VZN č. 3 / 2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

                                                        č .  3/ 2019

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6  ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 3/2019

o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 • 1

Úvodné  ustanovenie

 1. Obec Michal nad Žitavou (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou (ďalej len „ZŠ s MŠ“) s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou sú materská škola (ďalej len „MŠ“), školský klub detí (ďalej len „ŠKD) a zariadenia školského stravovania – školské jedálne (ďalej len „ŠJ“).
 2. Na území obce nie sú zriadené súkromné alebo cirkevné základné školy a školské zariadenia.
 3. Obec nie je zriaďovateľom centra voľného času (ďalej len „CVČ) a na jej území nie je zriadené iné CVČ.
 • 2

Predmet úpravy

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
 1. výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, potenciálneho stravníka v ŠJ,
 2. účel a použitie finančných prostriedkov,
 3. lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie ŠKD,
 4. deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky ZŠ s MŠ.
 • 3

Účel finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

 1. Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
 2. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, bežnú údržbu a prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ.
 3. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní.
 4. Finančné prostriedky na bežnú údržbu a prevádzku predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. nemocenské, odchodné, odstupné a pod.)
 • 4

Použitie finančných prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

 1. Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený použiť ich len na určený účel.
 3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
 4. Použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje na počet detí/žiakov do 15. roku uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v danom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, riaditeľka ZŠ s MŠ do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámi obci.
 5. Termín použitia finančných prostriedkov je do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
 • 5

Výška a termín poskytnutia finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

 1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok je určená v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
 2. Obec poskytne finančné prostriedky ZŠ s MŠ mesačne v jednej dvanástine z celkového ročného objemu najneskôr 25. deň v mesiaci..
 • 6

Lehoty na predloženie údajov

 1. Riaditeľka ZŠ s MŠ predloží údaje o počte detí v ŠKD na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.
 • 7

Záverečné ustanovenia

 1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN  ktoré upravovalo v minulosti uvedené skutočnosti a to VZN č. 3/ 2018.
 2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa : 30.11.2019 na úradnej tabuli a  internetovej stránke obce
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok : do 8.12.2019

Zvesené dňa : 15.12.2019

Schválené:     16.12.2019

Vyhlásené :   16.12.2019
Zvesené:         1.1.2020   

Účinné dňom: 1.1.2020                                          

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
                   školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

Škola a školské zariadenieVýška finančných prostriedkovPočet detí/žiakovk 15. 09. 2019
Materská škola3249,40 €/dieťa/rokSpolu: 55 240,0   €/rok17,00
Školský klub deti          571,70 €/dieťa/rokSpolu: 17 152,0 €/rok30,00
Školské jedálne           177,50 €/dieťa/rokSpolu: 23 608,0  €/rok133,00
   
Celkom96 000,0  €/rok         

Vyvesené dňa : 30.11.2019 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 8.12.2019

Zvesené dňa : 15.12.2019

Schválené:     16.12.2019

Vyhlásené :   16.12.2019
Zvesené: 1.1.202020   

Účinné dňom: 1.1.2020                                          

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce