VZN č. 4 / 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 4/ 2019

o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 • 1

Úvodné ustanovenie

         Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o  , že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     z a v á d z a        s  účinnosťou od 1. januára 2020   m i e s t n y    p o p l a t o k   z a    k o m u n á l n e     o d p a d y     a

d r o b n é      s t a v e b n é     o d p a d y .

 • 2

Základné ustanovenia

         1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady        /ďalej len „poplatok“/ sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

         2/ Pôvodcom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú poplatníci. Každý pôvodca týchto odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci a na tento účel užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov.

 • 3

Poplatník a platenie poplatku

         1/ Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.

         2/ Poplatníkom je:

a/ fyzická osoba ,

    aa/ ktorá má v obcí trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo

    ab/ ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
          priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
          alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako
         na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného
         pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný ako vodná plocha,

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
    nachádzajúcu sa na  území obce na iný účel ako podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
   sa na území obce na účel podnikania.

         2/ Ak je fyzická osoba evidovaná súčasne ako osoba s trvalým i prechodným pobytom je poplatníkom iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak je fyzická osoba prihlásená v obci na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom je súčasne oprávnená užívať alebo aj užíva na území obce nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, je poplatníkom iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

         3/ Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov uvedených v ods. 1 bod a/, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba vziať jeden z nich, pokiaľ je spôsobilý na právne úkony. Za poplatníka, ktorý nie je  spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa viac ako 90  po sebe nasledujúcich dní zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, alebo ktorej skutočný pobyt nie je známy. Všetky skutočnosti  podľa tohto bodu, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného bude plniť alebo plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci, ktorá je správcom poplatku.

 • 4

Predpis a splatnosť poplatku, vyberanie a ručenie za poplatok

1/ Za vyberaný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ručí:

a/ vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých

    spoluvlastníkov ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak ide o nájomný
             bytový dom za vybraný poplatok ručia jednotliví nájomníci 

b/ správca, ak je vlastníkom štát, VÚC alebo obec.

2/ Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 a/ žije v spoločnej domácnosti povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.

3/ Poplatok za komunálne odpady sa nevyrubuje platobným výmerom. Poplatok sa platí formou kúpi žetónu, t.j. obcou vydanej známky s čiarovým kódom.  Žetóny sa môžu kupovať priebežne, v stránkových dňoch na  obecnom úrade od 1.1.2020. Minimálny počet jednorázovo kúpených žetónov je 5 kusov.

4/ Ak poplatník neuplatní všetky kúpené žetóny v danom kalendárnom roku, bude ich môcť uplatniť v nasledujúcom roku.

5/ Ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu prvého polroka  do 30.6.  v každom roku a do 31.12 v každom roku, obec má právo poplatníkovi vyrubiť paušálny poplatok 0,05.-€ na člena domácnosti a kalendárny deň,  na rok (365 dní) 18,25 € na člena domácnosti.

6/ Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza do 7 dní v hotovosti do pokladne Obecného úradu Michal nad Žitavou. Výška poplatku bude určená na základe Netto váhy z vážneho lístka, ktorý bude vystavený na skládke inertného odpadu v obci Michal nad Žitavou, po odvážení skutočne odovzdaného množstva drobného stavebného odpadu.

 • 5

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

         1/ Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom  jej prihlásenia k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, alebo dňom vzniku oprávnenia tejto osoby podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a/  bodu ab/.

         2/ Poplatková povinnosť právnickej osoby  vznikne dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť v obci.

         3/ Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať nehnuteľnosť v obci za účelom podnikania.

         4/ Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa bodov 1, 2 a 3 povinnosť platenia poplatku.

 • 6

Ohlasovacia povinnosť poplatníka

         1/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, tiež do jedného mesiaca odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj do jedného mesiaca od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v tom prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov.

         2/ Ak je poplatníkom FO,  je povinná obci ohlásiť nasledovné identifikačné údaje:

meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu.

Poplatník je povinný ohlásiť údaje za všetkých poplatníkov, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, ako aj za osoby, ktorých je zákonným zástupcom, alebo opatrovníkom.

         3/ Ak je poplatník podnikateľským subjektom alebo právnickou osobou je povinný ohlásiť obci svoj názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, adresu svojich prevádzok na území obce. Na dožiadanie je povinná do 15 dní vyplniť a odovzdať obci formulár prihlášky za platiteľa poplatku s údajmi o počtoch svojich zamestnancov.

 • 7

Sadzba poplatku

 1/ Sadzba poplatku je 0,0318181 € za liter /dm3/ komunálnych odpadov, t.j. sadzba za jednu 110 litrovú smetnú nádobu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je 3,50 €.

2/ Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,025 €/kg. O úhrade poplatku sa poplatníkovi vydá príjmový pokladničný doklad.

 • 8

Zníženie alebo odpustenie poplatku

1/ Obec poplatok zníži podľa zákonom stanovenej najnižšej sadzby, alebo poplatok odpustí za obdobie, za ktoré obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určí VZN :

a/ že sa v určenom období dlhodobo a sústavne, najmenej počas 3 mesiacov zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí  ,

b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

2/ Určeným obdobím je obdobie  kalendárneho roka.

3/ Poplatník svoju žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku doloží na obecnom úrade dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do konca určeného obdobia. Týmito dokladmi sú napr. potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva na výkon práce v zahraničí, overené  čestné prehlásenie a pod.

 • 9

Spoločné ustanovenia

1/ Správcom miestneho poplatku je obec Michal nad Žitavou. Konanie vo veciach miestneho poplatku sa zabezpečuje podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o správe daní a poplatkov. Skutočnosti, ktoré nie sú upravené v tomto VZN sa spravujú ustanoveniami zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2/ Poplatok sa platí v hotovosti  v pokladni obecného úradu.

3/ Nesplnenie ohlasovacej povinnosti, uvedenej v tomto VZN, ako aj zanedbanie oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej z ostatných ustanovení tohto VZN sa považuje za správny delikt podľa zákona o správe daní a poplatkov.

 • 10

Záverečné ustanovenia

1/ Obecné zastupiteľstvo obce Michale nad Žitavou sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa  16.12.2019.

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou   č. 7/2015 z 10.12.2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 • 11

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01. 2020 

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa : 30.12.2019 na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
                                               www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 8.12.2019

Zvesené dňa : 16.12.2019

Schválené:16.12.2019

Vyhlásené :  16.12.2019  

Zvesené dňa: 1.1.2020