Úradná tabula

OZNAM O PREDAJI NEPOTREBNÉHO MAJETKU OBCE

MERCEDES – BENZ 316 CDI. – autobus diaľkový triedy B,        Druh:                                           Autobus diaľkový triedy B – 18 miestny.        Značka:                                     Mercedens – benz        Obchodný názov:                Mercedes benz 316 CDI       Rok výroby:                            2002       Počet najazdených kilometrov: 222 100 km      Zdvihový objem valcov.             2685,0 cm3       Katalizátor: KAT       Druh paliva: NM Cena 3 500,0 Eur aj s DPH, …

Read more

U Z N E S E N I E č.16/2021

                                                   U Z N E S E N I E                        z 16 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 20.05.2021                                   Obecné zastupiteľstvo na 16.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania Kontrolu uznesenia z 15. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Finančnú správa  o stave obecných účtov k 28.02.2021, 31.3.2021 a 30.4.2021  o príjmoch podielových daní …

Read more

Pozvánka na 16 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Read more

Milé mamy, staré mamy,

       Máme tu druhú májovú nedeľu, deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa a až po celý jej život. Každý vie, čo matka preňho znamená.       Pandémia COVID – 19, nám neumožňuje spoločné veľké stretnutie, kde by …

Read more