VZN č. 4/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č .4/ 2017

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 4/2017

o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

§ 1

Úvodné ustanovenie

 1. Obec Michal nad Žitavou (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou (ďalej len „ZŠ s MŠ“) s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou sú materská škola (ďalej len „MŠ“), školský klub detí (ďalej len „ŠKD) a zariadenia školského stravovania – školské jedálne (ďalej len „ŠJ“).
 2. Na území obce nie sú zriadené súkromné alebo cirkevné základné školy a školské zariadenia.
 3. Obec nie je zriaďovateľom centra voľného času (ďalej len „CVČ) a na jej území nie je zriadené iné CVČ.

§ 2

Predmet úpravy

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
  1. výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, potenciálneho stravníka v ŠJ,
  2. účel a použitie finančných prostriedkov,
  3. lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie ŠKD,
  4. deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky ZŠ s MŠ.

§ 3

Účel finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

 1. Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
 2. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, bežnú údržbu a prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ.
 3. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní.
 4. Finančné prostriedky na bežnú údržbu a prevádzku predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. nemocenské, odchodné, odstupné a pod.)

§ 4

Použitie finančných prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

 1. Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený použiť ich len na určený účel.
 3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
 4. Použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje na počet detí/žiakov do 15. roku uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v danom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, riaditeľka ZŠ s MŠ do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámi obci.
 5. Termín použitia finančných prostriedkov je do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

§ 5

Výška a termín poskytnutia finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

 1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok je určená v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
 2. Obec poskytne finančné prostriedky ZŠ s MŠ mesačne v jednej dvanástine z celkového ročného objemu najneskôr 25. deň v mesiaci..

§ 6

Lehoty na predloženie údajov

 1. Riaditeľka ZŠ s MŠ predloží údaje o počte detí v ŠKD na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.

§ 7

Záverečné ustanovenia

 1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN ktoré upravovalo v minulosti uvedené skutočnosti a to VZN č. 10/ 2016.
 2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.

Ing. Peter Porubský v. r.

Starosta obce

Vyvesené dňa : 29.11.2017 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 6.12.2017

Zvesené dňa : 14.12.2017

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené : 15.12.2017
Zvesené: 31.12.2017

Účinné dňom: 1.1.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

Škola a školské zariadenieVýška finančných prostriedkovPočet detí/žiakovk 15. 09. 2017
Materská škola…………. €/dieťa/rokSpolu …………. €/rok20,00
Školský klub deti…………… €/dieťa/rokspolu …………. €/rok31,00
Školské jedálne……………. €/dieťa/rokSpolu ………….. €/rok137,00
   
Celkom75 480 ,00 €/rok 12 x 6290,00

Vyvesené dňa : 29.11.2017 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 6.12.2017

Zvesené dňa : 14.12.2017

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené : 15.12.2017
Zvesené: 31.12.2017

Účinné dňom: 1.1.2018

Ing. Peter Porubský v. r.

Starosta obce