Úradná tabula

Milé mamy, staré mamy,

       Máme tu druhú májovú nedeľu, deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa a až po celý jej život. Každý vie, čo matka preňho znamená.       Pandémia COVID – 19, nám neumožňuje spoločné veľké stretnutie, kde by …

Read more

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2021

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná  kontrolórka  obce  predkladá Obecnému zastupiteľstvu : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou  na II. polrok 2021: –         Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva …

Read more

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 33 ks drevín , ktorá rastie na parcele č. 410/54 a 410/63, kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon”) Správny orgán: Obec Kmeťovo Číslo konania: 100/2021 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 33 ks drevín týchto druhov: 12 ks Tuja — Acer platanoides s obvodom …

Read more

Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                          Uverejnená 23. apríla 2021 200 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o …

Read more