VZN č.3/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane na rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobie

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 29, § 36, § 76, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

číslo 3/2009

o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane

na rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobie

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Úvodné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou, podľa § 11 ods. 4 písm., zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že nadväznosti na § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2010 miestne dane.

§ 2

Druhy miestnych daní

Obec týmto Všeobecne záväzným nariadením určuje a vyberá miestne dane:

 1. Daň za psa
 2. Daň za užívanie verejného priestranstva
 3. Daň za jadrové zariadenie

DAŇ ZA PSA

§ 3

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou.

§ 4

Daňovník

Daňovník je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

§ 5

Základ dane

Základ dane je počet psov.

§ 6

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa je 3,50 €

Za každého ďalšieho psa je 5,00 €

§ 7

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.

§ 8

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na obecný úrad do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť do pokladne obce na obecnom úrade, poštovým peňažným poukazom, alebo na účet obce číslo 2201946002/5600 v DEXIA BANKE Slovensko.

(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia, do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane na obecný úrad najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, podľa § 7, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená z obecnej pokladne na obecnom úrade, alebo na bankový účet daňovníka.

§ 9

Správa dane

Správu dane vykonáva obec na psov chovaných na území obce.

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 10

Definovanie verejného priestranstva

Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, s výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

Predmet dane

§ 11

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
 1. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

§ 12

Daňovník

Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 13

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2, alebo parkovacie miesto.

§ 14

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný oznámiť užívanie verejného priestranstva vo väzbe na § 16 tohto všeobecne záväzného nariadenia na obecný úrad, najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva.

§ 15

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká začiatkom užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

§ 16

Sadzba dane

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

 1. Za užívanie verejného priestranstva

a) Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia na hody, jarmoky, štátom uznané sviatky a v dni pracovného pokoja 2,00 € /m2/ na deň,

b) V iné dni 2,00 € / m/na deň

 1. Za umiestnenie stojanov s tovarom /max. plocha 6 m2 / pred prevádzkovou jednotkou 0,10 € / m/ na deň
 1. Na poskytovanie služieb, predaj časopisov, novín, kníh, obrázkov, žrebov 0,20 € /m2/ na deň
 1. Za účelom poskytovania občerstvenia spojeného s podávaním alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,

a) Pred stabilnou predajňou 0,20 € / m2 / na deň

b) V prípade príležitostného predaja na verejnom priestranstve 2,00 € / m/ na deň

 1. Za prevádzkovanie lunaparkov sa stanovuje za každý začatý deň paušálny poplatok vo výške prevádzky 5,00 €
 1. Za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, miešačka) 0,10 € /m2 / na deň
 1. Za umiestnenie skládky tuhých palív 0,10 € /m2 / na deň
 1. Za umiestnenie inej skládky 0,20 € / m2/ na deň

(9) Za trvalé parkovanie vozidla, mimo stráženého parkoviska na vyznačenom mieste verejného priestranstva na parkovisku pred futbalovým ihriskom.

a.) Za osobné vozidlo, mesačne 1,00 €

b.) Za dodávkové a nákladné vozidlo do 3,5 tony, mesačne 5,00 €

c.) Za nákladné motorové vozidlo nad 3,5 tony, mesačne 10,00 €

d.) Za obytný príves, mesačne 2,00 €

§ 17

Spôsob vyberania dane

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Dane uvedené v § 16 tohto všeobecne záväzného nariadenia sú splatné pri vydaní platobného výmeru, ktorý vydáva obec. Inkaso zabezpečuje obecný úrad do pokladne obce.

§ 18

Oslobodenie od dane

 1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve, bez vstupného, alebo na akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely. Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenie na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie, alebo kolaudačné rozhodnutie.
 2. Daňovník uvedený v § 16 ods. 1 oslobodenie od platenia dane, požiada obec najmenej 1 deň pred plánovanou akciou.

§ 19

Správa dane

Správu dane za využívané verejné priestranstvo na území obce, spravuje obec.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA

§ 20

Predmet dane

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie„) a to aj časť kalendárneho roka.

§ 21

Daňovník

Daňovník dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

§ 22

Základ dane

Základ dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

§ 23

Sadzba dane

Obec sa nachádza v 3 pásme v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja Mochovce,

Nad 10 km do 20 km/ za m2= 0,0006 €

§ 24

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva s posledného reaktora jadrového zariadenia.

§ 25

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

§ 26

Vyrubenie dane

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 27

Platenie dane

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31.marca zdaňovacieho obdobia.

§ 28

Správa dane

Správu dane za jadrové zariadenie pre celé katastrálne územie obce spravuje obec.

§ 29

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

(1.) Miestnu daň podľa § 2 ods.1 písm. a) , b),  c), možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho roka.

(2.) Zdaňovacie obdobie miestnej dane podľa § 2 ods.1 písm. a) ,b), c) je kalendárny rok.

(3.) Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní miestnych daní podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.

SIEDMA ČASŤ

§ 30

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní uznieslo dňa 16.12.2009
 1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 11/2004 zo dňa 15.12.2004 o miestnych daniach.

( 3 ) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Peter Zrubec

starosta obce

Vyvesené dňa : 16.12.2009

Zvesené dňa : 31.12.2009

DODATOK č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Michal nad Žitavou č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane na rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane na rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobie sa mení a dopĺňa nasledovne :

Sadzba dane za psa v § 6 sa mení na:

Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok v sume 3,50 Eur. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2009 zostávajú nezmenené.

Na vydaní tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane na rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobie sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo dňa 14.12.2011 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. 1.1.2012.

Helena Nagyová

starostka obce

v Michale nad Žitavou, dňa 15.12.2011