VZN č.4/2004 Ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou

č.4/2004

Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 a § 11ods.4 zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 zákon NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a  Zmeny a doplnky VZN Obce o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania služieb na trhových miestach, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa takto:

  1. V článku IV “Ambulantne“, odstavec – štvrtý znie:
  • balená zmrzlina, mrazené potraviny,
  1. článok V znie:

V.

Príležitostné trhy

Obec Michal nad Žitavou organizuje príležitostné trhy:

  • počas hodov na prelome mesiaca september – október a to v piatok, sobotu,  nedeľu a pondelok
  • predvianočné obdobie – od 1. decembra do 23. decembra
  • predveľkonočné obdobie – počas 21 kalendárnych dní pred veľkonočnými sviatkami.

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a Zmeny a doplnky VZN Obce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach zostávajú nezmenené.

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.4/2004 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou dňa 30.7.2004 číslo uznesenia 9/040730/5 a nadobudlo účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce

Peter Zrubec

starosta obce

Vyvesené dňa: 2.8.2004

Zvesené dňa: 17.8.2004