VZN č. 3/2017 O NÁJOMNÝCH BYTOCH a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE MICHAL NAD ŽITAVOU

č. 3 /2017

O NÁJOMNÝCH BYTOCH

a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou.

Obecné zastupiteľstvo Obce Michal nad Žitavou podľa § 4 ods. l a ods. 3 písm. a) a § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona č. 443/2010 Z. z. v platnom znení v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomcov obecných nájomných bytov a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
 2. Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré sú financované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce.
 3. Nájomné byty sú byty vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.
 4. U uvedených bytov obec zachová nájomný charakter po dobu splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky.
 5. Správu nájomných bytov bude vykonávať vlastník bytov – Obec Michal nad Žitavou.


Článok 2
Režim nakladania s nájomnými bytmi

 1. Nájomný byt možno poskytnúť:
 2. fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu ¹) prevyšuje jeden a pol násobok a neprevyšuje trojnásobok životného minima k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal
  Pri posudzovaní príjmu za rok 2016, nemusí príjem prevýšiť 1,5 násobok životného minima.
 1. fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu je najviac štvornásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka ak: ____________________________________________________________________
  ¹) Zákon č. 601/2003 Z .z. O životnom minime
 1. je členom domácnosti osoba ZŤP
 2. ide o domácnosť osamelého rodiča s dieťaťom
 3. ak aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce
 4. žiadateľ podľa písm. a) a b) musí súčasne spĺňať nasledovné podmienky:
  • žiadateľ je občanom SR a v čase podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov,
  • v čase podania žiadosti je aspoň jeden zo žiadateľov samostatne zárobkovo činnou osobu alebo je v pracovnom pomere prípadne je poberateľom dôchodku alebo má iný hodnoverný legálny finančný zdroj a to platí i v čase pridelenia bytu.
 1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 6 – 36 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia vždy na dobu určitú a to na 6 – 36 mesiacov, ak nájomca spĺňa podmienky stanovené v ods. l.
 2. Nájomca má právo na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o nájme. O možnosti opakovaného nájmu bytu bude nájomca informovaný minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom ukončenia nájmu bytu.
 3. Ak nepožiada nájomca – fyzická osoba, o uzavretie zmluvy o nájme , najmenej 60 dní pred skončením platnosti zmluvy o nájme, ktorá spĺňa podmienku podľa bodu l, uzatvorí sa zmluva o nájom s novým nájomcom, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok:
 1. príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu vypočítaný podľa bodu l, neprevyšuje trojnásobok životného minima.
 2. príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu vypočítaný podľa bodu l, prevyšuje trojnásobok životného minima ale neprevyšuje štvornásobok životného minima za súčasne splnených podmienok odseku 1 písmeno b).

5. Ustanovenie odseku l písm. a) sa nepoužije, ak obec prenajme byt:

 1. fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné a táto fyzická osoba nemá zabezpečené bývanie, pričom podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10 % bytov, najmenej však l byt.
 2. fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovných miest v území a obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej investície, pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 5 % bytov.

6. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z podmienok z podmienok v odsekoch 1 až 5, obec môže prenajať byt aj inej fyzickej osobe najviac na jeden rok.

Článok 3
Režim správy nájomných bytov

 1. Výška nájomného za byt, sa stanoví v zmysle platných právnych predpisov. Výška ročného nájmu je stanovená: – vo výške do 4 % z obstarávacej ceny bytového domu, maximálne v zmysle zákona môže byť do 5 % z obstarávacej ceny bytového domu.
 2. Súčasťou mesačných platieb za užívanie bytu je
 1. nájom bytu a to 1/12 z ročného nájmu
 2. zálohové platby za služby, ktorých rozpis bude uvedený v evidenčnom liste ako príloha k nájomnej zmluve
 3. Nájomné za byt pozostáva zo : a./ splátky úveru na ŠFRB – 1,85 Eur/m2

b./ fond prevádzky, údržby a opráv – minimálne 0,5%
ročne z nákladov na obstaranie nájomného bytu.

c./ fond malých opráv , správy a údržby – pozostáva
z príspevku na poistenie budovy a obecného
zariadenia, z príspevku na elektriku na verejných
priestoroch – chodba, schodište a príspevku na
údržbu individuálnych priestorov – vnútorný
priestor bytov.

 1. Splatnosť nájomného je mesačne vopred, a to vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (t.j. mesiaca predchádzajúceho mesiacu, za ktorý sa platí nájomné).
 2. Obec sa zaväzuje, že nebude od nájomcu v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy požadovať finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním bytu.
 3. Platnosť nájomnej zmluvy je podmienená prihlásením sa nájomcu a všetkých osôb s ním bývajúcich na trvalý pobyt v obci Michal nad Žitavou.
 4. Nájomnú zmluvu so žiadateľom uzatvára štatutárny zástupca obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce, ktorým bol schválený zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky vymedzené týmto VZN.
 5. Nájomca nájomného bytu je povinný do 30 dní nahlásiť na obecný úrad každú zmenu, ktorá nastala u neho v údajoch uvedených v článku 2 ods. l tohto záväzného nariadenia. V prípade zistenia nepravdivých údajov sa bude postupovať podľa článku 6 tohto záväzného nariadenia.
 6. Nájomca nesmie vykonávať žiadne stavebné úpravy v nájomnom byte, či podstatné zmeny na predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce, a to ani na svoje náklady. Nájomca nemá v prípade stavebných úprav v nájomnom byte, či zmien na predmete nájmu odsúhlasených zo strany prenajímateľa nárok na úhradu nákladov spojených so stavebnými úpravami či zmenou na predmete nájmu.
 7. U týchto bytov nemožno realizovať prechod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka.
 8. V nájomných bytoch nemožno realizovať výmeny bytov a prevod vlastníckych, nájomných alebo iných práv k nájomnému bytu.
 9. Nájomca nájomného bytu nemá právo na bytovú náhradu (náhradný byt, náhradné ubytovanie, prístrešie) pri zániku nájmu z akéhokoľvek dôvodu.
 10. Nájomca nesmie prenechať byt do podnájmu inej osobe, nesmie byt zaťažiť, či inak disponovať s predmetom nájmu.
 11. Nájomca nesmie nájomný byt využívať na iné účely ako na bývanie, nesmie v nájomnom byte vykonávať podnikateľskú činnosť, ani zriadiť v nájomnom byte sídlo podnikateľskej fyzickej, či právnickej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce.
 12. Nájomca je povinný umožniť vstup do bytu zamestnancom stavebného úradu , obce a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu.
 13. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný z bytu sa vysťahovať, byt vypratať a odovzdať ho obci v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.
 14. Súčasťou nájomnej zmluvy je notárska zápisnica vyhotovená na náklady nájomcu, v ktorej nájomca vyjadrí súhlas s podmienkami stanovenými nájomnou zmluvou a týmto VZN a s vyprataním nájomného bytu na miesto určené nájomcom v prípade, ak sa po ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu upraveným v nájomnej zmluve nájomca sám dobrovoľne z predmetného bytu nevysťahuje. Notárska zápisnica bude slúžiť ako exekučný titul pre vykonanie exekúcie vyprataním bytu.

Článok 4
Režim užívania nájomných bytov

 1. Žiadosti o nájomné byty sa evidujú na Obecnom úrade v Michal nad Žitavou

Obecný úrad vedie:

a) zoznam uchádzačov o 1-izbový nájomný byt

b) zoznam uchádzačov o 2-izbový nájomný byt

c) zoznam uchádzačov o 3-izbový nájomný byt

2. Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom l. a žiadatelia sú v ňom zoradení vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.

3. Každý žiadateľ vyplní „Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu „, ktorý musí obsahovať:
a) údaje o žiadateľovi

– meno a priezvisko žiadateľa, manžela/ky, partnera/ky, druha/družky atď.
– dátum a miesto narodenia, rodinný stav
– miesto trvalého pobytu podľa občianskeho preukazu príp. prechodného pobytu
– meno a priezvisko detí a ich dátumy narodenia
– počet osôb, ktoré sa do bytu nasťahujú – menovite s dátumom narodenia
– čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch – či je žiadateľ vlastníkom, nájomcom
iného bytu alebo domu.

b) prílohou je potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom zo Sociálnej poisťovne, zdokladovaný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa článku 2 ods. 1.
Žiadateľ, ktorému nebol pridelený byt a trvá na riešení svojej žiadosti, je povinný l-krát ročne aktualizovať žiadosť a predložiť doklady o príjme.

4. Každú žiadosť prerokuje obecné zastupiteľstvo v súlade s podmienkami určenými týmto záväzným nariadením a rozhodne, či zaradí žiadateľa do zoznamu uchádzačov o nájomný byt.

5. Obecné zastupiteľstvo za prítomnosti starostu obce určí nájomcov bytov podľa tohto záväzného nariadenia.
Poslanci postupujú pri výbere nájomcov zo záujemcov o byt hlavne podľa týchto kritérií:

 • čas podania žiadosti,
 • uprednostnenie mladých rodín,
 • sociálne a ekonomické pomery žiadateľa,
 • trvalé bydlisko žiadateľa v obci,
 • doterajší vzťah žiadateľa k obci ako občana, jeho spolupráca s obcou,
 • zabezpečovanie potrieb obce v súčasnosti, príp. možnosti pomoci obci v budúcnosti.

6. O pridelení nájomných bytov vybratým uchádzačom príjme obecné zastupiteľstvo uznesenie, na základe ktorého pripraví obecný úrad na podpis starostovi obce nájomnú zmluvu.

Článok 5
Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy

1. Ak nájomca bude dodržiavať všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z ustanovení nájomnej zmluvy, tohto VZN, Občianskeho zákonníka, ostatných právnych predpisov a bude po uplynutí doby nájmu spĺňať všetky požiadavky a kritériá na žiadateľa o uzavretie nájomnej zmluvy uvedené v tomto VZN, má prednostné právo na opätovné dohodnutie nájmu k rovnakému predmetu nájmu.
Ak má nájomca záujem o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy, je povinný postupovať podľa článku 2 a doručiť na obecný úrad žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy spolu s dokladmi o tom, že naďalej spĺňa podmienky VZN upravujúceho problematiku prideľovania nájomných bytov, najmenej 60 dní pred skončením platnosti nájomnej zmluvy.

2. Každú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy prerokuje obecné zastupiteľstvo. Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky určené týmto záväzným nariadením schváli obecné zastupiteľstvo a odporučí starostovi obce podpísať dodatok k nájomnej zmluve, ktorým bude na dobu určitú platnosť nájomnej zmluvy predĺžená.

3. Nájomca je povinný dodržiavať všetky ustanovenia tohto VZN v čase uplynutia pôvodnej doby nájmu, aj po predĺžení platnosti nájomnej zmluvy.

Článok 6
Zánik nájmu bytu

1. Nájom nájomného bytu zaniká:

a) uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba podľa článku 5 tohto VZN predĺžená,
b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom (obcou) a nájomcom,

c) písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu, pričom výpovedná lehota je 2 mesiace a nájom bytu sa skončí uplynutím tejto lehoty. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane nájomnej zmluvy.

2. Prenajímateľ môže dať nájomcovi písomnú výpoveď z nájmu po jej prerokovaní v obecnom zastupiteľstve so súhlasom starostu obce najmä z týchto dôvodov, ak:

a) nájomca prestal spĺňať podmienky uvedené v tomto VZN,

b) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

c) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu uvedené v nájomnej zmluve, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 2 mesiace,

d) neužíva byt bez vážnych dôvodov ,

e) nájomca užíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie,

f) bez súhlasu vlastníka v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené v evidenčnom liste k tomuto bytu (do tohto sa nerátajú návštevy kratšie ako 30 dní)

g) ak je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo domom naložiť tak, že byt nemožno užívať alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom užívať.

Článok 7
Osobitné ustanovenia

1. Do 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy je nájomca povinný uhradiť na účet obce finančnú čiastku na zabezpečenie splácania nájomného, služieb a úhrad nákladov spojených s užívaním nájomného bytu vo výške 6-mesačného nájmu.

2. Po zániku nájmu vráti obec nájomcovi do 30 dní od vypratania nájomného bytu nájomcom finančnú čiastku uvedenú v ods. l po odpočítaní dlžných súm nájomného, úhrad za služby a náklady spojené s užívaním nájomného bytu a po odpočítaní nákladov za prípadné poškodenie bytu.

3. Obec môže rozhodnúť po splatení úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky, najskôr však po uplynutí 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o ďalšom nakladaní s nájomnými bytmi.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Podmienky určené týmto VZN sú podstatnými náležitosťami nájomnej zmluvy.

2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku nájmu v prípade zmeny právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, ktoré nie sú vymedzené týmto VZN, sa riadia Občianskym zákonníkom.

5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Michal nad Žitavou.

6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Michal nad Žitavou a nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia na úradnej tabuli v obci.

7. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN, sa ruší VZN Obce Michal nad Žitavou č. 8/2014 o nájomných bytoch a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou.

Článok 9
Prílohy všeobecne záväzného nariadenia

1.Vzor – nájomná zmluva o nájme bytu.

Ing. Peter Porubský v. r.

Starosta obce

Vyvesené dňa : 6.6.2017 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 13.6.2017

Zvesené dňa : 22.6.2017

Schválené: 22.6.2017

Vyhlásené : 23.6.2017
Zvesené: 9.7.2017

Účinné dňom: 9.7.2017

Príloha č. 1

Zmluva o nájme bytu

č. /2017

uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ: OBEC Michal nad Žitavou

IČO: 00309095

Číslo účtu : 201946002/5600, Prima banka, a.s. Vráble

v zastúpení: Ing. Peter Porubský, starosta obce

a

Nájomca:

Rodné číslo:

Adresa:

uzavreli túto zmluvu o nájme bytu.

Čl. I

Predmet nájmu

 1. Prenajímateľ, ako výlučný vlastník nehnuteľnosti – bytového domu v Michale nad Žitavou súpisné číslo 290 ,prenajíma nájomcovi byt č. uvedeného bytového domu.
 1. Byt pozostáva z jednej obytnej miestností s kuchyňou, predsiene, komory, , kúpeľne s WC a …………… izieb a to ………………………. Podlahová plocha tohto bytu je …….. m².
 1. Nájomca sa oboznámil so stavom prenajímaného bytu, a dňom ………………… ho bez nedostatkov preberá do svojho užívania spoločne s osobami uvedenými v evidenčnom liste. Nájomca a tieto osoby majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory, spoločné zariadenia domu a priľahlý priestor okolia nájomného domu na parcele č.410/54,410/55 a 410/57 ako aj používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. Spoločné priestory a zariadenia domu tvoria schodiskové priestory a chodby. S právom užívania týchto priestorov je spojená i povinnosť o ne sa starať a udržiavať ic

– 2 –

Čl. II

Doba nájmu

 1. Nájomný vzťah vzniká dňom ……………….. a uzatvára sa na dobu určitú v trvaní …………. roky, t. j. do ……………………..
 1. Nájomca má právo na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy iba v prípade, ak dodržiava ustanovenia tejto zmluvy, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Michal nad Žitavou č. 3/2017 a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 1. Nájomca minimálne 60 dní pred uplynutím doby nájmu uvedenej v bode 1. tohto článku musí písomne požiadať prenajímateľa o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy. Prenajímateľ nemôže odmietnuť predĺženie platnosti nájomnej zmluvy v prípade splnenia podmienok uvedených v tomto odseku zo strany nájomcu.

Čl. III

Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

 1. Nájomca je povinný platiť mesačne ………………………… €

z toho je:

nájomné za užívanie bytu ……………………………………. €

príspevok do fondu opráv …………………………………….. €

fond malých opráv , správy a údržby … …………………… €

Prenajímateľ má právo výšku príspevku do fondu a na režijné náklady každoročne upraviť o mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok a príspevok  na poistenie stavby v závislosti od výšky poistného v príslušnom období.

 1. Na úhradu plnení poskytovaných s užívaním bytu je nájomník povinný platiť prenajímateľovi mesačne preddavky. Výšku mesačných preddavkov na plnenia poskytované s užívaním bytu /ďalej len preddavky na plnenia/ určí nájomcovi prenajímateľ vždy na kalendárny rok podľa skutočnej spotreby a vyúčtovania od dodávateľov za predchádzajúce obdobie. Nájomca je povinný platiť preddavky na nasledovné úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu: spotreba el. energie v spoločných priestoroch domu.

– 3 –

 1. Nájomné, spolu s príspevkom do fondu opráv, s príspevkom do fond malých opráv , správy a údržby je nájomca povinný platiť mesačne dopredu, vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a to bezhotovostnou platbou na účet obce uvedený v záhlaví tejto zmluvy, variabilný symbol /2017, alebo poštovou poukážkou na uvedený účet, alebo v hotovosti do pokladnice prenajímateľa. Nájomné za prvý mesiac so všetkými povinnými príspevkami je splatné pri podpise tejto zmluvy.
 1. V prípade, že nájomca nezaplatí nájomné, vyššie uvedené príspevky alebo preddavky na plnenia do 5 dní po lehote splatnosti, je povinný prenajímateľovi zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, minimálne vo výške 1 €.
 1. Zmenu výšky príspevkov a preddavkov na plnenia môže prenajímateľ realizovať od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po skutočnosti, ktorá zmenu vyvolala.
 1. Prenajímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie preddavkov po ročnom vyúčtovaní od dodávateľa a doručiť ho nájomcovi do 60 dní. Vyúčtovaním zistený nedoplatok uhradí nájomca do 14 dní od doručenia faktúry. V tej istej lehote je prenajímateľ povinný nájomcovi uhradiť vyúčtovaním zistený preplatok, ak sa vzájomne nedohodnú inak. Zmluvná strana ktorá je v omeškaní s platbou, vyplývajúcou z vyúčtovania, je povinná zaplatiť druhej strane poplatok z omeškania vo výške stanovenej v bode č. 4 tejto zmluvy.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcom zložená finančná čiastka podľa čl. 7, bod 1 VZN, vo výške € bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, príspevkov a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a úhrad za prípadné poškodenie bytu. V prípade, že nájomca alebo osoby s ním bývajúce spôsobia škodu na byte alebo jeho zariadení, môže sa so súhlasom prenajímateľa použiť finančná záruka alebo jej časť vo výške spôsobenej škody na úhradu tejto škody. V prípade úhrady škody alebo jej časti z finančnej záruky je nájomca povinný zložiť túto finančnú záruku v pôvodnej výške, resp. doplatiť rozdiel do pôvodnej výšky najneskoršie do 30 dní od použitia finančnej záruky, alebo jej časti na úhradu škody. Ak nájomca nesplní túto povinnosť, je to dôvod na nepredĺženie nájomnej zmluvy. Pri skončení nájomného vzťahu vráti prenajímateľ nájomcovi finančnú záruku. V prípade nedoplatkov na nájomnom, príspevkoch, na úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu a spôsobené škody, príp. iných nedoplatkov, vráti prenajímateľ nájomcovi finančnú záruku zníženú o dlžnú sumu, resp. výšku škody.

Čl. IV

Povinnosti zmluvných strán

 1. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme bytu, ustanovenia tejto zmluvy, ustanovenia Domového poriadku, ako aj povinnosti uložené príslušnými orgánmi.

– 4 –

 1. Nájomca je povinný:

a./ udržiavať byt v stave v akom ho prevzal,

b./ riadne a včas informovať prenajímateľa o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa tohto bytu, najmä bezodkladne oznámiť prenajímateľovi zmenu počtu osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti,

c./ včas zabezpečiť vykonanie drobných oprav v byte, starať sa o bežnú údržbu bytu a hradiť náklady s tým spojené. Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie opráv a o bežnú údržbu bytu, má prenajímateľ právo tak urobiť na svoje náklady, po predchádzajúcom upozornení nájomcu a požadovať od nájomcu náhradu nákladov,

d./ oznámiť prenajímateľovi väčšie opravy v byte bez zbytočného odkladu a umožniť mu ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla,

e./ riadne užívať byt aj spoločné priestory a zariadenia, dbať o to, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce nájomcom výkon ich práv,

f./ odstrániť nedostatky a poškodenia v byte, na spoločných priestoroch a zariadeniach bytu a domu, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak by sa tak nestalo, má prenajímateľ právo, po predchádzajúcom upozornení nájomcu, nedostatky a poškodenia odstrániť na vlastné náklady a následne požadovať od nájomcu ich náhradu.

 1. Nájomca nesmie vykonávať v byte stavebné úpravy, ani inú podstatnú zmenu /ďalej len úpravy/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

V prípade, ak nájomca bez písomného súhlasu prenajímateľa vykoná v byte úpravy, znáša náklady na ich vykonanie a po skončení nájmu je povinný uviesť byt na svoje vlastné náklady do pôvodného stavu, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak. Ak by takouto úpravou mohla byť spôsobená škoda, je povinný nájomca takúto úpravu na vlastné náklady odstrániť.

 1. Nájomca nesmie prenechať byt, alebo jeho časť, do podnájmu tretej osobe bez písomného

súhlasu prenajímateľa.

 1. Nájomca nemôže v byte, alebo v jeho časti, vykonávať podnikateľskú činnosť bez písomného súhlasu prenajímateľa.

Porušenie tejto povinnosti, ako aj povinností uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku sa bude považovať za hrubé porušenie povinností nájomcu /§ 711, ods.1. písm. b/ Občianskeho zákonníka/.

 1. Nájomca je v prípade ubytovania osôb, ktoré nie sú zapísané v evidenčnom liste, na dobu dlhšiu ako 14 dní, povinný nahlásiť túto skutočnosť prenajímateľovi.
 1. Nájomca je povinný umožniť prístup prenajímateľovi do bytu s cieľom prekontrolovať technický stav bytu a dodržiavanie zmluvných podmienok.
 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.

– 5 –

 1. Prenajímateľ je povinný všetky opravy, ktoré má povinnosť vykonať, realizovať bezodkladne po predchádzajúcom upovedomení nájomcu a po dohode s ním.
 1. Nájomca je povinný na požiadanie nahlásiť prenajímateľovi stav spotreby vody, elektriky a plynu, odčítaný na svojom bytovom vodomery, elektromery a plynomery.

Čl. V

Zánik nájmu bytu

 1. Nájom bytu zaniká:

a./ uplynutím doby nájmu

b./ písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom

c./ písomnou výpoveďou nájomcu, pričom nájom bytu sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola prenajímateľovi výpoveď doručená. Nájomca môže vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu.

d./ prenajímateľ môže nájom bytu vypovedať ak nájomca:

 • hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné, príspevky alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace, alebo tým, že prenechal byt, alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa
 • nájomca alebo ten, kto s ním býva, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory, alebo spoločné zariadenia domu
 • využíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca alebo ten kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. Nájom bytu sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená.
 1. Nájomca je povinný v deň skončenia nájmu odovzdať prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé pri riadnom užívaní a údržbe, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti prenajímateľovi vznikla. Ak sa nájomca dostane do omeškania s odovzdaním bytu prenajímateľovi, je povinný zaplatiť mu zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania.
 1. O odovzdaní bytu spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej sa opíše najmä stav bytu v čase jeho odovzdania prenajímateľovi.
 1. Nájomca berie na vedomie, že po uplynutí doby na ktorú bol nájom dojednaný, nemá právo na náhradný byt, náhradné ubytovanie ani prístrešie /ďalej len bytové náhrady/. Rovnako nemá právo na bytovú náhradu, ak nájom bytu skončil výpoveďou prenajímateľa z dôvodov uvedených v bode 1.písm. d/ tohto článku zmluvy.

– 6 –

Čl. VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Ustanovenia čl. III. bod 5. a 6. zmluvy nie sú týmto dotknuté.
 1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a VZN.
 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane prenajímateľ a jedno vyhotovenie dostane nájomca.
 1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že obsahuje ich skutočnú vôľu, o prejave a obsahu ktorej ani v budúcnosti nemôžu vzniknúť žiadne pochybnosti. Zároveň prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
 1. Nájomca v zmysle §-u 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že súhlasí so spracovávaním jeho osobných údajov prenajímateľom v rozsahu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy na účel vedenia týchto údajov v evidencii nájomcov a v prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a vzniku pohľadávky prenajímateľa aj vo všetkých informačných systémoch súvisiacich s vymáhaním týchto pohľadávok na súde vrátane výkonu rozhodnutia. Nájomca dáva tento súhlas až do doby vyrovnania všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
 1. V prípade ak prenajímateľ bude odpredávať byt do osobného vlastníctva má nájomca bytu predkupné právo na užívaný byt.

V Michale nad Žitavou, dňa ………………………………..

Prenajímateľ: Nájomca:

Obec Michal nad Žitavou

v zastúpení:

Ing. Ing. Peter Porubský, starosta obce

Evidenčný list obyvateľov

bytového domu č. 290

byt č.

Por. č. Meno a priezvisko dátum narodenia poznámka