Úradná tabula

Oznam pre producentov tlakovej kanalizácie

Obecný úrad Michal nad Žitavou oznamuje majiteľom tlakovej kanalizácie, že do konca mesiaca február je potrebné zaplatiť príspevok do fondu opráv domového tlakového čerpadla na rok 2020 vo výške 20,- €. Príspevok môžete uhradiť osobne do pokladne obecného úradu, alebo priamo na účet fondu opráv: SK39 5600 0000 0022 0194 7013 Variabilný symbol uviesť súpisné …

Read more

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 60/4, kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 52/2020                                                              V Michale nad Žitavou , dátum: 10.2.2020. oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 60/4, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Read more

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom. Predmetom predaja je pozemok p.č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 246 m2,  kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1. Termín podávania návrhov je od 11.2.2020 – 27.2.2020 do 13,00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podmienky najneskôr do 27.2.2020, osobne na …

Read more