VZN č.5/2004 TRHOVÝ PORIADOK trhových miest v Michale nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 5 / 2004

ktorým sa v zmysle § 5 zákona č.178/1998 Z.z. vydáva

TRHOVÝ PORIADOK

trhových miest v Michale nad Žitavou

Článok I.

 1. Určenie priestranstva

Tento trhový poriadok je spracovaný a platí pre trhové miesta vytvorené v obci Michal nad Žitavou:

 1. trhovisko na spevnenej ploche parcela číslo 4/1 pred pomníkom padlých v 1. a 2. svetovej vojne.
 2. Príležitostné trhy pri významných výročiach a udalostiach obce, vyhlásené obcou, na parcele číslo 19 za pohostinstvom.
 1. Označenie a správa areálu

Trhové miesta sú označené názvom „ Trhovisko „ vývesnými tabuľami.

Správu trhových miest a príležitostného trhu zabezpečuje obec Michal nad Žitavou s pracovníkmi obecného úradu.

Článok II.

 1. Oprávnené osoby na predaj a poskytovanie služieb.

Na trhových miestach môžu predávať a poskytovať služby:

 1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie.
 2. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej, alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny.
 3. Občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 4. Predaj výrobkov, alebo poskytovanie služieb na trhových miestach je povolené len osobám ktoré:
 • majú zaplatený poplatok za predajné miesto,
 • majú povolenie obce Michal nad Žitavou na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
 1. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

 1. označiť predajné miesto svojim menom a priezviskom, názvom a adresou firmy,
 2. dodržiavať trhový poriadok,
 3. používať registračné pokladnice, okrem osôb uvedených v článku II.ods.1, písm. b ), c ),
 4. udržiavať predajné miesto v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 6. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou osôb uvedených v článku II ods. 1, písm. b), c),

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť zástupcovi správcu tržnice, ako aj zástupcovi orgánu trhového dozoru :

 1. doklad o  oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a  preukaz totožnosti,
 2. doklad o zaplatení za predajnú plochu, alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
 3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 4. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí, podľa osobitného predpisu ( § 5 ods.2 a 3, zákona NR SR č.287/1994 Z.z.)
 5. doklad o nadobudnutí tovaru: doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve.
 6. Autorizovanú inšpekčnú knihu, okrem osôb uvedených v článku II ods. 1, písmeno .b, c, ),
 7. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

Článok III.

 1. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
 1. ovocie, zelenina – v rámci obchodnej činnosti živnostníka, i ako predaj vlastných výpestkov občanmi,
 2. dreviny, knihy, ovocné a okrasné stromčeky, priesady,
 3. balené potravinárske výrobky,
 4. rezané a živé kvetiny,
 5. konzumné ryby,
 6. knihy, denná a periodická tlač,
 7. drobné umelecké predmety,
 8. drobné remeselné výrobky,
 9. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 10. balená zmrzlina,
 11. žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií,

Na príležitostnom trhu je povolené predávať okrem vyššie uvedených výrobkov aj spotrebné výrobky: textil, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar, papiernické výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby:

 1. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 2. opravu dáždnikov,
 3. opravu a čistenie obuvi,
 4. kľúčová služba,
 5. respektíve služby povolené správcom trhoviska, v súlade s týmto trhovým poriadkom,

O rozmiestnení jednotlivých druhov služieb na konkrétne trhové miesto rozhoduje správca.

 1. Zákaz predaja výrobkov.

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

 1. zbrane a strelivo,
 2. výbušniny a pyrotechnické výrobky,
 3. tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
 4. tabak a tabakové výrobky,
 5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
 6. lieky,
 7. jedy, omamné a psychotropné látky,
 8. automobily, motocykle, ich príslušenstvo a súčiastky,
 9. chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
 10. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,

Ďalej je zákaz predaja nekvalitného tovaru a predaja tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod.

 1. Hygiena predaja
 1. správca je povinný zabezpečiť čistotu trhoviska,
 2. predávajúci je povinný svoje stanovište počas predaja udržiavať v primeranej čistote a v súlade s hygienickými predpismi.
 3. Smeti a odpad odkladať do nádob na to vyčlenených. Pravidelný odvoz smetí a odpadu, dezinfekciu priestoru zabezpečuje správca.

Článok IV.

 1. Čas predaja

Čas predaja na trhových miestach je stanovený nasledovne:

V letných mesiacoch: od 1.4. – do 30.9.

Pondelok až nedeľa: od 7,00 hod. – do 18,00 hod.

Prevádzkový čas: od 7,00 hod. – do 18,00 hod.

V zimných mesiacoch: od 1.10 – do 31.3.

Pondelok až nedeľa: od 8,00 hod. – do 16,00 hod.

Prevádzkový čas: od 8,00 hod. – do 16,00 hod.

Správca môže v opodstatnených prípadoch ( štátne sviatky, predvianočný predaj, hody a pod. ) povoliť iný vhodný čas predaja.

Článok V.

 1. Trhový poplatok:

Predávajúci platia denný trhový poplatok splatný pri obsadení trhového miesta vo výške 10.-Sk. Počas sobôt, nedieľ, sviatkov a príležitostného trhu 30.-Sk. Predávajúci obdrží o zaplatení trhového poplatku pokladničný doklad, ktorý je povinný počas celej doby predaja uschovať a v prípade kontroly preukázať. Ak ho z akýchkoľvek dôvodov nevie preukázať, je povinný trhový poplatok opätovne zaplatiť.

V prípade obzvlášť hrubého porušenia trhového poriadku, alebo jeho sústavné porušovanie, platí okamžitá výpoveď trhového miesta. Táto však musí byť náležite zdokumentovaná a vyargumentovaná, prípadne potvrdená výpoveďou svedkov.

Článok VI.

 1. Povinnosť správcu trhových miest.

Správca trhových miest, obec, je povinná zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste pri prístupe na trhové miesto a  zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

Správca trhových miest prostredníctvom trhových dozorcov kontroluje u predávajúceho :

 1. oprávnenie na podnikanie a povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb, ( okrem osôb uvedených v čl. II. ods. 1, písm. b) c).
 2. doklad o nadobudnutí tovaru,
 3. používanie elektronickej registračnej pokladnice, okrem osôb uvedených v čl. II. ods.1, písm. b) ,c),
 4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 5. dodržiavanie trhového poriadku,
 6. primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou,
 7. zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemologicky závažných činností osôb, ktorí predávajú potraviny,
 8. označenie tovaru cenovkami,

Pri kontrole sa správca preukazuje písomným poverením starostu obce, respektíve preukazom.

Správca je povinný poskytovať oprávneným osobám a orgánom dozoru požadované informácie a napomáhať kontrolným orgánom pri výkone ich činnosti.

Správca je ďalej povinný vykonávať dozor nad predajom, sledovať dodržiavanie hygienických veterinárnych bezpečnostných a  protipožiarnych predpisov zo strany predávajúcich .

Správca zabezpečuje kultúrnosť predaja a využívanie volných plôch pri trhových miestach na predaj, respektíve na skladovanie tovaru.

Článok VII.

Poriadkové opatrenia

 1. Trhové miesta je zakázané obsadzovať predmetmi, ktoré neslúžia bezprostredne predaju na trhovom mieste.
 2. Nájomcovia trhových miest sú povinný bezodkladne splniť oprávnené požiadavky správcu, riadiť sa jeho príkazmi a nariadeniami vyplývajúcich z tohto trhového poriadku.
 3. Ustanovenie tohto trhového poriadku je povinný dodržiavať každý, kto na trhových miestach predáva, kupuje, alebo sa zdržuje.
 4. Správca trhových miest Obec Michal nad Žitavou vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zák.č. 234/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a podľa § 4 ods.1 až 4 ukladá pokuty.
 5. Tento trhový poriadok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, číslo 9/ 04 07 30/ 6 zo dňa30.7.2004. Obec Michal nad Žitavou ho vydáva formou Všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou, číslo 5/2004 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia .
 6. Zmeny a doplnky tohto trhového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou.

Peter Zrubec

Starosta obce

Vyvesené dňa: 2.8.2004

Zvesené dňa: 17.8.2004