Zmena č. 1/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

 v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení 

§ 1

§ 1 – v zmene č. 2 zo 16.12.2019 k VZN č. 1/ 2019, sa § 1 dopĺňa o  ods. 2. v nasledovnom znení:

Výška príspevku

2. Za zákonných zástupcov detí s viacdetných rodín, z trvalým pobytom v  Obci Michal
    nad Žitavou, hradí príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
    základnej škole na každé  druhé dieťa vo výške 50 % a každé ďalšie dieťa

    vo výške 100 % , počas celého školského roku, kedy sa dieťa zúčastňuje na
    stravovaní v školskej jedálni, obec  Michal nad Žitavou, z obecného rozpočtu.

 § 2
Účinnosť

          Zmena č.1/2020, VZN 1/2019 bola schválená obecným zastupiteľstvom v Michale nad
          Žitavou na jeho 9. zasadnutí, dňa 23. 04. 2020 uznesením č. 12.  2020 a nadobúda
           účinnosť  1.9.2020.

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce   

Vyvesené dňa : 7.04.2020 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 14.04.2020
Zvesené dňa :   22.04.2020
Schválené:        23.04.2020
Vyhlásené :       24.04.2020
Účinné dňom:   01.09.2020