Úradná tabula

VZN č.2/2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo 2/2022 z 17.10.2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou             Obecné zastupiteľstvo Michal nad Žitavou sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/: Čl. 1 …

Read more

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Obec Michal nad Žitavou ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť:“ Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“. …

Read more

UZNESENIE č.3/2022

    U Z N E S E N I A z 3.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 9.2.2023(22-32) Uznesenie č. 22/3/2023 Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 2 SCHVAĽUJE:  Program rokovania 3. obecného zastupiteľstva Počet všetkých poslancov: 5 Počet prítomných poslancov: 4 Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, …

Read more