Úradná tabula

Pozvánka na 11 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou               P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.augusta 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Read more

Oznámenie vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Dňa 6.7.2020 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli a v periodickej tlači obchodná verejná súťaž, na predaj:  p.č. 119/5 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 125 m2,  p.č. 119/7 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 724 m2, a stavba – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5.  Kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené …

Read more

Odpoveď na petíciu občanov, proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou

       Dňa 12.6.2020, bola do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, doručená petícia občanov proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.         Daná petícia pozostávala z 11 hárkov, na ktorých bolo 206 podpisov občanov. Petíciou občania vyjadrili nesúhlas s povolením stavby STK a EK Fradex v zastavanej časti obce, čo je v rozpore z územným plánom obce. V petícii tvrdia že výstavbou bude …

Read more