Úradná tabula

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného  zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m  3. zasadnutie obecného  zastupiteľstva ktoré sa bude konať dňa 9. februára o 18.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu  s nasledovným programom :    V Michale nad Žitavou dňa 3.2.2023                                                                                                                                       Juraj …

Read more