VZN č.3/2005 O PREVÁDZKE MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 ods. 1 ) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákona NR SR č. 401/1998 Z .z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Číslo 3/ 2005

O PREVÁDZKE MALÝCH ZDROJOV

ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

§ 1

Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ ) upravuje v súlade s § 6 odst. 5, zákona číslo 401/1998 Z .z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov otázku zrušenia povinnosti nahlasovania spotreby palív a surovín a zrušenia platenia poplatkov v rámci malých zdrojov znečisťovania.

§ 2

Základné pojmy

Na účel tohto nariadenia sa:

  1. Za malé zdroje znečisťovania (ďalej len „ malé zdroje „ ) považujú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja , alebo stredného zdroja, malého zdroja na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW.
  2. Prevádzkovateľa malého zdroja ( ďalej len „prevádzkovateľ“ ) rozumie sa právnická, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

§ 3

Spoločné ustanovenia

  1. Obec v súlade s § 6 odst.5, zákona číslo 401/1998 Z .z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov týmto VZN ruší povinnosť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania oznamovať obci každoročne spotrebu palív a surovín za každý malý zdroj znečistenia.
  2. Ďalej v súlade s § 6 odst. 5, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov týmto VZN obec nebude vyrubovať poplatok za všetky druhy malých zdrojov znečistenia.

§ 4

Účinnosť

  1. Toto nariadenie je účinné od 1. januára 2006
  2. Na tomto VZN č.3/2005 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou dňa 14.12.2005
  3. Týmto VZN sa ruší VZN č.1/2005 schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 13/05 03 02 / 4

Peter Zrubec v.r.

Starosta obce

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE

MICHAL NAD ŽITAVOU

č. 3/2005

o PREVÁDZKE ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA

OVZDUŠIA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/05 14 12 / B / 4

Vyvesené na úradnej tabulu dňa : 15.12.2005

Zvesené dňa : 30.12.2005