Úradná tabula

Informácia – Antigénové Testovanie REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 06.03.2021 !!!

REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 06.03.2021 !!!UPOZORNENIE – nakoľko niektoré obce v okolí nebudú testovať , je možné že budú vznikať dlhé rady, preto využite možnosť rezervácie … Vážený spoluobčania , dňa 06.03.2021 to je v sobotu v našej obci prebehne šieste kolo Antigénového testovania. Testovať sa bude od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od …

Read more

U Z N E S E N I E č.15/2021

U Z N E S E N I E z 15 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 25.02.2021                                   Obecné zastupiteľstvo na 15.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: 2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrola uznesenia z 14. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu     Michal nad Žitavou od posledného OZ. 5.  Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad  o príjmoch     …

Read more

Pozvánka na 15 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. februára 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Read more