Záverečný účet Obce za rok 2018

Záverečný účet Obce

za rok 2018

V Michale nad Žitavou,  máj 2019

Záverečný účet obce za rok 2018 obsahuje:

 1. Rozpočet obce na rok 2018
 1. Rozbor plnenia príjmov za  rok 2018
 1. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018
 1. Výsledky hospodárenia za rok 2018
 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 1. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  • zriadeným právnickým osobám
  • založeným právnickým osobám
  • štátnemu rozpočtu
  • štátnym fondom
  • ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 1. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce Michal nad Žitavou za rok 2018.

 1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 21/2017.

PRÍJMY: 
Bežné príjmy584 935
Kapitálové príjmy10 000
Finančné operácie8 000
Vlastné príjmy ZŠ22 800
Rozpočtové  príjmy  spolu:625 735
  
VÝDAVKY: 
Bežné výdavky217 240
Kapitálové výdavky z KP10 000
Kapitálové výdavky z fin.oper.8 000
Výdavkové operácie – splátka úveru ŠFRB /z BP/6 460
Výdavky ZŠ s MŠ384 035
Rozpočtové  výdavky  spolu:625 735
PRÍJMY: 

Rozpočet bol počas roka 2018 zmenený  1  krát:

 • zmena schválená dňa 13.12.2018  uznesením č. 2/2018

Po zmene bol rozpočet nasledovný :

PRÍJMY: schválenýupravenýskutočnosť
Bežné príjmy /OÚ 274252 + MŠ 76754 + ZŠ 320994+ ZŠ 1400/584 935673 400694 205,58
Kapitálové príjmy10 0003 2473 246,55
Finančné operácie8 00018 50618 506,49
Zost.financií z prech.roka – ZŠ dopravné0912911,60
Vlastné príjmy ZŠ22 80023 67623 676,—
Rozpočtové  príjmy  spolu:625 735719 741740 546,22
VÝDAVKY:  
Bežné výdavky217 240247 603275 436,92
Kapitálové výdavky z KP10 0003 2473 246,55
Kapitálové výdavky z fin.oper.8 00018 50618 506,49
Výdavkové operácie – splátka úveru ŠFRB /z BP/6 4606 8756 874,69
Výdavky ZŠ s MŠ384 035410 022,84424 674,33
Rozpočtové  výdavky  spolu:625 735686 253,84728 738,98
 1. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2018
Rozpočet upr. na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2017% plnenia
696 065696 065,67                 100 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy /100/:

Rozpočet upr. na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
280 935280 933,7699,99 %
 1. a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /111/

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  242 168,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018  poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 242 168,43 €.

 1. b) Daň z nehnuteľností /121/

Z rozpočtovaných 26 910,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 26 909,38 €.

 1. c) Daň za psa /133001/ – rozpočtovaných 445,- €, skutočnosť 444,50 €
 2. d) Daň za užívanie verejného priestranstva /133012/rozpočtovaných 200,- €, skut. 200,- €
 3. e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /133013/ – rozpočtovaných 6 298,- €, skutočnosť  6 297,95 €
 4. f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočtovaných 4 914,- €, skutočnosť 4 913,50 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy /200 – okr. 243, 292/:

Rozpočet upr. na rok 2017Skutočnosť k 31.12.2017% plnenia
53 965,-53 966,90100 %
 1. a) Iné príjmy z podnikania /211/

Prevod z rekultivačného fondu a zo skládkového účtu – z rozpočtovaných 16 837,- € bol príjem 16 837,45 €.

 1. b) Príjmy z vlastníctva majetku /212/

Z rozpočtovaných 22 891,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 22 891,97 €. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

 1. c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /221, 222, 223, 291/

Z rozpočtovaných 14 237,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 14 237,48 €.

Poplatky a platby –  ostatné poplatky – správne, pokuty, predaj tovarov a služieb – zapož.vlečky, mikrobusu, predaj smet.nádob, za vyhlasovanie v miestnom rozhlase, za energie v nájme,  platby za stravu dôchodcovia.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy /243, 292/ :

Rozpočet upr. na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
2 852,-2 851,9599,99 %
 1. úroky z účtov finančného hospodárenia

      príjmy tvoria z rozpočtovaných 2,- €  skutočnosť vo výške 1,96 €

 1. zo stávkových terminálov a iné /reklama/

z rozpočtovaných 220,- € bola skutočnosť 219,57 €.

 1. Z vratiek

z rozpočtovaných  2 630,- € bola skutočnosť 2 630,42 €

4)  Ostatné príjmy – transfery /291, 300/ :

Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
335 648,-335 648,42100 %

      Tuzemské bežné granty a transfery /311, 312/

311, 312 – Tuz.bežné granty a transf.- z rozpočtovaných 335 648,- € bola skutočnosť 335 648,42 €.

a/ granty a transfery

Obec v roku 2018 prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.Poskytovateľ Suma v EurÚčel
 Min.vnútra SR516,54Voľby
 Nitr.samospr.kraj Nitra1 250,-podpora športu
 Nitr.samospr.kraj Nitra650,-posedenie seniorov
 Min.vnútra SR2 019,92matrika
 Okr.úrad Nitra, odb.školstva320 994,20školstvo
 Okr.úrad Nitra, odb.star.o ŽP62,58životné prostredie
 Min.vnútra SR216,48register obyvat.
 Min.vnútra SR35,60register adries
 ÚPSVaR Šurany738,40stravné a škol.pom. pre deti v HN
 Úrad práce Nové Zámky9 165,-aktivačné práce
SPOLU335 648,42

Granty a transfery boli účelovo viazané ako dotácie na prenesený výkon štátnej správy a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Kapitálové príjmy /233/:

Rozpočet upr. na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
3 247,-3 246,5599,98 %
 1. a) Príjem z predaja pozemkov /233/

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  3 247,- € z predaja pozemkov k 31.12.2018  bolo plnenie vo výške 3 246,55 €.

6) Finančné operácie /453, 454/

 1. a) Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov a rezervného fondu obce
Rozpočet upr. na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
18 506,-18 506,49100 %
 1. b) Nevyčerpané prostriedky ZŠ z predchádzajúceho roku /2017/ a vlastné príjmy ZŠ
Nevyčerpané fin.prostr. ZŠ    Skutočnosťk 31.12.2018
912 €911,60 €
Vlastné príjmy Základnej školy boli vo výške23 676,- €.
 1. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
276 231278 841,12                100 %

1) Bežné výdavky : – obec

Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
247 603250 213,39100  %

v tom :                                                                                                                           v Eurách

Funkčná klasifikáciaRozpočetSkutočnosť% plnenia
01  Výdavky verejnej správy176 027178 634,68101,48
02  Obrana – civilná ochrana480480100
03  Verejný poriadok a bezpečnosť884884,53100,05
04  Cestná doprava000
05  Ochrana životného prostredia6 9156 915,05 100
06  Bývanie a občianska vybavenosť26 03026 030,46100
07  Zdravotníctvo2 5272 527,57100,02
08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo 29 02129 020,18 99,99
09  Vzdelávanie  1 5821 583,02100,06
10  Sociálne zabezpečenie4 1374 137,90100,02
Spolu247 603250 213,39101,05 %
 1. a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 61

Z rozpočtovaných 82 172,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 82 172,07 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra,  matriky,  a zamestnancov na aktivačných prácach.

 1. b) Poistné a príspevok do poisťovní 62

Z rozpočtovaných  32 103,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 32 102,45 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

 1. c) Tovary a služby 63

Z rozpočtovaných 119 723,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 122 332,72 €, čo je 102,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

 1. d) Bežné transfery 64

Z rozpočtovaných 11 220,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 11 221,04 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

 1. e) Splácanie úrokov súvisiacich s úverom 65

Z rozpočtovaných 2 385,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 2 385,11 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
21 75321 753,04100
 1. a) Nákup pozemkov 711

Z rozpočtovaných 7 740,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 7 740,- €, čo je 100 % čerpanie.

 1. b) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 717

Z rozpočtovaných 14 013,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 14 013,04 €, čo je 100 % čerpanie. Bola realizovaná rekonštrukcia chodníka na novej ulici za MŠ.

3) Výdavkové operácie: 

Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
6 8756 874,6999,99
 1. a) Splácanie tuzemskej istiny 821

Z rozpočtovaných 6 875,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 6 874,69 €, čo je 99,99 % čerpanie. Splátky úveru ŠFRB.

4) Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
23 67623 676100 %

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
410 022,84424 674,33100 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou,  z toho :

                                                                rozpočet                                  skutočnosť
09 11  Materská škola                              42 287,38 €                                 42 287,38 €
09 12  Základná škola                            152 195,19 €                               152 195,19 €
09 21  Nižšie sek.vzdel.                         172 357,14 €                               172 357,14 €
09 50  Školský klub                                 10 413,22 €                                 10 413,22 €
09 60  Školská jedáleň                             32 769,91 €                                 47 421,40 €

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018Skutočnosť k 31.12.2018% plnenia
000
 1. Výsledky hospodárenia za rok 2018
 •  HV podľa  10 ods. 3 písm. a, b, c zákona 583/2004 Z.z.
príjmyvýdavkypríjmy ZŠvýdavky ZŠ s MŠbežné                     kapitálové                  fin.operácie         spolu694 205,58                3 246,55                    19 418,09         716 870,22–     275 436,92            – 21 753,04                  –  6 874,69    –    304 064,65           23 676                                                                                  23 676,-    –     424 674,33                                                                     –     424 674,33
             17 770,33            – 18 506,49                    12 543,40   =      11.807,24
 • HV podľa  10 ods. 3 písm. a, b zákona 583/2004, ako zdroj tvorby RF podľa § 15 ods.4 a § 6 ods.6
príjmyvýdavky  príjmy ZŠvýdavky ZŠ s MŠbežné                     kapitálové                   spolu 694 205,58                3 246,55                     697 452,13 –  275 436,92  –  21 753,04               –     297 189,96                                              23 676                                                          23 676 –    424 674,33                                              –   424 674,33
            17 770,33          –  18 506,49          =     –         736,16 
 • HV  akruálny, t.j. rozdiel medzi tr.5 a 6 /náklady  – výnosy/:
účt.tr. 6účt.tr. 5obec                          ZŠ s MŠ                    445 622                     450 266                             455 725450 322                   
   –        10 103                       –     56                  
 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond /BR-KR= VH/

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Obec mala v roku 2018 prebytok  hospodárenia vo výške 20 944,- €.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fondSuma v Eurách
PZ  k 1.1.2018272,67
Prírastky – povinný prídel –   1  %                  773,28
               – ostatné prírastky0
Úbytky   – stravovanie                   939,96
              – ostatné úbytky                                              0
KZ  k 31.12.2018105,99
 1. Finančné usporiadanie vzťahov voči :
 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 1. Finančné usporiadanie voči hospodárskej činnosti – skládka

            Obec má hospodársku činnosť – skládku stavebného odpadu. Od 1.7.2009 prebiehalo uzatvorenie skládky na komunálny odpad a 1.9.2011  bola skládka skolaudovaná  a uzatvorená. Na skládku sa ukladá len stavebný odpad.

      Celkové výnosy v r.2018                         20 804,55 €

Celkové náklady v r.2018                        27 515,53 €

Hospodársky výsledok – strata            – 6 710,98 €          

 1.  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ        – 1 –Účelové určenie grantu, transferu :– kapitálové výdavky– 2 –Suma  poskytnutýchprostriedkovv roku 2017– 3 –Suma  použitých prostriedkov v roku 2017– 4 –Rozdiel(stĺ.3 – stĺ.4 )– 5 –
MDVaRRSRobstaranie nájomných bytov129 180,-129 180,-0
MDVaRRSRobstaranie technickej vybavenosti20 260,-20 260,-0
 1.  Obci bol v roku 2017 poskytnutý úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov – bytového domu. Výška úveru je 239 910,- € na 30 rokov. 1.splátka bola realizovaná v auguste 2017 a posledná bude v júli 2047.
 1. Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce  č. 3/2011 schválené uznesením č. 2/2011 o poskytovaní finančných prostriedkov neziskovým organizáciám v obci, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácieSuma  poskytnutýchprostriedkovv roku 2018Suma  použitých prostriedkov v roku 2018Rozdiel 
Občianskym združeniam a nadáciám –   Červený kríž 250,- 250,- 0
Občianskym združeniam a nadáciám –   SZ zdravotne postihnutí 250,- 250,- 0
Bežný transfer na Telovýchovnú jednotuMichal nad Žitavou 6 550,- 6 550,- 0
Bežné transfery občianskemu združeniu – Poľovnícke združenie Michal nad Žitavou 250,- 250,- 0
Občianskym združeniam a nadáciám –   Michalský babinec 250,- 250,- 0
 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov KZ  k  31.12.2018 – nettoPS  k  1.1.2018- netto
Ø  Neobežný majetok spolu  2 050 876,912 096 476,98
Dlhodobý nehmotný majetok0
Dlhodobý hmotný majetok  1 913 337,551 958 937,62
Dlhodobý finančný majetok /CP/ 137 539,36137 539,36
Ø  Obežný majetok spolu 186 787,11195 439,62
Zásoby00
Zúčtov.medzi subjekt. ver.spr.28 826,8131 167,81
Pohľadávky dlhodobé00
Pohľadávky krátkodobé         3 114,351 557,20
Finančný majetok 154 845,95162 714,61
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.00
Ø  Časové rozlíšenie aktív477,28475,88
SPOLU2 238 141,302 292 392,48

P A S Í V A

NázovKZ  k  31.12.2018PS  k  1.1.2018
Ø  Vlastné zdroje krytia majetku  761 126,87771 733,77
Oceňovacie rozdiely00
Fondy00
Výsledok hospodárenia761 126,87771 733,77
Ø  Záväzky362 393,47360 352,85
Rezervy108 047,34875,-
Zúčtovanie medzi subj.ver.správy00
Dlhodobé záväzky /SF/  229 897,89337 970,04
Krátkodobé záväzky24 448,2421 507,81
Bankové úvery a ostatné prij.výp.00
Ø  Časové rozlíšenie pasív 1 114 620,961 160 305,86
SPOLU2 238 141,302 292 392,48
 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto krátkodobé záväzky:

 • dodávatelia                              1 547,06  €
 • zrážky              9 149,74  €
 • záv. – spl.úveru v r.2018 6 964,25  €
 • voči zamestnancom – mzda           944,12  €
 • voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia 4 420,02  € 
 • voči ostatným priamym daniam            1 255,05  €
 • krátkodobé rezervy /audit, oprava kanalizácie/           6 950,-    €

V Michale nad Žitavou,  dňa  11.4.2019