VZN č.2/2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo 2/2022 z 17.10.2022

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Michal nad Žitavou

            Obecné zastupiteľstvo Michal nad Žitavou sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/         Územný plán obce Michal nad Žitavou – vypracovaný pre územie obce Michal nad Žitavou je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2022 z 17.10.2022

2/         Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Michal nad Žitavou či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

Čl. 2

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3


Čl. 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/         Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

2/         Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3/         Schválený územný plán obce  je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Michal nad Žitavou, na stavebnom úrade a na Okresnom  úrade v Nitre.

4/         Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5/         Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

6/         Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3.11.2022.

                                                        Ing. Peter Porubský, v.r.

starosta obce

Na základe upozornenia prokurátora prijatého dňa 7.3.2023,  pri zverejňovaní VZN č. 2/2022 odporuje ustanoveniu § 6 odsek 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v spojení s ustanovením § 27 odsek 3, odsek 4 písmeno a/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, obec Michal nad Žitavou znovu zverejňuje toto nariadenie na dobu 30 dní od podania upozornenia prokurátora, vzhľadom na jeho prijatie.

Vyvesené dňa:  14. marca 2023

Zvesené dňa:   14. apríla 2023