Úradná tabula

Žiadosť o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov.

         Obec Michal nad Žitavou v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Porubským, sa v mene občanov obce, obraciam na ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, so žiadosťou o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov prechádzajúcich cez našu obec.                 Podľa informácií od občanov obce a mne dostupných materiálov, má dôjsť od 13.12.2020 k zmene cestovného poriadku vlakov, prechádzajúcich cez našu obec. Majú byť …

Read more

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie obecných  pozemkov p.č. 119/5   o výmere 125 m2 zastavané plochy a nádvoria a p.č. 119/7 o výmere 724 m2 zastavané plochy a nádvoria  a stavba sklad s.č. 442 v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou, s týmito podmienkami: Predávajúci – vyhlasovateľ: …

Read more

UZNESENIE č.10/2020

                                                   U Z N E S E N I E                        z  10 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 25.6.2020                                   Obecné zastupiteľstvo na 10.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát. 3.  Program rokovania 5.  Kontrolu uznesenia z 9. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu      Michal nad  Žitavou od posledného OZ. 6.  Správu …

Read more

Pozvánka na stretnutie – ohľadom vysporiadania pozemkov na viniciach

Vážení spoluobčania, užívatelia pozemkov, p.č. 778/……….    Vec:  Pozvánka na stretnutie –  ohľadom odkúpenie pozemku do vlastníctva,          vysporiadanie pozemku do osobného vlastníctva.         Starosta obce Ing. Peter Porubský  Vás pozýva,  na stretnutie ohľadom vysporiadania pozemkov vinohradov, nad Urbankom. Stretnutie sa uskutoční 2.7.2020 t.j. vo štvrtok o 18,00 hod, v sále kultúrneho domu v Michale nad Žitavou          S Ing. …

Read more