VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

                                            č.5/ 2015 z 10.12.2015

o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

§ 1

Úvodné ustanovenie

         Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou  v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písmeno g zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov / ďalej zákon/, vydáva pre územie obce Michal nad Žitavou toto všeobecne záväzné nariadenie obce.

§ 2

Základné ustanovenia

         1/ Všeobecne záväzné nariadenie / VZN/ vyhradzuje miesta a určuje podmienky na vylepovanie volebných plagátov  na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

§ 3

Miesto a podmienky na vylepovanie volebných plagátov

         1/ Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách obce len na týchto výlepných plochách 

         a.  úradné tabule 2 ks pri kultúrnom dome  

         2/ Vyhradená plocha na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t.j. pre všetky zaregistrované politické strany a koalície politických strán musí byť vytvorený rovnaký priestor na umiestnenie volebných plagátov.  

         3/ Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po zverejnení vyžrebovaných čísiel tak bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov.

4/ Vylepovanie volebných plagátov na iných plochách a zariadeniach nie je dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.

5/ Kandidujúce subjekty do 7 dní po skončení volebnej kampane sú povinné vylepené plagáty odstrániť na vlastné náklady.

§ 4

Spoločné a záverečné ustanovenie

 

          1/ Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa na tomto ,,Všeobecne záväznom nariadení č. 5 z 10.12.2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách uznieslo dňa 10.12.2015, uznesením číslo 9/12/2015.

2/ Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou zo dňa 12.8.1998 o vylepovaní volebných  plagátov na verejných priestranstvách v obci a Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.7/2004 zo dňa 30.7.2004 ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci zo dňa 12.8.1998. 

§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce   

Vyvesené na úradnej tabuli:  dňa 25. novembra  2015

Lehota na podávanie pripomienok:  do 6.12.2015

Zvesené:   10. decembra 2015

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 11.12.2015

Zvesené : 26.12.2015