zmena č.2 VZN č. 1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zmena č. 2

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

 v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení 

  • 1
  • 3 – vo VZN č. 1/2019 ods. 1 sa mení nasledovne:

Výška príspevku

  1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza celý, alebo časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem, ak dané náklady nepokrýva dotácia z MPSVaR   a mesačne  prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri základnej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 7,0 €.
  • 2
    Účinnosť

          Zmena č. 2 k VZN 1/2019 bola schválená obecným zastupiteľstvom v Michale nad
          Žitavou na jeho 7. zasadnutí, dňa 16.12.2019 uznesením v bode č. 12 a nadobúda
          účinnosť  1.1.2020.

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa : 30.11.2019 na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 8.12.2019
Zvesené dňa :   16.12.2019
Schválené:        16.12.2019
Vyhlásené :       16.12.2019
Účinné dňom:     1.1.2020