VZN č. 2/ 2018 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 2/ 2018

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2019

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, § 98b  ods. 5, § 99e ods. 9 a     § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e

 • 1

Základné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa   11 ods. 4 písm. d) zákona          č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o,      že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   z a v á d z a    s účinnosťou od 1. januára 2019  daň z nehnuteľností.
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Michal nad Žitavou v zdaňovacom období roku 2019.

D A Ň   Z    P O Z E M K O V

 • 2

Základ dane

 1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
  sady, trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
              výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č.
              582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
              drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v zmysle
              ktorej hodnota pozemkov pre obec Michal nad Žitavou je podľa katastrálnych území                                               

            nasledovná:

 1. a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:
  Katastrálne územie Michal nad Žitavou …………………. 0,7359 €/m²
 2. b) Trvalé trávnaté porasty:

     Katastrálne  územie Michal nad Žitavou …………………. 0,2748 €/m²

 1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
  ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
      pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004
      Z.z., podľa ktorej je hodnota pozemkov nasledovná:
 2. a) záhrady ………………………………………………………. 1,32 €/m²
  b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy …… 1,32 €/m²
    c) stavebné pozemky ……………………………………… 13,27 €/m²
 • 3

Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

 1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,40 % ,
 2. Záhrady vo výške 0,40 %
 3. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,40 %
 4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,40 %
 5. Stavebné pozemky 0,40 %.

D A Ň    Z O     S T A V I E  B

 • 4

Sadzba dane

 1. Správca dane na území obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy stavby vo výške:
 1. 0,060 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,100 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,140 € za stavby rekreačných a záhradkársky chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,170 € za samostatne stojace garáže
 5. 0,170 € za stavby hromadných garáží
 6. 0,170 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 0,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 0,500 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. 0,140 € za ostatné stavby.
 1. správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

D A Ň   Z   B Y T O V

 • 5

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území celej obce Michal nad Žitavou je za každý aj začatý m²  podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

 1. 0,066 za byty,
 2. 0,066 € za nebytové priestory.
 • 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:
 1. pozemky na ktorých je cintorín,
 2. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
 1. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
 1. Stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie.
 2. Stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam
 1. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
 2. 50% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 • 7

Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

 • 8

Záverečné ustanovenia

 1. Dňom účinnosti tohto všeobecné záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 5/2017 o Dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 zo dňa 15.12 2017.
 • 9

Účinnosť

                                  Toto nariadenie po schválení nadobudne účinnosť 1.1.2019.

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené: na úradnej tabuli a obecnej internetovej stránke  www.michalnadzitavou.sk 28.11.2018
 Lehota na podávanie pripomienok : do 6.12.2018

Zvesené dňa :    13.12.2018

Schválené:         13.12.2018

Vyhlásené :        14.12.2018

Zvesené:             30.12.2018   

Účinné dňom:   1.1.2019