Úradná tabula

Článok o očkovaní v našej obci.

Vážení spoluobčania.                  V úvode tohto krátkeho článku, chcem Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili očkovania 24.11.2021 v našej obci, poďakovať za zodpovedné sa správanie.                  Na očkovaní sa 24.11.2021 zúčastnilo celkom 52,0 ľudí, z toho 41,0 bolo z obce Michal nad Žitavou a 11,0 z okolitých obcí.                Je potešujúce, že aj v našej obci rastie záujem o očkovanie a z uvedených 41,0 ľudí …

Read more

NÁ VRH – Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2021 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2022

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami S 8 ods. 2 a 4, S 12 ods. 2,  16 ods. 2 , S 17 ods. 2, 3 S 99 e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych …

Read more

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskúškolu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, S 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v …

Read more