek z jeho zamestnancov.

(18) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí prevádzkovateľ pohrebiska najneskôr 1 hodinu pred zatvorením pohrebiska. Motorové vozidlo musí opustiť pohrebisko najneskôr 30 minút pred zatvorením pohrebiska.

(19) Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas určenej otváracej doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko.

(20) Návštevníci pohrebiska nesmú akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez vedomia nájomcov hrobových miest, resp. vlasníkov príslušenstva hrobových miest do týchto hrobových miest, resp. ich príslušenstva. Takýmto zásahom sa nerozmie bežná údržba hrobového miesta a jeho príslušenstva, ako napríklad: očistenie, odburinenie, vyhrabanie lístia, umytie príslušenstva, poliatie zelene vodou, položenie kvetov, zapálenie sviečky a podobne.

§ 5

Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení

(1) Pohrebné dni sú stanovené na pohrebisku, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebísk, na každý pracovný deň v týždni a sobotu.

(2) Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb v nedeľu alebo vo sviatok, uvedené sa nevzťahuje na vykonávanie rozptylov a vsypov na rozptylovej lúke a vsypovej lúke.

(3) Časové rozmedzie konania pohrebných obradov na pohrebiskách sa určuje nasledovne :

a) v období letného času (obdobie od poslednej nedele v marci do poslednej nedele v októbri príslušného kalendárneho roka) je najskorší začiatok pohrebného obradu o 8.00 hod a najneskorší začiatok obradu o 16.30 hod,

b) v období zimného času je najskorší začiatok pohrebného obradu o 9.00 hod a najneskorší začiatok obradu o 16.00 hod.

(4) Časový interval medzi začiatkami dvoch po sebe nasledujúcich pohrebných obradov na pohrebisku sa určuje na 1,5 hod.

(5) Za účelom použitia obradnej siene prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný najmä :

a) dojednať vopred nájom obradnej siene s prevádzkovateľom pohrebiska písomnou objednávkou, respektíve formou telefonickej alebo elektronickej objednávky, ktorú písomne potvrdí do 24 hodín,

b) využiť obradnú sieň výlučne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so zosnulým,

c) prevziať od prevádzkovateľa pohrebiska obradnú sieň a po skončení dojednanej doby nájmu odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska obradnú sieň, o prevzatí a odovzdaní obradnej siene je možné vykonať aj zápis.

d) vrátiť do pôvodného stavu obradnú sieň po skončení dojednanej doby nájmu a pred jej odovzdaním prevádzkovateľovi pohrebiska,

e) prevziať zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov7) počas dojednanej doby nájmu obradnej siene,

f) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, osobitného predpisu 4) a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska vydané v súlade s prevádzkovým poriadkom a osobitným predpisom.4)

§ 6

Otváracia doba pohrebiska

(1) Otváracia doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti.

(2) Pohrebisko je prístupné verejnosti :

a) v mesiacoch január, február, október, november, december denne od 6.00 do 21.00 hod,

b) v mesiacoch marec, apríl, máj, jún, júl, august, september denne od 6.00 do 22.00 hod,

c) v období od 25. októbra do 8. novembra denne od 6.00 do 24.00 hod.

d) v prípade konania sa nočných obradov v miestnom kostole, alebo na pohrebisku, bude
pohrebisko prístupne hodi pred obradom a hodinu po ukončení obradov.

(3) Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity a poľadovice a v podobných situáciách, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje v zimnom období podľa svojich možností len nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku.

§ 7

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

(1) Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pohrebisku je možné len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. O súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov žiada nájomca hrobového miesta, alebo ním splnomocnený prevádzkovateľ pohrebnej služby. V prípadoch podľa § 3, odsek 27) žiada o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov obstarávateľ pohrebu.

(2) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú rozptylom na rozptylovej lúke, vsypom na vsypovej lúke alebo sa ukladá urna s popolom na pohrebisku. Tieto činnosti uskutočňuje prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je pri ich vykonávaní povinný dodržiavať plán pohrebných obradov a pochovávania, určený prevádzkovateľom pohrebiska, tento prevádzkový poriadok, a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

(3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov povinný písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre vedenie evidencie hrobových miest.

(4) Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, spopolnených ľudských pozostatkov, alebo ostatkov na pohrebisku je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dbať o to, aby jeho činnosťou neboli poškodené okolité hroby a ich príslušenstvo, vrátane inej vybavenosti pohrebiska a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.

(5) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky za podmienky, že pri ukladaní vrchnej rakvy nepríde k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

(6) Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, len ak je v nej voľné miesto.

(7) Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebnej služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta, hrobu alebo do kolumbárnych schránok. Urny s popolom môže na pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového miesta. Uloženie urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami, alebo ľudskými ostatkami je nájomca hrobového miesta povinný písomne nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska.

(8) Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutoční prevádzkovateľ pohrebnej služby na prianie obstarávateľa pohrebu za podmienky dodržania plánu pohrebných obradov a pochovávania, určených prevádzkovateľom pohrebiska a podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska. Rozptyl alebo vsyp môže byť uskutočnený len na pohrebisku pre tento účel vopred schválenom (rozptylová lúka a vsypová lúka) a pod dohľadom prevádzkovateľa pohrebiska.

(9) Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných materiálov. Všetky rakvy ukladané do hrobky musia byť zabezpečené pred únikom zápachu do okolia a musia byť vyrobené tak, aby chránili ľudské ostatky pred hlodavcami. Pri pochovávaní do hrobiek je s ohľadom na predchádzajúcu vetu potrebné použiť rakvy z tvrdého dreva so kovovou vložkou s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy s nepriepustným dnom. Rakvy ukladané do hrobky je potrebné označiť štítkom s menom zomretého, dátumom narodenia a dátumom pohrebu.

(10) Plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento prevádzkový poriadok pohrebísk sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska. Zjednodušené orientačné mapky pohrebísk sú umiestnené na príslušných pohrebiskách.

§ 8

Dĺžka tlecej doby

Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.

§ 9

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje

1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce ak je nájomcom obec,

5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,

8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o

1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

2. zrušení pohrebiska.

§ 10

Spôsob nakladania s odpadmi

(1) Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk na území obce podľa tohto prevádzkového poriadku sú komunálnymi odpadmi. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi upravuje osobitný predpis. 8)

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi nasledovným spôsobom:

a) biologicky rozložiteľný odpad z pohrebísk odváža do kompostárne,

b) iný biologicky nerozložiteľný odpad z pohrebísk ukladá do veľkokapacitných kontajnerov, kontajnery prepravuje z pohrebiska a odpad odovzdáva prednostne na zhodnotenie, v prípad že odpad preukázateľne nemôže byť zhodnotený, možno ho zneškodniť iným spôsobom, napr. uložením na skládku komunálneho odpadu.

c) kovový odpad odovzdáva oprávnenej osobe na recykláciu.

(3) Zber komunálnych odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením veľkokapacitného kontajnera a nádob na zber odpadu :

a) odpadkové umelé 120 litrové koše, určené na iný biologicky nerozložiteľný odpad,

b) veľkokapacitné kontajnery, určené osobitne na biologicky rozložiteľný odpad a na iný
biologicky nerozložiteľný odpad.

§11

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

Pred vstupom na pohrebisko za účelom vykonania pohrebu je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný najmä:

a) preukázať sa poverenému zamestnancovi prevádzkovateľa pohrebiska platnou koncesnou listinou na vykonávanie koncesovanej živnosti – prevádzkovanie pohrebnej služby,

b) potvrdiť protokol o oboznámení sa s ustanoveniami osobitného predpisu a technického predpisu 9) ohľadom pravidiel manipulácie s bremenom, v záujme predchádzania poškodeniu hrobov pri manipulácii s rakvou.

c) tam kde to ustanovuje tento prevádzkový poriadok, alebo zákon o pohrebníctve, konať v súčinnosti s prevádzkovateľom pohrebiska, najmä predložiť a poskytnúť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky potrebné listiny a informácie, ktoré sú nevyhnutné na riadne pochovanie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, spopolnených ľudských pozostatkov, alebo ostatkov na predmetnom pohrebisku.

§ 12

Cenník služieb

Cenník služieb tvorí prílohu tohto nariadenia. V prípade zmeny cien prevádzkovateľ pohrebiska upraví cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území obce a predloží ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

§ 13

Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska a poverení zamestnanci obce.

§ 14

Sankcie

 1. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje osobitný predpis.10)
 1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
 1. nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
  nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm.a) zákona o pohrebníctve
 2. neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm.b)
 3. neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c)
 4. písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
  potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d)
 5. neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e)
 6. nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
  návštevníkov podľa § 25 písm. a)
 7. nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm.b)
 1. Za priestupky podľa ods. (2) možno uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 663€ a v
  blokovom konaní do výšky 66 eur.
 1. Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
  protiprávneho konania. Výnosy z pokút sú príjmami rozpočtu obce.
 1. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 15

Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením sa ruší Poriadok pre pohrebisko obce Michal nad Žitavou, zo dňa 3.3.2005

§ 16

Účinnosť

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou, na jeho 16. zasadnutí, dňa 20.4.2017 uznesením č. …………… a nadobúda účinnosť 7.5.2017.

Ing. Peter Porubský v. r.

Starosta obce

Vyvesené dňa : 5.4.2017 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok : do 12.4.2017

Zvesené dňa : 20..4.2017

Schválené: 20.4.2017

Vyhlásené : 21.4.2017

Zvesené: 6.5.2017

Účinné dňom: 7.5.2017

Súvisiace právne predpisy:

1) § 30 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 2) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. 3) § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 208/2009 Z. z.

4) § 3, ods.3 zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch

5) Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

6) Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Michal nad Žitavou v znení neskorších predpisov.

9) Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, STN 269010 Manipulácia s materiálom. Šírky a výšky ciest a uličiek. 10) § 32 zákona č. 131/2010 Z. z. 11) § 32 ods. 2 a 4 zákona č. 131/2010 Z. z.

10) Zákon č. 372 / 1990Z.z. v znení neskorších predpisov

Príloha k VZN č. 1

Poskytovaná služba

Cena v EUR s DPH

Nájom obradnej siene domu smútku na pohrebisku k vykonaniu pietneho aktu podľa kategórie, vrátane služieb spojených so správou domu smútku

 1. kategória 10,00€

Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá : osvetlenie, časť na sedenie pre pozostalých, zavedená elektrická energia, okná a vchodové dvere sociálne zariadenie.

Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku na cintorínoch :

Administratívne zrušenie hrobového, urnového alebo kryptového miesta na pohrebisku na základe požiadavky ( okrem fyzickej likvidácie príslušenstva) 10,00€

Vydanie súhlasu na svojpomocné vybudovanie jednohrobky 100,00€

Vydanie súhlasu na svojpomocné vybudovanie dvojhrobky 200,00€

Vstup motorového vozidla na pohrebisko (okrem vozidla dovážajúceho kvetinové dary a zosnulého v rakve pred obradom)

celodenný vstup

a/ súkromné osoby 0,00€ na deň

b/ podnikateľské subjekty 5,00€ na deň

Pre držiteľov preukazov ZŤP, ZPS vstup zdarma iba na základe preukázania sa preukazom.

Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom hrobových, kryptových a urnových miest + platné poštovné 2,00€

Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom hrobových, kryptových a urnových miest do zahraničia + platné poštovné 2,00€