VZN o verejných priestranstvách, ochrane životného prostredia a zeleni v obci Michal nad Žitavou.

Časť I.

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel a spôsob tohto VZN

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť rámcové podmienky pre vytváranie čistého a zdravého životného prostredia v obci, pre šetrné využívanie verejných priestranstiev a ich vhodnú estetickú úpravu, pre starostlivosť o verejnú i ostatnú zeleň v obci a jej ochranu pre trvalo udržateľné využitie a ochranu pôdy a vody ako aj pre zachovávanie čistoty ovzdušia.
 1. Toto VZN sa nevzťahuje na odpadové hospodárstvo obce a na nakladanie s odpadmi v obci, nakoľko túto problematiku rieši VZN obce č. 1/2002 o hospodárení a nakladaní s odpadmi v obci.
 1. Pôsobnosť tohto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 1. Verejné priestranstvo je pozemok alebo objekt, ktorého vlastníkom alebo správcom je obec. Verejné priestranstvo slúži verejnému užívaniu, zodpovedajúcemu jeho určeniu.
 1. Uzavreté priestranstvo je súkromný pozemok /objekt/, ako aj pozemok /objekt/ vo vlastníctve alebo správe fyzickej osoby alebo právnickej osoby, inej ako obec.
 1. Verejná komunikácia je cesta, chodník alebo iná dopravná komunikácia vo vlastníctve alebo správe obce alebo štátu, nachádzajúca sa na verejnom priestranstve.
 1. Vnútorná komunikácia je cesta, chodník alebo iná dopravná komunikácia vo vlastníctve alebo správe fyzickej osoby alebo právnickej osoby inej ako obec alebo štát.
 1. Zeleňou sa rozumejú biologické organizmy rastlinného pôvodu rastúce na príslušnom pozemku či priestranstve /stromy, kry, byliny, okrasné kvety a  trávniky vysadené a vypestované umele alebo rastúce v danom prírodnom prostredí prirodzeným spôsobom/.
 1. Obecná zeleň je všetka zeleň nachádzajúca sa v intraviláne obce.
 1. Mimolesná zeleň je všetka zeleň nachádzajúca sa v katastri obce, okrem poľnohospodárskych plodín v záhradách a na poliach, produkčných ovocných drevín rastúcich v sadoch, záhradách a viniciach a drevín rastúcich v lesných porastoch na lesných pozemkoch.
 1. Lesná zeleň je zeleň rastúca v lesných porastoch v katastrálnom území obce.
 1. Poľnohospodárska a záhradkárska zeleň sú poľnohospodárske plodiny a produkčné ovocné dreviny rastúce v intraviláne, ako aj v celom katastrálnom území obce v sadoch, záhradách, viniciach a na poliach.
 1. Verejná zeleň je zeleň rastúca na verejných priestranstvách obce.
 1. Vnútorná zeleň je zeleň rastúca na súkromných pozemkoch alebo na pozemkoch ktorých vlastníkmi, správcami alebo nájomcami sú fyzické alebo právnické osoby iné ako obec.
 1. Okrasná zeleň je všetka zeleň rastúca na verejných aj vnútorných priestranstvách, okrem poľnohospodárskych plodín a produkčných ovocných drevín.

Časť II.

Verejné a vnútorné priestranstvá

§ 3

Užívanie verejných a vnútorných priestranstiev

 1. Stavebný materiál alebo iné predmety, materiály a zariadenia možno na verejnom priestranstve skladovať len so súhlasom obce a to na dobu určitú, za poplatok, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Michal nad Žitavou o miestnych poplatkoch.
 1. Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste.Po ukončení práce je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a dať do pôvodného stavu. Takéto užívanie verejného priestranstva podlieha oznamovacej a poplatkovej povinnosti v súlade s VZN obce Michal nad Žitavou o miestnych poplatkoch.
 1. Každý, kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom / v súlade s VZN o miestnych poplatkoch / je povinný:
  1. používať verejné priestranstvo tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie občanmi
  2. zabezpečiť ochranu užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách
  3. zabrániť poškodeniu a znečisteniu verejného priestranstva a jeho zariadení
  4. po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
 1. Obchodné reklamy môžu byť na verejných priestranstvách umiestnené len so súhlasom obce, za poplatok / VZN o miestnych poplatkoch / a to takým spôsobom, aby neohrozovali zdravie a bezpečnosť občanov, nepoškodzovali životné prostredie a nenarúšali estetický vzhľad daného priestranstva a obce ako celku. Tieto podmienky, vynímajúc súhlas obce a miestny poplatok, platia i pre obchodné reklamy a firemné tabule umiestnené na vnútorných priestranstvách, pričom musia byť umiestnené tak, aby neprečnievali na verejné komunikácie /napr. chodníky/ a ostatné verejné priestranstvá. Obchodné reklamy na ktoromkoľvek mieste v obci nesmú obmedzovať alebo ohrozovať cestnú premávku na verejných komunikáciách.
 1. Je zakázané vyvesovať plagáty a ďalšie propagačné a informačné materiály na iné miesta na verejných priestranstvách, ako sú miesta na tento účel určené obcou. Informačné pútače a vývesky možno zriaďovať za podmienok, vyplývajúcich z  odseku 4, tohto paragrafu pre obchodné reklamy, pričom neziskové organizácie, cirkvi a občianske združenia môžu byť na základe rozhodnutia orgánov obce oslobodené od poplatkovej povinnosti, alebo im môže byť poskytnutá zľava z poplatku.

– 2 –

 1. Vlastníci alebo správcovia predajných stánkov a kioskov, obchodov, pohostinských zariadení, dielní a výrobných zariadení a ďalších obdobných zariadení sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia.

§ 4

Starostlivosť o verejné a vnútorné priestranstvá

 1. Zakazuje sa nechávať hospodárske a domáce zvieratá voľne a bez dozoru pohybovať po verejných priestranstvách. Hospodárske zvieratá možno nechať pásť na verejnom priestranstve / trávniky / len so súhlasom obce, pričom musia mať takéto zvieratá zabezpečený dozor zodpovednou osobou, alebo priestor pastvy a pasúce sa zvieratá musia byť zabezpečené tak, aby nemohli ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb, poškodiť verejný alebo súkromný majetok a ohroziť alebo obmedziť bezpečnosť cestnej premávky. Ak takéto zvieratá znečistia verejnú komunikáciu, je ich majiteľ povinný bezodkladne zabezpečiť očistenie takejto komunikácie. Domáce psy sa môžu na verejnom priestranstve pohybovať len za prítomnosti majiteľa alebo inej zodpovednej osoby / psovoda /, musia byť ovládateľné a žiadnym spôsobom nesmú ohrozovať svoje okolie. Ak to vyžaduje situácia, je psovod povinný použiť vodítko prípadne i bezpečnostný košík / náhubok /. Konské a iné zvieracie záprahy musia byť bezpečne ovládateľné a riadiť sa platnými právnymi normami v cestnej premávke.
 1. Zakazuje sa skladovať materiály a zariadenia na prístupových komunikáciách k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu a na plochách verejnej zelene.
 1. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, správca alebo nájomca upratovať a udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá.
 1. Vnútorné priestranstvo je vlastník, správca alebo nájomca povinný udrživať v poriadku, čistote a v estetickom vzhľade a tak aby nespôsoboval nepovolené znečisťovanie životného prostredia.
 1. Konáre stromov a kríkov nesmú z vnútorných priestranstiev vyčnievať na verejné priestranstvá alebo na iné vnútorné priestranstvá takým spôsobom, ktorým by mohli ohroziť alebo obmedziť chodcov, premávku na komunikáciách alebo spôsobiť škodu na verejnom alebo súkromnom majetku.
 1. Všetky budovy, ktoré priamo hraničia s ulicami a verejnými chodníkmi a obdobnými verejnými priestranstvami musia byť opatrené funkčnými odpadovými žľabmi a odpadovými rúrami.
 1. Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných kresieb.

§ 5

Trhovisko a obchodovanie na verejných priestranstvách

 1. Obchodovať na verejných priestranstvách a na trhovisku môžu iba právnické a fyziké osoby, ktorým bol obcou za príslušný poplatok udelený súhlas na obchodovanie a predaj tovaru na verejných priestranstvách a trhovisku.

– 3 –

 1. Osoby zúčastňujúce sa predaja na verejných priestranstvách a trhovisku sú povinné zachovávať čistotu trhoviska a verejných priestranstiev a odpady vzniknuté ich obchodnou alebo inou činnosťou uložia buď na určené miesto / kontajner, smetná nádoba a pod./ alebo ich na vlastné náklady zlikvidujú v súlade s platnými právnymi normami v odpadovom hospodárstve.
 1. Osoby zúčastňujúce sa obchodovania na verejných priestranstvách a trhovisku sa riadia pokynmi zodpovedných funkcionárov a pracovníkov obce ako aj špeciálnymi predpismi /Trhový poriadok a pod./ ak takéto boli obcou prijaté.
 1. Obec, ak to bude potrebné, môže na trhovisko umiestniť zariadenia pre skvalitnenie jeho činnosti a zabezpečenie čistoty a poriadku / napr. informačné tabule, predajné stoly, smetné nádoby, príp. i kontajner a pod./

§ 6

Obecný / miestny / cintorín

 1. Každá osoba, pohybujúca sa v priestore cintorína je povinná správať sa primerane potichu, dôstojne a s pietou.
 1. Zakazuje sa znečisťovať priestor cintorína, najmä odpadkami, ohorkami s cigariet, ako aj ďalším odpadom vznikajúcim najmä pri údržbe jednotlivých hrobov, pamätníkov a cintorína ako celku / vence, kytice, zbytky po kahancoch a sviečkach a pod./ Odpad vznikajúci v cintoríne sa podľa svojho objemu odkladá buď do rozmiestnených smetných nádob alebo do pristaveného veľkokapacitného kontajnera.
 1. Zakazuje sa poškodzovať okrasnú zeleň cintorína, zariadenia slúžiace na jeho prevádzku ako aj hroby, náhrobné kamene a pamätníky.
 1. Pozostalí sú povinný starať sa o hroby svojich zosnulých tak, aby tým neznečisťovali a nepoškodzovali iné hroby, ostatné priestory cintorína a životné prostredie. Hroby, náhrobné kamene a pamätníky musia byť udržiavané v primerane estetickom vzhľade.
 1. Zakazuje sa do priestoru cintorína vodiť alebo vpúšťať psy a hospodárske domáce zvieratá.

Časť III.

Miestne komunikácie

§ 7

Rozdelenie miestnych komunikácií

 1. Miestne komunikácie sa delia na verejné komunikácie a vnútorné komunikácie / § 2, ods. 3-4 tohto VZN /.
 1. Starostlivosť o verejné komunikácie zabezpečuje spravidla obec alebo ňou poverený správca, v špeciálnych prípadoch aj fyzické alebo právnické osoby vlastniace alebo užívajúce v obci nehnuteľný majetok / § 8, ods. 2, tohto VZN /.
 1. Starostlivosť o vnútorné komunikácie si zabezpečuje ich vlastník, správca alebo nájomca.

– 4 –

§ 8

Čistota miestnych komunikácií

 1. V obci Michal nad Žitavou je zakázané jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru ako aj na vozidlách, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie.
 1. Za čistotu a čistenie verejných chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, správca alebo nájomca priľahlej nehnuteľnosti, v ostatných prípadoch obec alebo ňou poverený správca.
 1. Právnické a fyzické osoby, ktoré vlastnia, spravujú alebo majú v prenájme byty, domy a iné nehnuteľnosti sú povinný zabezpečiť čistenie vnútorných komunikácií, nachádzajúcich sa v ich užívaní, najmä chodníkov a schodov umožňujúcich prístup k danej nehnuteľnosti.
 1. Čistením sa rozumie kropenie, zametanie, odstraňovanie blata, snehu, odpadkov a iných nečistôt.
 1. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka, odpad vzniknutý čistením sa odkladá do smetných nádob. Zakazuje sa takto vzniknutý odpad ponechávať na chodníkoch alebo ho zhŕňať na okraj vozovky, alebo iným spôsobom ho voľne ponechať na verejnom priestranstve.
 1. Fyzické aj právnické osoby musia pri svojej činnosti v obci dbať o to, aby neznečisťovali verejné komunikácie. Ak sa znečisteniu nedá zabrániť, sú príslušné fyzické a právnické osoby povinné urýchlene dotknutú komunikáciu očistiť na vlastné náklady.

§ 9

Využitie verejných komunikácií

 1. Verejné komunikácie / najmä chodníky a cesty / slúžia chodcom, motorovým aj nemotorovým vozidlám a dopravným prostriedkom na pohyb v obci. Využitie verejných komunikácií musí byť v súlade so všeobecno – záväznými právnymi normami platnými pre cestnú a ostatnú dopravu.
 1. Chodníky slúžia predovšetkým na bezpečný pohyb chodcov. Zakazuje sa na chodníky vchádzať akýmikoľvek dopravnými prostriedkami, okrem vchodu na vnútorné priestranstvo /napr. do dvora/ alebo na verejné priestranstvo slúžiace dopravným účelom / napr. parkovisko / ak sa jedná o vjazd alebo výjazd z daného priestranstva alebo o nutné vyloženie alebo zloženie materiálu či tovaru.
 1. Jazda na bicykli alebo jazdeckom zvierati je na verejnom chodníku zakázaná.
 1. Skladať alebo skladovať tovary, obaly, alebo akékoľvek iné materiály na verejných komunikáciách je zakázané.
 1. Odpadové nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo na okraji vozovky len na nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.

– 5 –

Časť IV.

Voda, pôda a ovzdušie

§ 10

Právna úprava vodného hospodárstva

 1. Vzťah štátu, samospráv, fyzických a právnických osôb k povrchovým vodám, podzemným vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia ako aj klasifikáciu foriem vodných útvarov, ochrany vôd, práv k vodám a ich evidencie, vodných stavieb a povinností týkajúcich sa pozemkov bezprostredne súvisiacich s vodami podrobne upravuje zákon NR SR č. 184 / 2002 Z.z. o vodách / tzv. „vodný zákon“ /.
 1. Právny režim podzemných vôd sa v obci Michal nad Žitavou vzťahuje na všetky vody vyskytujúce sa v pásme nasýtenia, vrátane bagrovísk, štrkovísk, pokusných a monitorovacích kopaných vrtov a vŕtaných aj kopaných studní.
 1. Právny režim povrchových vôd sa v obci Michal nad Žitavou vzťahuje na všetky vody prirodzene sa vyskytujúce na zemskom povrchu, stojaté alebo tečúce, vrátane potokov, kanálov na odvod povrchovej vody, vody v bočných ramenách rieky Žitavy /Stará Žitava/, ako aj v hlavnom toku rieky Žitavy /Nová Žitava/ a v inundačných pásmach tokov.

§ 11

Právomoci obce v oblasti vodného hospodárstva

 1. Obec môže obmedziť, upraviť prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch bez náhrady, ak by dochádzalo k trvalému porušovaniu zákonných podmienok a ak to vyžaduje ochrana zdravia, bezpečnosť osôb, ochrana vodných zariadení a stavieb, ochrana rybárstva a ochrana prírodného prostredia.
 1. Povolenie alebo súhlas obce nie je potrebný v prípade zachytávania podzemných alebo povrchových vôd jednoduchým zariadením, ale miesto odberu a jednoduché zariadenie sa musí nachádzať na nehnuteľnosti fyzickej osoby.
 1. Jednoduché zariadenia na odber vody sú:
  1. domové studne, s ktorých sa voda čerpá ručne, pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l / min. ( určené však pre osobný odber, napr. chata, viničný domček, rekreačná chalupa, rodinný dom . . . )
  2. prenosné nádoby a zariadenia na gravitačný odber povrchovej ( dažďovej ) vody alebo na jej čerpanie s možnosťou odberu do 60 l / min.
  3. nádrže na zvod a zachytenie povrchovej vody s obsahom vody do 5 m3 a záchytné priekopy, nádrže a nádoby na zvod a zachytenie vody z povrchového odtoku
 1. Obec vydáva povolenie na osobitné užívanie vôd v týchto prípadoch:
  1. na odber povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých fyzických osôb a domácností a na zachytávanie povrchovej vody na nehnuteľnosti fyzickej osoby, ak objekt na odber alebo zachytávanie vody nie je jednoduchým zariadením (čerpanie vody pomocou motorových čerpadiel, záchyt pameňa s výdatnosťou nad 10 l / min. )
  2. na akumuláciu vôd alebo presmerovanie časti prietoku vôd vodného toku nachádzajúceho sa na nehnuteľnosti fyzickej osoby
  3. na odber povrchovej vody čerpaním alebo gravitačným záchytom, ak je odber väčší ako 60 l / min.
  4. na vypúšťanie podzemných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (bagroviská, štrkoviská), pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej skúšky do piatich dní

– 6 –

 1. na osobitné užívanie vôd pri odvodnení do výmery 5 ha.
 1. Obec vydáva súhlas (na požiadanie) správcovi vodných tokov, na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov nachádzajúcich sa v katastri obce.
 1. Ak odber a užívanie vody realizuje právnická osoba, alebo toto súvisí s podnikateľskou činnosťou, príslušným orgánom je orgán štátnej vodnej správy.
 1. V prípade prechodného nedostatku vody vo vodárenskom zdroji, môže obec obmedziť alebo i  zakázať zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo inak upraviť jej používanie.
 1. Obec rozhoduje v správnom konaní o povolení uskutočnenia, zmien a odstránení vodných stavieb pre potreby fyzických osôb a domácností a to:
  1. vodných stavieb, ktoré sú určené na zachytávanie, odber, akumuláciu alebo presmerovanie prietoku vôd vodného toku a nie sú definované ako jednoduché zariadenia
  2. stavieb na odvodnenie pozemkov do výmery 5 ha
  3. v prípadoch v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu

§ 12

Ochrana a čistota vôd

 1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie znečistených vôd sú záväzné pre celý kataster obce.
 1. Pôvodcovia, ktorý znečistia úžitkové vody nebezpečnými látkami, sú povinný s tímito vodami nakladať ako s nebezpečným odpadom.
 1. Pôvocovia, ktorý vyprodukujú komunálne odpadové vody, sú povinný tieto zlikvidovať v súlade so všeobecno – záväznými predpismi, niektorým z nasledovne uvedených spôsobov:
  1. odviesť komunálne odpadové vody do funkčného obecného kanalizačného systému, ukončeného čističkou odpadových vôd, pokiaľ takýto systém bude k dispozícii
  2. odviesť komunálne odpadové vody do rodinnej alebo podnikovej čističky odpadových vôd, ktorú si príslušná fyzická osoba, domácnosť alebo právnická osoba vybuduje na vlastné náklady
  3. dať dopraviť komunálne odpadové vody na vlastné náklady cisternovým vozidlom do najbližšej čističky odpadových vôd / vo Vrábľoch alebo v Šuranoch / pričom musí dbať o to, aby táto voda zodpovedala príslušným technickým parametrom a nespôsobila na ČOV haváriu zrútením jej biologicko – kyslíkového režimu.
 1. Zakazuje sa vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd.
 1. Zakazuje sa vypúšťať do povrchových a podzemných vôd akékoľvek znečistené vody, ako aj v blízkosti vodných tokov a otvorených vodných hladín ukladať alebo skladovať materiály, ktoré by ich mohli mechanicky alebo chemicky znečistiť.
 1. Zakazuje sa voľne skladovať, kdekoľvek v katastri obce, látky a materiály, ktoré sú rozpustné alebo chemicky reagujú s vodou.

– 7 –

 1. Zakazuje sa v celom katastri obce umývanie automobilov, iných dopravných prostriedkov a obdobných technických prostriedkov, na voľných priestranstvách či už vnútorných alebo verejných. Túto činnosť možno prevádzať iba v riadne schválených zariadeniach, na to určených (umyvárne automobilov).
 1. Akékoľvek skladovanie odpadov a nakladanie s nimi je v celom katastri obce možné len v súlade s VZN č. 1 / 2002, O hospodárení a nakladaní s odpadmi v obci a platným zákonom o odpadoch.
 1. Každý je povinný nakladať s pitnou aj úžitkovou vodou hospodárne a úsporne a chrániť ju pred nadmerným znečisťovaním.
 1. Splašky od domácich a hospodárskych zvierat, ako aj maštaľný a chlievsky hnoj, musia byť zachytené a uložené tak, aby neznečisťovali podzemné ani povrchové vody. Možno ich, v súlade s platnými agrotechnickými postupmi použiť ako hnojivo. Zakazuje sa zmiešavať ich s komunálnymi odpadovými vodami (splašky z domácností a pod.), vypúšťať ich do verejnej kanalizácie, ako aj zmiešavať ich s komunálnym odpadom.

§ 13

Pôda

 1. Pôda je základom životného prostredia. Jej ochrana úzko súvisí s ochranou vôd.
 1. Každý vlastník, nájomca alebo správca pôdy je povinný ju obhospodarovať v súlade s platnými všeobecno – záväznými právnymi normami v oblasti pôdohospodárstva a to tak, aby neznižoval jej biologickú úživnosť a kvalitu.
 1. Každý je povinný chrániť pôdu pred znečisťovaním tuhými, ako aj tekutými odpadmi a im podobnými látkami.
 1. Každý vlastník, nájomca alebo správca pôdy, je povinný ju chrániť pred veternou a vodnou eróziou, ako aj ďalšími škodlivými činiteľmi.
 1. Prevádzať na pôde stavebnú činnosť možno len v súlade s platnými všeobecno – záväznými právnymi normami v stavebnom konaní a stavebníctve.
 1. Vlastník, správca alebo nájomca pôdy je povinný ju udržiavať aj v prípade, že nejde o jej poľnohospodárske, lesnícke alebo obdobné využitie, v takom stave, aby sa nestala semenišťom burín, škodcov, alergénnych burín a  ďalších obťažných činiteľov. Toto možno dosiahnuť pravidelnou kosbou, účelovou výsadbou drevín a podobnými biologicko – technickými opatreniami.

§ 14

Ovzdušie

 1. Každá fyzická ako aj právnická osoba je povinná riadiť sa všeobecno – záväznými právnymi normami v oblasti ochrany ovzdušia.
 1. Na energetické účely možno spaľovať v na to určených zariadeniach iba biologické materiály (v zmysle VZN o odpadoch) a materiály zodpovedajúce príslušným technickým normám (ropné produkty – nafta, benzín, uhlie, zemný plyn, propan-butan a pod.)

– 8 –

 1. Akékoľvek voľné spaľovanie odpadov alebo iných látok je zakázané. Povoľuje sa spaľovanie neznečisteného dreva alebo obdobných materiálov (révie, slama, kôrovie a pod.) na účely spomienkových vatier, táborových ohňov a podobného využitia, pričom organizátori príšlušných podujatí sú povinný riadiť sa bezpečnostnými predpismi v oblasti protipožiarnej ochrany.
 1. Každá fyzická a právnická osoba je povinná svoju podnikateľskú, pracovnú a inú činnosť vykonávať tak, aby ňou nespôsobovala znečistenie ovzdušia škodlivými látkami, ktoré by nadmerne poškodzovali, obťažovali alebo obmedzovali iné fyzické a právnické osoby a živ.prostredie.

Časť V.

Obecná a ostatná zeleň, parky a osobitne chránené časti prírody v obci

§ 15

Všeobecná starostlivosť o zeleň v obci

 1. Majiteľ, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza zeleň ( najmä stromy a kry ) je povinný sa o ňu starať, udržiavať ju, chrániť pred chorobami a poškodením a starať sa o jej obnovu, funkčnosť a estetický vzhľad.
 1. Stavebné a iné práce sa musia na príslušnom pozemku prevádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej zelene.
 1. Poškodenie a nepovolené zásahy do verejnej i ostatnej zelene sa zakazujú. Akékoľvek poškodenie zelene musí príslušnému správcovi, majiteľovi alebo nájomcovi nahradiť tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá poškodenie spôsobila.
 1. Poškodzovanie zelene je každé konanie, alebo opomenuté konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie zelene, alebo zapríčiniť jej odumretie.
 1. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza strom s obvodom kmeňa nad 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, alebo krovité porasty s výmerou nad 10 m, je povinný sa o takúto drevinu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
 1. Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Sú finálnym a teda aj nezmeniteľným riešením v procese ochrany drevín.

§ 16

Pôsobnosť obce pri starostlivosti o zeleň a jej ochrane

 1. Všetka zeleň nachádzajúca sa na verejných priestranstvách obce, je obcou chránená a akékoľvek zásahy do nej možno prevádzať iba s povolením obce.
 1. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže obec uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku na ktorom príslušná drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
 1. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas obce, s výnimkou:
 1. stromov s obvodom kmeňa do 50 cm, meraným vo výške 130 cm a krovitých porastov s výmerovu do 10 m 2
 2. obnovy produkčných ovocných drevín
 3. hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo vzniku značnej škody na majetku.

– 9 –

 1. Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje aj v prípade stromov s obvodom kmeňa do 50 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 m , ak rastú v chránenom území, v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v cintorínoch, stromoradiach, vo vetrolamoch, v brehových porastoch, v opustených ťažobných priestoroch, v prameniskách, v okolí zdavotníckych, školských, priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektoch ( § 32, ods. 4, zákona o ochrane prírody ).
 1. Ak sa žiadosť na výrub stromov týka stromov rastúcich v chránených územiach s piatym stupňom ochrany, obec nemôže dať súhlas na výrub, kým príslušný orgán ochrany prírody a krajiny nevydá výnimku z citovaného zákazu.
 1. Obec nemôže rozhodovať o výrube stromov, ktoré boli v súlade s § 34 zákona o ochrane prírody vyhlásené za chránené.
 1. Súhlas na výrub dreviny vydáva obec formou rozhodnutia v správnom konaní. Konanie na výrub dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
 1. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti:
 1. meno a trvalý pobyt žiadateľa
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu ( ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy ) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo v mieste najväčšieho obvodu kmeňa, alebo výmeru krovitého porastu
 5. odôvodnenie žiadosti

Doklady podľa písm. b./ a  c./ sa nevyžadujú v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.

Doklady podľa písm. c./ sa nevyžadujú v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny v rámci údržby brehových porastov vodných tokov, ak je žiadateľom správca vodného toku.

 1. Podanie žiadosti o výrub drevín sa spoplatňuje v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov. Od poplatku sú oslobodení:
 1. múzeá s  prírodovedným zameraním
 2. žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov
 1. Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 32, ods. 3 zákona o ochrane prírody obec prihlida na :
 1. druh a zdravotný stav dreviny
 2. funkciu a význam dreviny pre životné prostredie
 3. závažnosť dôvodov, pre ktoré sa výrub povoľuje
 4. aby sa výrub uskutočnil spravidla v období vegetačného pokoja, t.j. od 1. októbra do 31. marca
 1. Súhlas na výrub dreviny sa vydáva len v odôvodnených prípadoch. Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:
 2. zlého zdravotného stavu dreviny

– 10 –

 1. nepriaznivého vplyvu dreviny na zdravotný stav obyvateľov a nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch
 2. narušenia statiky stavby koreňovým systémom dreviny
 1. Ten, kto vyrúbal drevinu z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, je povinný túto skutočnosť oznámiť obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Oznámenie o takomto výrube obsahuje nasledovné náležitosti:
 1. meno a trvalý pobyt toho, kto drevinu vyrúbal alebo ju vyrúbať dal
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rástla
 3. kópiu katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu miesta, kde drevina rástla
 4. druh vyrúbanej dreviny, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo v mieste najväčšieho obvodu kmeňa alebo výmeru krovitého porastu
 5. odôvodnenie výrubu dreviny s uvedením jej zdravotného stavu pred výrubom
 1. Obec môže v súhlase na výrub dreviny uložiť žiadateľovi, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na mieste vopred určenom, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu obec uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, môže obec uložiť finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná. Uložená finančná náhrada za vyrúbanú drevinu je príjmom obce.
 1. Náhradnú výsadbu a starosltivosť o náhradnú drevinu na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku.
 1. Pri náhradnej výsadbe sa uprednostňujú najmä geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín. Obec je povinná viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, vo svojom územnom obvode, pričom ich zoznam uverejní v prílohe tohto VZN.
 1. Obec udeľuje súhlas na výsadby drevín vo svojom katastri na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s  poľnohospodárskymi plodinami a kultúrami.

§ 17

Parky a osobitne chránené časti prírody v obci

 1. Osobitne chránené časti prírody v katastri obce Michal nad Žitavou, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, sú :
  • prírodná rezervácia Žitavský luh, parcely č. 348/1, 348/2
  • prírodná pamiatka Stará Žitava, parcela č. 343
  • chránený areál, park Panská zahrada, parcela č. 119/1, súkromný pozemok
 1. Obecný park je územie, ktoré je určené pre oddych, relaxáciu a rekreáciu obyvateľov obce. Toto územie zároveň slúži ako rezervoár stromovej a krovitej zelene, ktorá v danej lokalite musí byť zachovávaná a udržiavaná prednostne pred inými, najmä technickými a stavebnými objektami.
 1. Obecné parky v obci Michal nad Žitavou sú:
 1. Veľký močiar, parcely č. 6/1, 6/2, 499/2
 2. Malý močiar, parcely č. 6/3, 506/1, 507/60 časť, 507/62 časť,
 3. Park pred pohostinstvom, parcely 10/2, 11 – časť,

– 11 –

 1. Lúčka, parcela č. 38
 2. Školská zahrada a dvor, parcela č. 410/9
 3. Obecná zahrada, parcela 410/6
 4. Hasičský dvor, parcela č. 410/1
 1. Na plochu obecného parku nesmú vstupovať motorové vozidlá, okrem obsluhy a údržby. Obecný park nesmie byť poškodzovaný stavebnou činnosťou, neopodstatneným likvidovaním alebo poškodzovaním zelene a znečisťovaním. V obecnom parku v primeranej miere a so súhlasom obce možno budovať chodníky, osadzovať oddychové zariadenia ( lavičky, stoly, altánky . . . ), športovo – zábavné zariadenia, najmä pre deti ( preliezačky, hojdačky . . . ), osadzovať pamätníky a umelecké diela, ako aj budovať zariadenia, ktoré skvalitnia rekreačno – estetickú funkciu parku ( napr. umelé jazierka, umelé vodné toky, skalky a pod.). Všetky doplnkové zariadenia, budované v parku, musia byť umiestnené a realizované tak, aby nepoškodzovali parkovú zeleň a nesmú byť dôvodom na výrub drevín rastúcich v parku.
 1. Obec môže osobitne chrániť vybrané stromy a kríky, rastúce v jej katastri. Na výrub tíchto drevín nie je možné vydať povolenie, okrem prípadov vážneho a akútneho ohrozenia života a zdravia osôb a prípadu úplného vyschnutia dotknutých drevín. O tieto dreviny sa obec stará prednostne, tak aby maximálne zachovala ich životnosť a dobrý zdravotný stav. Všetky hospodárske a iné aktivity v okolí tíchto drevín sa musia podriadiť záujmu ich zachovania v zdraví a pri živote. Zoznam takto vybraných a osobitne chránených stromov a krov je v prílohe tohto VZN.

Časť VI.

Správca verejných priestranstiev a obecného majetku

§ 18

Správa verejných priestranstiev

 1. Údržbu a čistenie miestnych komunikácií, miestnych parkovísk, obecných parkov, cintorína a ostatných verejných priestranstiev má na starosti obcou určený subjekt, ktorým je ESKO, príspevková organizácia obce Michal nad Žitavou, IČO 34063048. Táto orgnizácia je zároveň poverená správou verejných priestanstiev a súvisiaceho obecného majetku, vrátane aktivít v odpadovom hospodárstve obce.
 1. Ak je verejné priestranstvo prenajaté alebo iným spôsobom zverené do užívania či správy inej fyzickej alebo právnickej osoby, ako je obec alebo p.o. ESKO, zodpovedá za čistotu a údržbu daného priestranstva príslušná fyzická alebo právnická osoba. P.o. ESKO zastáva v takomto prípade kontrolnú funkciu, ktorej náplňou je dohliadať na spôsob údržby a využitia zvereného priestranstva.
 1. Príspevková organizácia ESKO:
 1. zabezpečuje prostriedky potrebné na údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zároveň dozerá na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve
 2. zabezpečuje pravidelné čistenie zverených verejných priestranstiev, kosbu trávnikov, údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene, zjazdnosť vozoviek a schodnosť ciesť a chodníkov, v zimnom období i odstraňovanie snehu z miestnych komunikácií a verejných parkovísk
 3. zaobstaráva a rozmiestňuje na zverených priestranstvách, podľa potreby koše, vrecia, nádoby alebo kontajnery na odpad, udrživa ich a včas vyprázdňuje a plní ďalšie úlohy v oblasti odpadového hospodárstva, v súlade s platným VZN o hospodárení a nakladaní s odpadmi v obci
 4. obci Michal nad Žitavou oznamuje znečisťovateľov, ako aj všetky prípady poškodzovania a znečisťovania životného prostredia v obci a jej katastri.

– 12 –

Časť VII.

Záverečné ustanovenia

§ 19

 1. Každá fyzická a právnická osoba je povinná zdržať sa všetkého, čím by nadmieru, stanovenú právnymi predpismi zhoršovala alebo poškodzovala životné prostredie, ako aj oznamovať obci a ďalším príslušným orgánom všetky prípady neoprávneného znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia.
 1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce ( starosta, poslanci OZ, obecný kontrolór ) ako aj osoby nimi poverené a policajné orgány.
 1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa rieši v priestupkovom konaní, v súlade s platnou právnou legislatívou.
 1. Na tomto všeobecno – záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou dňa . . . . .
 1. Toto všeobecno – záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
 1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť Všeobecno – záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Michal nad Žitavou, zo dňa 17. septembra 1999.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

V Michale nad Žitavou, dňa :

Peter Zrubec

starosta obce