Žiadosť o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov.

         Obec Michal nad Žitavou v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Porubským, sa v mene občanov obce, obraciam na ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, so žiadosťou o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov prechádzajúcich cez našu obec.
        

        Podľa informácií od občanov obce a mne dostupných materiálov, má dôjsť od 13.12.2020 k zmene cestovného poriadku vlakov, prechádzajúcich cez našu obec. Majú byť zrušené vlaky a to prvý ranný vlak 5802 zo Zlatých Moraviec o 4:54, ktorý využívajú občania cestujúci do práce do Bratislavy ako prípoj k rýchliku z Levíc, na ktorý presadajú v Úľanoch nad Žitavou.

Žiadnu inú možnosť na cestu do Bratislavy do práce nebudú mať. S tým nesúhlasíme a žiadame o zachovanie spoju.

       Podobne je to pri poslednom večernom vlaku 5833 do Zlatých Moraviec, na tento vlak je prípoj v Nových Zámkoch s rýchlika EC Hungaria, alebo v Šuranoch z vlaku cez Šurany Vojšín. Na týchto vlakoch sa vracajú občania z práce z Bratislavy.

       Správny nie je pre náš región, časový posun vlaku 5818, na ktorom chodia z práce ľudia z priemyselného parku Vráble domov. Vlak odchádzal z Vrábel o 14,25 hod. teda po skončení rannej smeny. Posun odchodu z Vrábel na 13,48 hod, túto možnosť pracujúcich ľudí na cestu domov z vlakom znemožní.    

      Obraciam sa na Vás so žiadosťou, prehodnotiť Váš zámer, v mene svojom a aj v mene viacerých občanov našej obce, ktorých sa to týka a ponechať cestovný poriadok v nezmenenom stave.

S pozdravom

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce

Odpoveď 1852/2020-OZP-Ke

Vážený pán Porubský,

k Vašej žiadosti o zachovanie súčasného cestovného poriadku Vám zasielame nasledovné vyjadrenie:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. musí, tak ako každý iný subjekt spravujúci verejné financie prihliadať na efektivitu použitia vynaložených finančných prostriedkov. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj odvíjajúci sa stav prepravovaných cestujúcich, kde analyzujeme prepravný prúd približne 200 cestujúcich za deň je nutné systém dopravnej obsluhy, resp. nastavený cestovný poriadok na trati Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce optimalizovať. V súčasnosti sú v prevádzke na uvedenej trati používané denne dve motorové jednotky pre zabezpečenie vozby 4 párov vlakov, s nutnosťou nocľahovania v ŽST Zlaté Moravce, čo je z ekonomického hľadiska vysoko neefektívne.   

Rámcový návrh dopravnej obsluhy na trati Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce pre cestovný poriadok 2020/2021 teda vychádza zo zámeru úspory nákladov spoločnosti, zefektívnenia vozby, vytvorenia systémových prestupných väzieb a v rámci prideleného rozsahu dopravných výkonov na traťovom úseku. Pri tvorbe Nového cestovného poriadku 2020/2021 sme museli navrhovať trasy vlakov tak, aby ich bolo možné realizovať s použitím len jednej motorovej jednotky s prihliadnutím na ponechanie najviac využívaných spojov.

Návrh taktiež vychádza z definovanej požiadavky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) o maximálnu optimalizáciu vozby vlakov na traťových úsekoch s minimálnym rozsahom dopravných výkonov v nadväznosti na prepravné prúdy, prepravovaný počet cestujúcich na traťovom úseku. Z vyššie uvedených dôvodov došlo ku komplexnej zmene v cestovnom poriadku 2020/2021 na trati Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce. 

Ako uvádzame, našou snahou bolo prihliadať aj na ponechanie trás najviac využívaných vlakov, konkrétne je to najviac využívaný ranný vlak Os 5804 s odchodom zo Zlatých Moraviec o 5:58 h a popoludňajší vlak Os 5823 s odchodom z Nových Zámkov o 14:05 h. Vzhľadom k tomu bolo našou prioritou tieto vlaky zachovať, aby sa zmena dotkla čo najmenej cestujúcich. Z uvedených dôvodov, teda použitie len jednej motorovej jednotky a ponechanie najviac využívaných vlakov, nie je možné viesť vlak Os 5802 s odchodom zo Zlatých Moraviec o 4:55 h ako aj Os 5804 s odchodom zo Zlatých Moraviec o 5:58 h.

Rámcový návrh dopravnej obsluhy na trati Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce pre cestovný poriadok 2020/2021 je odsúhlasený MDV SR a taktiež bol prerokovaný s VÚC Nitra, kde sme uviedli všetky aspekty, ktoré nás viedli k vykonaniu tejto zmeny. Dovolím si uviesť, že v úseku Šurany – Vráble je vedených 15 párov autobusových spojov a v úseku Vráble – Zlaté Moravce je vedených 32 párov autobusových spojov. Z uvedeného dôvodu sme požiadali VUC Nitra o vykonanie zmien v prímestskej autobusovej doprave. Žiaľ na spoločných rokovania s VUC Nitra nám nebolo pri všetkých zmenených vlakoch vyhovené. Vzhľadom na uvedené si Vás aj tak dovolím požiadať, aby ste oslovili VUC Nitra, odbor dopravy o vykonanie zmien v prímestskej doprave podľa Vašich predstáv.

Železničná dopravná obsluha je hromadný a komplikovaný proces, kedy žiaľ nie je možné vyhovieť každej jednotlivej požiadavke a vtedy sa snažíme vyhovieť požiadavkám väčšiny, pri maximálnej snahe zvyšovania efektivity dopravného procesu a pri dodržaní objednávky dopravných výkonov zo strany objednávateľa.

S pozdravom

Ing. Daniel Hrubiško, v. r.

Regionálne zastúpenie Bratislava

Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

úsek obchodu | oddelenie zákazníckych podaní

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

e-mail: info@slovakrail.sk

Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

Spracovala: Mgr. Anna Kempová

Informácia o ochrane osobných údajov/Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. spracúva vaše osobné údaje v súlade so zákonom. Úplné informácie o ochrane osobných údajov v rámci Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., ako aj o vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov a možnosti kontaktu za účelom ich uplatnenia môžete získať tu: https://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.html