Úradná tabula

U Z N E S E N I E č.22/2022

U Z N E S E N I E                   z 22 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,  zo dňa 19.05.2022             Obecné zastupiteľstvo na 22.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 22. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 21. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Uznesenia a dokumenty potrebné k realizácii výstavby bytového domu s 12 bytmi …

Read more

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) od štvrtka vstúpilo do štrajkovej pohotovosti, bude pripravovať celoslovenský štrajk. Podporu ZMOS-u vyjadrilo aj Združenie samosprávnych krajov – SK8. K avizovanému štrajku sa plánuje pridať aj Únia miest Slovenska.  Obce a mestá vyzvalo, aby prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo …

Read more

Pozvánka na 22 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 19. mája 2022 o 17.30 hod. v sále kultúrneho domu s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu …

Read more