VZN č.8/2004 o pozemných komunikáciách v obci.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou

č. 8 /2004

o  pozemných komunikáciách v obci.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm.g, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 9 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

§ 1

Úvodné ustanovenie

Nariadenie upravuje najmä povinnosti a zodpovednosť pri odstraňovaní závad v zjazdnosti a schodnosti ciest, miestnych komunikácií a chodníkov.

§ 2

Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je bez prieťahov povinný odstrániť ich správca obec Michal nad Žitavou.

§ 3

Povinnosť odstraňovať závady v schodnosti

Závady v schodnosti miestnych komunikácií, priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a chodníkov je povinná odstrániť obec.

§ 4

Povinnosť odstraňovať závady v schodnosti, ktoré vznikli znečistením,

poľadovicou alebo snehom

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinný bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

§ 5

Znečistenie miestnej komunikácie

Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie obci Michal nad Žitavou náklady spojené s odstraňovaním znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.

§ 6

Poškodenie miestnej komunikácie

Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie obci Michal nad Žitavou náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne s obcou, že poškodenie odstráni sám.

§ 7

Ustanovenie § 5 a 6 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti chodníkov.

§ 8

Záverečné ustanovenie

1./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou.

2./ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.8/2004 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žit

avou dňa 30.7.2004 uznesením číslo 9/04 07 30/ 9

3./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Peter Zrubec

starosta obce

Vyvesené dňa: 2.8.2004

Zvesené dňa: 17.8.2004