VZN č.3/2011 ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám v obci, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2011

Obec Michal nad Žitavou v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 a 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám v obci,

ktoré plnia úlohy v záujme občanov.

Článok 1

Predmet nariadenia

Premetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je:

–       stanoviť postup a podmienky pri poskytovaní dotácií jednotlivým  subjektom,

–       okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka,

–       podmienky ,  za akých môžu byť dotácie poskytované.

Článok 2

Poskytovanie dotácií

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

–       neziskovým organizáciám na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,

–       právnickým a fyzickým osobám,  ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce a na jej území rozvíjajú verejnoprospešnú činnosť, aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej, školstva a rozvoja vzdelávania, kultúry, telovýchovy a športu, životného prostredia, zdravotníctva, charity a cirkvi.

Článok 3

Podmienky poskytovania dotácií

1.     Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1 – vzor) podanej do podateľne obecného úradu Michal nad Žitavou v termíne do 15. októbra  príslušného roka.

2.     Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči obci.

3.     Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie.

4.     Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

5.     Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

6.     Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.

7.     Dotácie sa poskytujú predovšetkým na telesnú kultúru a šport, na ochranu a podporu zdravia, na kultúru, osvetu, výchovu a vzdelávanie, na sociálnu oblasť na ochranu životného prostredia, na rozvoj vidieckej turistiky.

8.     Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15.12. príslušného roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu Michal nad Žitavou.

9.     Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší  toto VZN, schválenú dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v článku 3 ods. 8 tohto VZN.

Článok č. 4

Schvaľovanie dotácií

1.      Poskytnuté dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2.      Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

Článok č. 5

Záverečné ustanovenia

1.      Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou č. 3/2011 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.5.2011 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou t.j.   7. júna 2011.     

2.     Týmto nariadením sa ruší VZN č. 5/2005 zo dňa 14.12.2005 o poskytovaní    finančných prostriedkov neziskovým organizáciám  v obci, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.

                                              Helena Nagyová

                                                                                                          starostka obce

V Michale nad Žitavou, dňa 24.5.2011

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 24.5.2011

Zvesené dňa:  7.6.2011