Úradná tabula

UPOZORNENIE vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke …

Read more

List pre občanov obce

Vážení spoluobčania !       Dovoľujem si Vás osloviť týmto listom, vzhľadom na to, že nás čaká spoločná úloha, ktorú budeme musieť spoločne do budúcna zabezpečiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 odsek 7 písmena b.), ktorý pojednáva o tom, že obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:1. biologický rozložiteľného …

Read more

NÁVRH – VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H OBEC Michal nad Žitavou v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Michal nad Žitavou č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi …

Read more

Príloha č. 1: k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2019 Materská škola 2712,95 €/dieťa/rok DPFO …

Read more