Úradná tabula

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo:                         832/2021 Predkladateľ:             predseda vlády Vláda A. …

Read more

23.01. 2021 testovanie v našej obci

Podľa informácie z OU Nové Zámky, Obec Michal nad Žitavou na celoplošné tetovanie občanov s antigénovým testom na COVID – 19, obdrží podľa počtu obyvateľov v našej obci vo veku od 15 rokov do 65 rokov 465 testov. V súčasnosti nie je zaručené, či si bude obec môcť doobjednať ďalšie testy? a či ich nám …

Read more

Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č. 26

Ročník  30         Čiastka 26                           Vydaná 17. decembra 2020 OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  a poskytovateľov sociálnych služieb  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe …

Read more

U Z N E S E N I E č.14/2020

U Z N E S E N I E z 14 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 10.12.2020 Obecné zastupiteľstvo na 14.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: 2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 13. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Finančnú správu o stave obecných účtov k 31.10.2020, 30.11.2020  o príjmoch      podielových daní pre obec  a príjmoch  …

Read more